Número/Ordre

38/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

10/31/2014

Hora

01:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 31/14 corresponent a la sessió ordinària de data 10 de setembre, núm. 32/14 corresponent a la sessió ordinària de data 19 de setembre i núm. 33/14 corresponent a la sessió ordinària de data 26 de setembre.


TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2.- Proposta prenent en consideració l’informe emès per la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments en relació a l’aparcament que PROCORSAM IBERICA DE DESARROLLOS Y PROYECTOS, SL., està construint a la finca del carrer Laureà Miró, núm. 144. (Exp. T120-2014-91).
3.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per ESTEFANIA LLOBERA ROTELLA, sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de centre d’estètica i teràpies naturals al local ubicat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer núm. 45. (Exp. T120-2014-74).
4.- Proposta relativa a les obres que s’estan executant a la finca del carrer Església, núm. 100 per part de ANAIS BIS, SL. (Exp. OB 136/08).
5.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de les places numero 1230 i 1231, de l’aparcament de Can Vidalet, a favor de la Sra. Gema López Palomero (la plaça núm. 1230) i de la Sra. Cristina López Palomero (la plaça núm. 1231).
6.- Proposta de suspensió de llicències a l’àmbit de tot el municipi per l’ús de centre de culte per tal d’estudiar la redacció de la figura de planejament corresponent per regular aquests usos.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
7.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
8.- Proposta d'aprovació de la liquidació a l'empresa DUET ESPLUGUES, S.A. en concepte de saldo compensatori final per la modificació del Pla de viabilitat de l'explotació del Complex Esportiu Municipal La Plana, corresponent al període gener - desembre 2013.
9.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, per a la integració de menors en concepte de menjador escolar, curs 2014-2015.
10.- Proposta d'aprovació de l'aportació econòmica a favor de les entitats CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET i FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC en concepte de tasques de neteja, manteniment i funcionament ordinari dels camps de futbol municipals "El Molí" i "Salt del Pi", respectivament.
11.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL GALL en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
12.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Espectacle poètico-musical per Sant Jordi”, any 2013.
13.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat GRUP DE JOVES SANTA GEMMA I SANT ANTONI EN EL LLEURE en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
14.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI EL CENTRE en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Flors al carrer”, any 2014.
15.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat TALLER FLAMENCO en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2014.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

38311014.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: