Número/Ordre

26/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

07/09/2014

Hora

01:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
1.- Proposta informant a CONSTRUCCIONES METALICAS GONSA, SL., sobre la classificació de l’activitat de taller de serralleria i de fabricació de peces metàl·liques, que pretén instal·lar al local ubicat al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 59. (Exp. T081-2014-12).
2.- Proposta desestimant la petició de CARVAJAL – MEDINA, C.B., relativa a l’ampliació de l’horari del bar – restaurant del carrer Cedres, núm. 35. (Exp. Act. 167/05).
3.- Proposta de personar-se, com a demandats, en el recurs ordinari núm. 262/2014-A interposat per José Luis Malagarriga Guerrero contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de març de 2014, d’aprovació definitiva del projecte complementari d’urbanització de les parcel·les “h”, “f” i “g” delimitades per l’Avinguda de la Miranda, carrer Germans Serra i August Font i Carreras, consistent en l’execució d’una escala situada entre els carrers Dr. Gimeno i Santa Anna, d’aquesta població.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
4.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
5.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions d'un operador que produeixi l'espectacle "Concert de Festa Major" amb el grup musical Efecto Pasillo, dins del Programa d'actes de la Festa Major 2014.
6.- Proposta de requeriment a l'empresa ARTISTIC EVENTS, S.L. perquè dipositi la fiança definitiva relativa al contracte per a la realització de l'espectacle "Mercat Esplugas City", dins del Programa d'actes de la Festa Major 2014 i 2015.
7.- Proposta relativa a la resolució d'ajuts relatius a l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana aplicables en els casos de dacions en pagament i execucions hipotecàries, per a la seva compensació.
8.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS AVIS per a la cessió de tres pisos de lloguer social destinats a famílies en situació de precarietat social i econòmica.
9.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat CLUB GIMNÀSTICA LES MORERES en execució del conveni en vigor, any 2014.
10.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

26090714.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: