Número/Ordre

44/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

12/12/2014

Hora

01:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
1.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per PECH DIFUSIÓ,SL. I CRISTINA NIETO PEYDRO obrant a l’expedient, per finalitzar la tramitació del títol acreditatiu i canvi de titularitat per desenvolupar l’activitat de comerç al detall de papereria i objectes de regal al local de l’avinguda Isidre Martí, núm. 40 (Exp. ACT. 104/09).
2.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per CREU ROJA ESPAÑOLA (Assemblea Comarcal d’Esplugues de Llobregat – Sant Just Desvern) obrant a l’expedient, per continuar exercint l’activitat d’oficines i centre de classificació i distribució d’aliments no refrigerats al local del carrer Sever Ochoa, núm. 14 local 1. (Exp. T120-2014-110).
3.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per ISMAEL RODRÍGUEZ CENDRERO, sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de comerç al detall d’articles i productes de perruqueria i estètica al local ubicat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 38. (Exp. T120-2014-101).
4.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per BAR MARIN DE ESPLUGUES, SCP., sobre l’activitat de bar amb cuina al local ubicat al carrer Molí, núm. 8. (Exp. ACT. 22/84).
5.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per BENVIL. S.A., obrant a l’expedient, per finalitzar la tramitació del títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat de magatzem i expedició de productes editorials al local carrer Joan XXIII, núm. 27 (Exp. ACT. 56/05).
6.- Proposta relativa a l’aixecament del cessament ordenat i considerar suficient la documentació aportada per l’ASSOCIACIÓ CANNÀBICA D’AUTOCONSUM BASTHET, sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de centre social i informatiu al local del carrer Laureà Miró, núm. 343. (Exp. T074-2013-5).

7.- Proposta ordenant el cessament de les activitats que desenvolupa la ASOCIACIÓN CULTURAL ROBERT NESTA, al local del carrer Josep Miquel Quintana, núm. 7 bxs. (Exp. T081-2014-28).
8.- Proposta de liquidació de les obres de reparació de les grades de formigó de la plaça amfiteatre del parc Pou d’en Fèlix (Exp. G451-2012-014).

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
9.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
10.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu al servei per a la realització de les activitats de dinamització i recepció dels Museus d'Esplugues.
11.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu al servei d'informació i assessorament legal en matèria d'estrangeria per a l'any 2015..
12.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en l'execució del Projecte de formació de persones estrangeres i acompanyament al reagrupament familiar per a l'any 2015.
13.- Proposta de requeriment a la mercantil EMINFOR, S.L. perquè dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del servei de prevenció de la legionel·losi.
14.- Proposta relativa a la resolució de sol·licituds de tarifació social del curs 2014/2015, per a l'assistència de menors a les llars d'infants municipals.
15.- Proposta de desestimació de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2014-2015, en concepte de beques de menjador d'escoles bressol.
16.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2014-2015, en concepte de beques de menjador escolar.
17.- Proposta de revocació d'un ajut atorgat, dins l'àmbit d'atenció social, curs 2014/2015, per a la integració de menors en concepte de beques de menjador escolar.
18.- Proposta d'aprovació de l'aportació municipal al funcionament de la Biblioteca de La Bòbila per a l'exercici 2014.
19.- Proposta d'aprovació d'un conveni marc de col·laboració educativa de pràctiques externes d'estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores.
20.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIES SANT JORDI en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2012.
21.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
22.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES (ACAE) en execució del conveni en vigor, any 2014.
23.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ PER LA LLUITA CONTRA LES MALALTIES DE RONYÓ (ALCER) en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
24.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIES SANT JORDI, en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “50è aniversari”, any 2013.
25.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat AMPA ESCOLA JOAN MARAGALL , en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Suport a les activitats educatives” any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

44121214.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: