Número/Ordre

19/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

05/23/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 13/14 corresponent a la sessió ordinària de data 4 d’abril.
GERÈNCIA
2.- Proposta d’aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de maig de 2014, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d’aquest Ajuntament.
3.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor del Sr. Rafael Ginés Miró, empresari autònom, en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
4.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor del Sr. Iván Miralles López, empresari autònom, en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
5.- Proposta d'aprovació de la minoració d'una subvenció atorgada a l'empresa TRANSPORTS OSDRA, S.L., en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
6.- Proposta d'aprovació de la minoració d'una subvenció atorgada a l'empresa FERCAT, SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L., en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
7.- Proposta relativa a la concessió de subvencions per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat, corresponent a l’exercici 2014.
8.- Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al subministrament de la uniformitat de la policia local de l’any 2014 i la seva reposició en el període 2015-2016. (exp. G455-2014-002).

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
9.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per BABUCARR BAH, relativa a l’activitat de venda al detall de roba i accessoris de segona mà, al local ubicat al carrer Molí, núm. 37. (Exp. T120-2014-34).
10.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per MARIA ROSA PERALTA RUIZ, relativa a l’activitat de comerç al detall de fruits secs i altres productes d’alimentació, amb torrador i magatzem, al local ubicat al carrer Josep Gras, núm. 8. (Exp. ACT. 190/82).
11.- Proposta ordenant a ZULFIQAR ALI el cessament de l’activitat de centre de rentat manual de vehicles del carrer Vallerona, núm. 12. (Exp. T214-2013-87).
12.- Proposta d’atorgament de certificat de compatibilitat urbanística sol·licitat per GENERAL LAB, SAU., per a l’exercici de l’activitat d’oficines i laboratori d’anàlisi clínics a l’edifici ubicat a l’illa delimitada pels carrer Mestre Joan Corrales – Verge de Guadalupe – Esmaragda – Sant Salvador. (T074-2014-2).
13.- Proposta de requeriment de dipòsit de fiança definitiva relativa al contracte de servei de suport a les unitats operatives per al muntatge d’actes i trasllats de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (exp. G454-2014-005).
14.- Proposta de liquidació del contracte de les obres de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de l’Ajuntament d’Esplugues, adjudicat a l’empresa CITELUM IBERICA, S.A. (exp. G451-2013-006).
15.- Proposta de requeriment de dipòsit de fiança definitiva relativa al contracte de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Molí entre els carrers Cedres i Maladeta (exp. G451-2014-001).
16.- Proposta d’aprovació del projecte d’obres d’adequació d’edificis municipals, de l’expedient de contractació, per procediment negociat sense publicitat, i del plec de clàusules administratives particulars que regularan el contracte. (exp. G451-2014-006).
17.- Proposta d’aprovació de la cessió d’ús de la plaça número 662, de l’aparcament Can Vidalet, a favor del Sr. Jorge Maraver Higueras.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
18.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
19.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en el servei de conducció del Complex Esportiu Municipal Les Moreres d'Esplugues de Llobregat.
20.- Proposta d'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona - Àrea d'Atenció a les Persones (Servei d'Acció Social) en concepte de Fons de Prestació per al finançament de l'àmbit de Benestar Social, en el marc del catàleg de Serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
21.- Proposta d'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona - Àrea d'Atenció a les Persones (Gerència de Serveis d'Educació) en concepte de Fons de Prestació "Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals", en el marc del catàleg de Serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
22.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MODELISME FERROVIARI en execució del conveni en vigor.
23.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN VIDALET en execució del conveni en vigor.
24.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PLANA- MONTESA en execució del conveni en vigor.
25.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat CONGREGACIÓ DE MONGES DOMINIQUES DE SANTA MARIA DE MONT-SIÓ en execució del conveni en vigor.
26.- Proposta de resolució d'una subvenció a favor de l'entitat ESPLUGUES CLUB CICLISTA pel desenvolupament de l'activitat "Activitats esportives vinculades al ciclisme", any 2014.
27.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a l'entitat L'AVENÇ CENTRE CULTURAL en execució del conveni en vigor.
28.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat L'AVENÇ CENTRE CULTURAL per al desenvolupament del "Projecte de millora de la Sala Teatre: aïllament tèrmic i acústic", any 2014.
29.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA en execució del conveni en vigor
30.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AMPA ESCOLA ISIDRE MARTÍ en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat "Serveis per a la comunitat educativa de l'escola", any 2013.
31.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
32.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AULA EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
33.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "10è aniversari Colla de Diables i Tabalers Toc de Foc de la Bòbila", any 2013.
34.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat FUNDACIÓ UTOPIA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat "Campanya de divulgació del servei de consultes del fons documental com a eina de treball per a docents i alumnes", any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

19230514.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: