Número/Ordre

34/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

10/04/2013

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de les actes núms. 32/13 corresponent a la sessió ordinària de 20 de setembre i 33/13 corresponent a la sessió ordinària de 27 de setembre.
GERÈNCIA
2.- Proposta de revisió de preus del contracte de servei d’higiene industrial i vigilància de la salut, subscrit amb ICESE PREVENCIÓN, S.L.
3.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció del Correfoc per a la celebració del desè aniversari de la colla Toc de Foc de la Bòbila.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
4.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per PILAR, NATALIA I SUSANA JORQUES CAMACHO, relativa a l’activitat de garatge aparcament d’ús privat al carrer Magdalena Amigó, núm. 28-34. (Exp. Act. 166/07).
5.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL PARKING DEL CARRER IGNASI IGLESIAS, NÚM. 73-83, relativa a la proposta que contempla canvis no substancials de l’activitat per actuacions de millora. (Exp. T120-2011-43).
6.- Proposta ordenant a 4A BERLIN, SCP., l’aportació de documentació per legalitzar l’espai ocupat com a terrassa i l’estructura metàl·lica amb estufes instal·lada a l’espai existent al jardí de Rosa de Luxemburg. (Exp. Act. 29/89).
7.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per INSTALACIONES CAREN, SL., relativa a la proposta que contempla canvis no substancials de l’activitat del carrer Sant Gabriel, núm. 4, per cessió d’un petit espai per a una empresa del grup empresarial. (Exp. Act. 206/06).
8.- Proposta d’admetre la sol·licitud presentada per NESTLÉ ESPAÑA, SA., relativa al control periòdic de l’activitat de l’avinguda Països Catalans, núm. 43-45. (Exp. OB 268/82).
9.- Proposta de concessió de llicència d’utilització i ocupació de l’habitatge unifamiliar aïllat construït per BENIGNO FERNÁNDEZ GÓMEZ, a la finca del carrer Frontó, núm. 12. (Exp. OB 65/05).
10.- Proposta relativa a mantenir la suspensió de la tramitació de l’atorgament de la llicència d’obres sol·licitada per la CONGREGACIÓN DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO, per a la construcció d’un edifici destinat a l’ús docent a la finca del carrer Manuel Florentín, núm. 26. (Exp. T032-2012-27).
11.- Proposta relativa a la llicència d’ocupació i utilització de l’edifici d’apartaments construïts per APARTAMENTOS ASISTIDOS., SL. (Exp. T032-2010-26).
12.- Proposta d’aprovació inicial del Projecte d’urbanització del Pla Especial d’Ordenació de la finca Can Parrot, a l’avinguda de la Miranda, núm. 1-13, presentat per ROMAN NOGUÉS CUSÍ. ( Exp. T024-2013-004).
13.- Proposta d’aprovació d’informe urbanístic sol·licitat per la Sra. Olga González Sanz, relatiu a la finca situada al carrer Emili Juncadella, núm. 1-3, d’aquesta població. (Exp. T019-2013-00010).
14.- Proposta d’adjudicació a l’empresa CITELUM IBÉRICA, S.A., el contracte d’obres de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de l’Ajuntament d’Esplugues. (Exp. G451-2013-006).
15.- Proposta de requeriment a l’empresa OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A., de la fiança definitiva corresponent al contracte de les obres d’adequació de diverses vies públiques al Pla Local de Seguretat Viària. (Exp. G451-2013-012).
16.- Proposta d’aprovació del Plec tècnic per al servei de manteniment normatiu de les instal·lacions d’alta tensió del poliesportiu de Les Moreres. (Exp. G454-2013-025).
17.- Proposta d’aprovació del contracte menor per al servei de coordinació de seguretat i salut de les obres de rehabilitació del paviment de la calçada de diferents carrers del municipi d’Esplugues. (Exp. G451-2013-010).
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
18.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
19.- Proposta de modificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2013, relatiu a l'adjudicació del contracte relatiu a la gestió del servei públic "Espai de les arts - Escola municipal de ceràmica i tallers municipals d'art".
20.- Proposta d'aprovació del Pla per a la Inclusió Social d'Esplugues de Llobregat.
21.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració educativa entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'Escola Garbí Pere Vergés d'Esplugues, curs 2013/2014, relatiu al projecte d'aprenentatge i servei entre persones estrangeres nouvingudes i alumnes de segon de batxillerat.
22.- Proposta d'aprovació d'un ajut econòmic a favor del FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, en concepte d'aportació a la quota de socis 2013 a la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments solidaris amb el poble sahrauí.
23.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI DE JUBILATS I PENSIONISTES EL GALL, per al desenvolupament de l'activitat "Servei de perruqueria", any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

34041013.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: