Número/Ordre

28/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

07/19/2013

Hora

01:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de les actes núm. 25/13 corresponent a la sessió ordinària de data 28 de juny i núm. 26/13 corresponent a la sessió ordinària de data 5 de juliol.
GERÈNCIA
2.- Proposta de resolució d'una subvenció a favor de la societat BERCASTECNIC, SCP, dins el marc de les bases de subvencions destinades a la contractació, per empreses i entitats, de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
3.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu al servei d'elaboració de Plans d'Autoprotecció i actuació com a responsable tècnic dels mateixos.
4.- Proposta de personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 470/2011-C interposat per Pilar Menen Aventin i Javier Hernández Menen, contra la desestimació de reclamació patrimonial.
5.- Proposta donant compte de la jubilació anticipada per edat d’una funcionària.
6.- Donar compte de diverses sentències del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona i de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
7.- Proposta desestimant les al·legacions presentades per la senyora LOURDES MAS CASANOVAS relatives al soterrament de les escomeses i denegant la devolució dels avals dipositats amb motiu de les obres de l’habitatge del carrer Frontó, núm. 61. (Exp. OB 399/08).
8.- Proposta desestimant les al·legacions presentades pel senyor JOAQUIM ARQUÉ ELÍAS relatives al soterrament de les escomeses i denegant la devolució dels avals dipositats amb motiu de les obres de l’habitatge del carrer August Font Carreras, núm. 66. (Exp. OB 467/06).
9.- Proposta relativa a la sol·licitud presentada per ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS TERAPÈUTICS I MEDICINALS DEL CANNABIS en relació al local del carrer Laureà Miró, núm. 343. (Exp. T074-2013-5).
10.- Proposta relativa a la sol·licitud presentada pel col·lectiu CAMYKAZ, en relació a la nau del carrer Verge de la Paloma, núm. 44-46 i 48-50. (Exp. T081-2013-1).
11.- Proposta de requeriment a la Direcció general de Carreteres de la Generalitat de Catalunya relatiu a la desconnexió de l’enllumenat públic d’una part de la C-245.
12.- Proposta d’aprovació del plec i proposta tècnica per al subministrament i implantació d’una plataforma multimèdia mitjançant codis QR, per a la senyalització de la ruta històrica d’Esplugues de Llobregat i la seva execució per contracte menor.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
13.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
14.- Proposta d’aprovació del padró de la Taxa per parades de mercats ambulants (2n semestre).
SERVEIS A LES PERSONES
15.- Proposta de requeriment a l'empresa LAIONRIC, S.L. (ERA PRODUCCIONS) per a que dipositi la fiança definitiva relativa a la contractació d'un operador que produeixi l'espectacle "Concert de Festa Major" amb la cantant Merche, dins del Programa d'actes de la Festa Major 2013.
16.- Proposta de requeriment de fiança dins la contractació relativa a la realització de l'espectacle "Mercat Medieval", dins del Programa d'actes de la Festa Major 2013.
17.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en la realització de l'espectacle Piromusical, dins del Programa d'actes de la Festa Major 2013.
18.- Proposta relativa a acceptació de renúncies a ajuts econòmics dins l'àmbit d'Atenció Social, per a la integració de menors en concepte de Casal esportiu i Casal d'estiu acordats en Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2013.
19.- Proposta d'aprovació de la despesa d'ajuts econòmics en concepte de transport per a la gent gran als centres de dia, corresponent al primer semestre de 2013.
20.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb caràcter plurianual entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL GALL.
21.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb caràcter plurianual entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL TALLER.
22.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb caràcter plurianual entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat GRUP D'ESPLAI ESPURNES.
23.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb caràcter plurianual entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET.
24.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Projecte cultural per a la gent gran", any 2012.
25.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA JOAN MARAGALL, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Setmana Cultural", any 2012.
26.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA JOAN MARAGALL, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Sortides i colònies, activitats complementàries i material escolar", any 2012.
27.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat IES LA MALLOLA, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Intercanvi Esplugues - Ahrensburg", any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

28190713.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: