Número/Ordre

25/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

07/04/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 17/14 corresponent a la sessió ordinària de data 9 de maig.
GERÈNCIA
2.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l’empresa ETV-LLOBREGAT TV, S.L. en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
3.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l’empresa CONSULTORES, FORMACION Y EVALUACION S.L. en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
4.- Proposta de modificació de les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat.
5.- Proposta aprovant una reclamació al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relativa al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal.
6.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el servei d’assessorament i mediació del programa d’assegurances de l’Ajuntament. (exp. G454-2014-016).
7.- Proposta declarant l'extensió de la pròrroga dels contractes de servei de prevenció de riscos laborals: seguretat en el treball i ergonomia-psicosociologia i d’higiene industrial i vigilància de la salut, subscrits amb l’empresa Icese Prevención, S.L., per garantir la prestació fins el 31 de desembre de 2014.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
8.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per la Turuleta 2, SL., relativa a l’activitat de fruiteria, al local ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 23. (Exp. T214-2013-63).
9.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per TOMAS ALGUACIL GONZÁLEZ, relativa a l’activitat de comerç al detall de regal i de la llar, al local ubicat a l’Av. Cornellà, núm.44 local 9. (Exp. T120-2014-55).
10.- Proposta prenent en consideració l’informe emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments en relació a l’activitat de restaurant - cafeteria, al local de l’Av. Països Catalans, núm. 25-51. (Exp. T120-2014-13).
11.- Proposta aixecant el cessament de l’activitat de bar restaurant que desenvolupa ESTHER ANTEZANA GUEBARA, al carrer Pubilla Casas, núm. 17-19 bxs. (Exp. Act. 27/07).
12.- Proposta relativa a les activitats d’oci que es desenvolupen als terrenys de Can Cervera. (Exp. T081-2014-18).
13.- Proposta completant el punt 1. de l’acord de la Junta de Govern Local de data 27/06/2014, d’aprovació del nou projecte presentat per CONSTRUCCIONES PULIDO, SA. (Exp. OB 126/07).
14.- Proposta de rectificació del error material detectat a l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2014 relatiu a la devolució de fiances de les places números 44 i 31 de l’aparcament del carrer Molí, 26-36, d’aquesta població.
15.- Proposta d’aprovació del projecte de legalització de les instal·lacions de climatització i ventilació de l’espai coworking de la planta baixa de l’edifici Molí, presentat per la empresa ALFA INSTAL·LACIONS, S.A.
16.- Proposta d’aprovació de la recepció de les obres d’urbanització d’un espai urbà adjacent a un magatzem automàtic i un edifici administratiu, ubicat als carrers Baronessa de Maldà, Sabina Mitjavila, Gaspar Fàbregas i Enric Morera, promogudes per LABORATORIO ALDO UNIÓN, S.A.
17.- Proposta de requeriment de justificació de la viabilitat econòmica de l’oferta presentada per Kone Elevadores, S.A., en el procediment obert de contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
18.- Proposta d’interposició de recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l’acord de data 13 de maig de 2014, de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, de denegació de l’aprovació definitiva del Pla especial d’assignació d’ús d’àrea de servei en el solar situat entre els carrers Àngel Guimerà, Josep Argemí i Gaspar Fàbregas, d’Esplugues de Llobregat, promogut per l’entitat S&S ENERGY GESTION, SLU.


SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
19.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
20.- Proposta de requeriment a l'empresa CALAIX DE CULTURA, S.L. perquè dipositi la fiança definitiva relativa al contracte de la gestió del servei públic "Espai de les arts - Escola municipal de ceràmica i tallers municipals d'art".
21.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu al projecte operatiu d'execució del procés de "pressupot participatiu, exercici 2015".
22.- Proposta d'aprovació d'un encàrrec de servei a la mercantil JOB ASESORÍA Y GESTIÓN, S.L. per a l'elaboració de determinats Plans d'autoprotecció (PAM) derivats dels riscos especials del Pla Bàsic d'Emergències Municipal (PBEM) del municipi d'Esplugues de Llobregat.
23.- Proposta d'aportació a l'empresa CALAIX DE CULTURA, S.L. dels ingressos corresponents al període novembre - desembre 2013, dins el contracte relatiu a la gestió del servei públic "Espai de les arts - Escola municipal de ceràmica i tallers municipals d'art.
24.- Proposta de modificació d'una resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, per a la integració de menors en concepte de beques d'activitats de lleure per a l'estiu 2014.
25.- Proposta d'acceptació de la subvenció atorgada per l'Instituto de la Juventud dins del Projecte Acció Clau 1 - Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge, en el marc del capítol de Joventut del Programa Erasmus+ del Parlament Europeu.
26.- Proposta relativa als Premis "4r Fòrum de l'Excel·lència: Treballs de Recerca de Batxillerat" i "3r Premi Ciutat d'Esplugues de Llobregat".
27.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i Josep Pons Imatge per atorgar beques per a l'ensenyament reglat de perruqueria i estètica (2014 - 2015).
28.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull per a la realització de pràctiques dels estudiants de graus, màsters universitaris i formació contínua universitària.
29.- Proposta de pròrroga del conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'ensenyament secundari obligatori a través del Projecte "Èxit".
30.- Proposta d'aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA, any 2014.
31.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT en execució del conveni en vigor, any 2014.
32.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ CRÒNICA DE LA VIDA D’ESPLUGUES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
33.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS FINESTRELLES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
34.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CLUB DE FUTBOL KRILL en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat "Participació en la Lliga de futbol amateur temporada 2013"
35.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CLUB GIMNÀSTICA ARTÍSTICA LES MORERES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
36.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
37.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat COMISSIÓ DE SOLIDARITAT LA MALLOLA en concepte de justificació de les subvencions atorgades per al desenvolupament del projecte “Post-alfabetització de comunitats de les regions autònomes de l’ Atlàntic Sud a Nicaragua”, any 2012.
38.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat COORDINADORA D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
39.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat COORDINADORA D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR per al desenvolupament de diverses activitats, any 2014.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

25040714.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: