Número/Ordre

44/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

12/13/2013

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 43/13 corresponent a la sessió ordinària de data 5 de desembre.
GERÈNCIA
2.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei d'impressió de les publicacions municipals pel període gener - juny de l'any 2014.
3.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei de distribució de publicacions municipals, any 2014.
4.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor del senyor Marc de Miguel Millà (La Fábrica-Bar), empresari autònom, dins el marc de les Bases de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
5.- Proposta deixant sense efectes un preacord per la prestació d'un servei de docència per a l'acció de formació "Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials", en el marc de la convocatòria per a concessió de subvencions del servei d'ocupació de Catalunya FOAP 2013.
6.- Proposta d'aprovació d'un preacord per la prestació d'un servei de docència per a l'acció de formació "Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials", en el marc de la convocatòria per a concessió de subvencions del servei d'ocupació de Catalunya FOAP 2013.
7.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a l'adhesió de l'Ajuntament a la xarxa RESCAT de Radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya.
8.- Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al subministrament de la uniformitat de la unitat tècnica de serveis subalterns municipals
9.- Proposta d'acord d'adhesió a la Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social, elaborada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
10.- Proposta de personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 383/2013 B, interposat pel senyor Daniel Sánchez Rodríguez contra reclamació per responsabilitat patrimonial.
11.- Donar compte de dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
12.- Proposta de cessament de l’activitat de bar - restaurant del carrer Pubilla Casas núm. 17-19, que desenvolupa VELASQUEZ PAREDES. S.L. (Exp. Act. 27/07).
13.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per AHMED AADA, relativa a l’activitat de taller de pneumàtics al local del carrer Molí, núm. 87, local2. (Exp. T214-2013-66).
14.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per SERAFIN SANTIAGO GRANADOS, relativa a l’activitat d’agència immobiliària al local del carrer Molí, núm. 6. (Exp. T214-2013-89).
15.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per ALFONS ESTILISTES, SL., relativa a l’activitat de perruqueria al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 197. (Exp. 214-2013-93).
16.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per MARC DE MIGUEL I MILLÀ, relativa a l’activitat de bar - restaurant al local ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 48-52. (Exp. 214-2013-96).
17.- Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al servei de manteniment de les escales mecàniques situades a la plaça de la Bòbila a l’empresa TYSSEN KRUPP ELEVADORES, S.L.U.
18.- Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al servei de recollida de residus de la construcció mitjançant contenidors oberts a l’empresa SERVICE HISPANIA, S.L.L.
19.- Proposta d’aprovació del plec de condicions tècniques del servei de manteniment d’aparells elevadors del poliesportiu Les Moreres i la seva execució per contracte menor. (Exp. G454-2013-040).
20.- Proposta d’execució subsidiària de l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de desembre 2013 i adjudicar per contracte menor noves lectures de control en el mur de gabions del Torrent d’en Farré.
21.- Proposta d’acceptació de la subvenció concedida dins del pla “Xarxa de Governs Locals 2012/2015” per a l’execució de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Eduard Toldrà.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
22.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
23.- Proposta d’aprovació d’expedient de crèdits incobrables de l’exercici 2013.
SERVEIS A LES PERSONES
24.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu al servei de mediació ciutadana i comunitària d'Esplugues de Llobregat.
25.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu a la realització de l'activitat "Parc de Jocs de Reis", dins del Programa de les Festes de Reis 2014.
26.- Proposta de pròrroga del contracte del servei de prevenció de la legionel·losi, any 2014.
27.- Proposta relativa a la concessió d'ajuts relatius a l'Impost sobre béns immobles per a persones amb escassa capacitat econòmica, corresponents a l'exercici 2013.
28.- Proposta de pròrroga del conveni de col·laboració amb l'ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA A ESPLUGUES - SANT JUST DESVERN, any 2014.
29.- Proposta d'aprovació de l'annex de pròrroga al conveni de col·laboració subscrit amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, regulador del finançament de l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA-V) del Baix Llobregat, per a l'exercici 2013.
30.- Proposta d'aprovació d'una addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al Projecte èxit d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària del municipi, en el marc dels Programes de Diversificació Curricular.
31.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat COLLA DE GEGANTERS D'ESPLUGUES per al desenvolupament de l'activitat "Reparació dels gegants i confecció de noves perruques", any 2013.
32.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat IES JOANOT MARTORELL en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament del Projecte "Sembrando amor como el maíz - fase final Equador", any 2012.
33.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA LOLA ANGLADA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Colònies Escolars", any 2012.
34.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat GRUP DE JOVES SANTA GEMMA I SAN ANTONI EN EL LLEURE en concepte de justificació de la subvenció atorgada en el marc del conveni plurianual, any 2012.
35.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CENTRO CULTURAL STANDARD LATINO en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Pràctica i difusió dels balls de saló", any 2012.
36.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB HANDBOL ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva programació anual, any 2012.
37.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat PENYA MOTERA CILINDROS REBELDES en concepte de justificació de les subvencions atorgades pel desenvolupament de les activitats realitzades a l'any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

44131213.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: