Número/Ordre

12/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

03/28/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 9/14 corresponent a la sessió ordinària de data 7 de març.

GERÈNCIA
2.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al subministrament, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la uniformitat de la policia local i la seva reposició en el període 2015 i 2016. (G455-2014-002).
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3.- Proposta de rectificació de l’error material detectat en la transcripció del tipus d’activitat a desenvolupar per DARIO ROMÁN ARIAS, de comerç al detall de perfumeria en lloc de perruqueria al local ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 47. (Exp. T214-2013-119).
4.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per NAFEES 2012, SL., relativa a l’activitat d’autoservei d’alimentació al local ubicat a l’Av. Cornellà, núm. 16 bxs. 1a. (Exp. T214-2013-61).
5.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per LUCENA MARKETING AND PROMOTIONS, SL., relativa a l’activitat de centre de medicina natural i espinologia al local ubicat al carrer Molí, núm. 47 local 1. (Exp. T214-2013-7).
6.- Proposta relativa a la devolució de la fiança del contracte de les obres d’ordenació del Torrent d’en Farré. Sisena fase: Consolidació de talussos, d’aquesta població, corresponent a l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L. (Exp. CO-11/02).
7.- Proposta d'aprovació del projecte de l’obra d’adequació de l’espai coworking en la planta baixa de l’edifici Molí d’Esplugues de Llobregat i de l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat, plecs de condicions econòmic administratives (Exp. G451-2014-002).
8.- Proposta relativa al requeriment de reparació de la coberta de l’aparcament de vehicles del carrer Mestre Joan Corrales, 68-70 cantonada carrer Rovellat, 25 efectuat a la Comunitat d’usuaris.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
9.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
10.- Proposta consistent en l’aprovació dels marcs pressupostaris pel període 2015-2017, que inclou les previsions pressupostàries de l’exercici 2014.
SERVEIS A LES PERSONES
11.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions del servei per a la realització de les activitats de dinamització i recepció dels Museus d'Esplugues.
12.- Proposta d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts relatius a l'Impost de Béns Immobles per a persones en situació de vulnerabilitat social, any 2014.
13.- Proposta d'aprovació de la presentació d'una sol·licitud de participació en el "Premi Compromís Democràtic 2014", convocat per la Direcció General de Relacions Institucionals de la Generalitat i el Parlament de Catalunya.
14.- Proposta relativa a la resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de beques de menjador escolar.
15.- Proposta de resolució d'un ajut econòmic dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte d'educació especial i tractament psicoterapèutic.
16.- Proposta relativa a la resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de beques d'assistència a activitats socioeducatives i esplais de lleure.
17.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Programa per a la inserció al mercat de treball dels joves del Marroc. fase I", any 2012.
18.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS EL GALL en concepte de liquidació econòmica de les subvencions atorgades pel desenvolupament de diverses activitats, any 2013.
19.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESBART VILA D'ESPLUGUES en concepte de justificació de les subvencions atorgades pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

12280314.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: