Número/Ordre

05/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

02/07/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 3/14 corresponent a la sessió ordinària de data 24 de gener.

GERÈNCIA
2.- Proposta d'execució mecanisme abonament bestreta als treballadors/es i funcionaris/as d'aquest Ajuntament de la part meritada i no percebuda de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.
3.- Proposta d'aprovació Conveni de Pràctiques entre l'INS Esteve Terrades i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (Prevenció de Riscos Laborals).
4.- Proposta d'aprovació Conveni de Pràctiques entre l'INS Miquel Martí i Pol i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (Manteniment d'instal·lacions elèctriques i automàtiques).
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
5.- Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la Fundació Solidaritat UB relatiu a dur a terme iniciatives d'agricultura urbana (horts urbans).
6.- Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la cessió d’un equip portàtil de mesura del nivell de camp electromagnètic, en el marc de la política de la governança radioelèctrica .
7.- Proposta relativa a l’activitat d’estudis de televisió d’ETV - LLOBREGAT TV., SL., del local ubicat al carrer Verge de Guadalupe, núm. 28-30. (Exp. T214-2013-72).
8.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per ARCUS GRUP BCN, SL., relativa a l’activitat d’oficina tècnica de construcció al local ubicat al carrer Josep Anselm Clavé núm. 7 local 3. (Exp. T214-2013-118).
9.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per BELEN PARDO RODRÍGUEZ, relativa a l’activitat de comerç al detall de peces de vestir i complements al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 265-267. (Exp. T214-2013-116).

10.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per DAVID JIMENEZ LAINEZ, relativa a l’activitat d’exposició i venda de mobles i portes al local ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 76 local 5. (Exp. T214-2013-115).
11.-´ Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per BARTOLOME SANCHEZ DE HARO, relativa a l’activitat de comerç d’impremta ràpida al local ubicat al carrer Nou, núm.11. (Exp. T214-2013-102).
12.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per DARIO ROMAN ARIAS, relativa a l’activitat de comerç al detall d’articles de perruqueria al local ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 47. (Exp. T214-2013-1119).
13.- Proposta de devolució de fiança a l’empresa POLIGRAS IBÈRICA, S.A., relativa al contracte d’obres d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol del Salt del Pi, d’aquesta població. (Exp. 17/2006).
14.- Proposta de devolució de fiança a l’empresa SEÑALES GIROD, S.L. relativa al contracte de subministrament i col·locació de senyalització comercial al sector de Can Vidalet, d’aquesta població. (Exp. CA 2/2009).
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
15.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
16.- Proposta d'aprovació de les bases reguladores de la "II Mostra de teatre infantil i juvenil d'Esplugues de Llobregat".
17.- Proposta relativa a la desestimació de recursos de reposició interposats contra resolució desestimatòria d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013-2014, per a menjador per a nens i nenes que assisteixen a Escoles bressol municipals, aprovada per Junta de Govern Local en data 27 de setembre de 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

0570214.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: