Número/Ordre

43/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

12/05/2013

Hora

08:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de les actes núms. 40/13 corresponent a la sessió ordinària de data 15 de novembre i 42/13 corresponent a la sessió ordinària de data 29 de novembre.
GERÈNCIA
2.- Proposta de requeriment de dipòsit de fiances relatives al contracte del servei consistent en les pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
3.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'entitat SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA (SECOT) i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per contribuir a la dinamització de l'activitat econòmica del municipi.
4.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'entitat VOLUNTARIS EN ASSESSORIA EMPRESARIAL (VAE) i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per contribuir a la dinamització de l'activitat econòmica del municipi.
5.- Proposta d'aprovació d'un reintegrament econòmic a favor del Servei d'Ocupació de Catalunya en concepte de subvenció no gastada en el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions "Projecte Treball als barris", any 2010, destinada a la contractació de treballadors/ores desocupats/ades per a la realització d'obres i serveis d'interès general i social.
6.- Proposta de personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 413/2013 interposat per CAUFEC, S.A., contra resolució de l’Organisme de Gestió Tributària en concepte de liquidació d'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
7.- Proposta de personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 407/2013 interposat per SACRESA TERRENOS 2 S.L. contra resolució de l’Organisme de Gestió Tributària en concepte de liquidació d'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
8.- Proposta donant compte de la jubilació forçosa per edat d'una treballadora laboral.
9.- Proposta de requeriment per a la constitució de la fiança definitiva relativa al contracte del subministrament de la uniformitat de la unitat tècnica de serveis subalterns municipals.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
10.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per PERE RIVAS BUJAN, relativa a l’activitat de despatx d’advocat al local del carrer Emili Juncadella, núm. 1-3. (Exp. T214-2013-008).
11.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per MONTSERRAT MUÑOZ CASADO, relativa a l’activitat de centre de creixement personal al local de la plaça de la Sardana, núm. 1. (Exp. T214-2013-097).
12.- Proposta atorgant la certificació de compatibilitat urbanística sol·licitada per QUICK MEALS IBÉRICA, S.L. per l’exercici de l’activitat de restaurant de menjar ràpid amb carril per a cotxes i aparcament, al local delimitat per l’avinguda dels Països Catalans i el carrer Laureà Miró. (Exp. T074-2013-010).
13.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per NAZRUL ISLAM relativa a l’ampliació de l’activitat d’autoservei d’alimentació amb la de venda de pa i fruita, al local ubicat al carrer Molí, núm. 75, tenda 4. (Exp. Activitats 96/09).
14.- Proposta de revisió de preus del contracte del servei de manteniment de fonts ornamentals municipals, anualitat 2012-2013 i 2013-2014.
15.- Proposta d’adjudicació a l’empresa ROMERO GAMERO, S.A.U., del contracte d’obres d’adequació de diverses vies públiques al Pla Local de Seguretat Viària. (Exp. G-451-2013-012).
16.- Proposta d’aprovació d’una qualificació urbanística sol·licitada pel Sr. Alberto Font Diago, en representació de PEROMOINVER, S.L.U., relativa a la finca situada al carrer Tomàs Bretón, núm. 32-38, d’aquesta població. (Exp. T019-2013-00022).
17.- Proposta d’aprovació de la memòria valorada de les obres d’adequació del paviment exterior de la zona de jocs infantils del carrer Andreu Amat i la seva execució per contracte menor. (G451-2013-023).
18.- Proposta relativa a l’escrit presentat per l’empresa TAU ICESA sobre el mur de gabions del Torrent d’en Farré.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
19.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
20.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions relatius al servei de recollida, dipòsit, custòdia i foment de l'adopció d'animals de companyia.
21.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al servei d'informació, orientació i assessorament per a l'ocupació, mobilitat internacional i formació acadèmica de l'Oficina Jove d'Emancipació a Esplugues de Llobregat, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
22.- Proposta de requeriment a l'ASSOCIACIÓ ESPORT 3 perquè dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del servei consistent en la realització del programa d'activitats de dinamització i preventives adreçat a la gent gran d'Esplugues de Llobregat.
23.- Proposta de requeriment al Sr. Héctor Martín Subias perquè dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del servei de podologia adreçat a la gent gran d'Esplugues de Llobregat.
24.- Proposta de requeriment a la FUNDACIÓ PERE TARRÉS perquè dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del servei "Minuts menuts municipal", espai de conciliació familiar.
25.- Proposta de requeriment a l'ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ D'ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS) perquè dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del servei de mediació ciutadana i comunitària d'Esplugues de Llobregat
26.- Proposta d'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del "Programa complementari d'urgència social".
27.- Proposta de ratificació de la normativa d'ús del servei de transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda aprovada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat.
28.- Proposta d’aprovació del piromusical de l’Hospital Sant Joan de Déu el proper 11 de desembre amb motiu de l’encesa de l’enllumenat de Nadal.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

43051213.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: