Número/Ordre

01/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

01/10/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
GERÈNCIA
1.- Proposta d’aprovació de jubilació voluntària, por edat d’una funcionària.
2.- Proposta relativa al procés de selecció per a un lloc de treball d’operari especialista, vinculat a un contracte de relleu.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3.- Proposta d’aprovació de qualificació urbanística sol·licitada pel Sr. Roque Navarro Peñas, en representació de ONSBRUCK, S.A., relativa a la finca situada al carrer Àngel Guimerà, núm. 147, d’aquesta població. (Exp. T019-2013-00030).
4.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per APARTAMENTOS ASISTIDOS, S.L., relativa a l’activitat de centre d’apartaments assistits a l’edifici del carrer August Font Carreras, núm. 13-29. (Exp. ACT. 26/07).
5.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per BAUTISTA SAMPER MARTÍ, relativa a l’activitat de bar del local del carrer Ignasi Iglesias, núm. 73-75. (Exp. T214-2013-34).
6.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per RODRIGO JOSÉ CURILLO RUIZ, relativa a l’activitat de comerç i taller de reparació de calçat i complements al local ubicat al carrer Menta, núm. 14-16. (Exp. 214-2013-38).
7.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per FREEDOM SPORTS, SL., relativa a l’activitat de comerç de productes relacionats amb el patinatge al local ubicat al carrer Sant Albert Magne, núm. 12-14. (Exp. 214-2013-103).
8.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per MARC BAENA ROIG, relativa a l’activitat de taller de reparació d’automòbils al local ubicat al carrer Sant Josep, núm. 18 bxs. (Exp. 214-2013-106).
9.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per CYNTHIA MARGARITA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, relativa a l’activitat de comerç al detall de cigarrets electrònics i complements al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 203 bxs. (Exp. 214-2013-110).
10.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per ALUMETAL ESPLUGUES, SL., relativa a l’activitat de fusteria d’alumini al local ubicat al carrer Pere Pelegrí, núm. 14. (Exp. 214-2013- 111).
11.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per CROMA 3M1,SCP, relativa a l’activitat de laboratori protèsic dental al local ubicat al carrer Emili Juncadella, núm. 20-22. (Exp. 214-2013-112).
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
12.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
13.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei per a la realització de les activitats de dinamització i recepció de dissabtes i festius del Museu de Can Tinturé i de "La Rajoleta".
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

01100114.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: