Número/Ordre

36/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

10/17/2014

Hora

01:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 26/14 corresponent a la sessió ordinària de data 9 de juliol i núm. 27/14 corresponent a la sessió ordinària de data 18 de juliol.

GERÈNCIA
2.- Proposta d'aprovació de la justificació final del Programa d'experienciació inclòs en el Projecte "Treball als Barris", any 2013.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per la ISHTIAQ AHMED, sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de comerç al detall d’alimentació al local ubicat al carrer Vallerona, núm. 42. (Exp. T120-2014-73).
4.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per LLG5, SL., sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de comerç al detall d’alimentació al local ubicat al carrer Nord, núm. 62 bxs. (Exp. T120-2010-86).
5.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per GHULAM ABBAS AWAN, sobre la comunicació d’inici de l’activitat de comerç al detall de fruites i verdures al local ubicat al carrer Bruc, núm. 54. (Exp. T120-2014-87).
6.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per MACMONEY, SL., sobre la comunicació d’inici de l’activitat d’oficina d’assessoria tècnica amb I+D al local ubicat a l’Av. Cornellà, núm. 144. (Exp. T120-2014-89).
7.- Proposta d’ampliació del lloguer del sistema de climatització provisional de la carpa del mercat de Can Vidalet.
8.- Proposta relativa al soterrament de línies aèries de la societat Telefònica de España, S.A., en les obres municipals del carrer Molí i del carrer Eduard Toldrà.
9.- Proposta d’aprovació del contracte menor dels serveis de col·laboració de J&A GARRIGUES, S.L.P., relatius a la redacció i tramitació de la modificació puntual del Pla General Metropolità al sector del Parc dels Torrents i sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de Fecsa, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
10.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
11- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius a la provisió d'un servei socioeducatiu i de detecció de situacions de risc en el municipi d'Esplugues de Llobregat, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
12.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l'empresa LAIONRIC, S.L. corresponent a la contractació d'un operador que produí l'espectacle "Concert de Festa Major" amb el grup musical Efecto Pasillo, dins del Programa d'actes de la Festa Major 2014.
13.- Proposta donant compte de l’organització de l'activitat "II Cursa Ultratrail de Collserola".
14.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, per a la integració de menors de 0 a 3 anys en concepte de menjador d'escola bressol.
15.- Proposta relativa a la resolució de sol·licituds de tarifació social del curs 2014-2015, per a l'assistència de menors a les llars d'infants municipals.
16.- Proposta de desestimació d'una sol·licitud de subvenció presentada per l'entitat BALKIBER ASSOCIACIÓ CULTURAL BALCANICOBÈRICA per al desenvolupament de l'activitat "XI Festival internacional de titelles i màscares d'Esplugues", any 2014.
17.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CLUB DE ROL I ESTRATÈGIA ELS IMMORTALS en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Projecte de curs i activitats”, any 2013.
18.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ESCOLA JOAN MARAGALL en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Setmana cultural”, any 2013.
19.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat INSTITUT JOAQUIM BLUME en concepte de justificació de la subvenció atorgada per a promoure estils de vida saludables per a millorar les condicions d’alimentació, nutrició i participació de la comunitat educativa a Puno (Perú), any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

36171014.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: