Número/Ordre

33/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

09/27/2013

Hora

01:45 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
GERÈNCIA
1.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, i dels plecs de condicions relatius al servei consistent en les pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
2.- Proposta d'aprovació d'una disminució de subvenció concedida a l'empresa TLMN-ASR, S.L. dins el marc de les bases de subvencions destinades a la contractació, per empreses i entitats, de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
3.- Proposta d'aprovació d'una sol·licitud de subvenció al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa mixt Treball i Formació, convocatòria any 2013.
4.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la definició de l'estratègia del Baix Llobregat en el marc de les Estratègies RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation).
5.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció del Correfoc per a la celebració del desè aniversari de la colla Toc de Foc de la Bòvila.
6.- Proposta d’aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de setembre de 2013, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d’aquest Ajuntament.
7.- Proposta de donar compte de la jubilació voluntària anticipada per edat d’un funcionari.
8.- Proposta de personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 384/2012 M2, interposat per la Comunitat de Propietaris del carrer Serra del Montsec, 54-56, d'Esplugues de Llobregat, contra la desestimació de reclamació patrimonial per silenci administratiu negatiu.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
9.- Proposta de requeriment a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, S.A., de la fiança definitiva corresponent al contracte de les obres de rehabilitació del paviment de la calçada de diferents carrers del municipi d’Esplugues. (Exp. G451-2013-010).
10.- Proposta de requeriment a l’empresa VESPA BALART BARCELONA, S.L., pel lot 2, i a l’empresa RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA, S.A., pel lot 1 i lot 3, per a què dipositin, respectivament, la fiança definitiva relativa al contracte del subministrament de la compravenda de quatre vehicles destinats al servei de la brigada municipal.
11.- Proposta de modificació de l’addenda del conveni urbanístic formalitzat amb l’empresa CONSTRUCCIONES PULIDO, S.A.
12.- Proposta d’aprovació del contracte menor per al servei de coordinació de seguretat i salut de les obres de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de l’Ajuntament d’Esplugues.( Exp. G454-2013-024).
13.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A, (DIA), relativa a l’activitat d’establiment comercial de supermercat al local del carrer Sant Antoni Ma Claret, núm. 42-48. (Exp. T213-2012-63).
14.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per CENTRO INFORMÁTICO DIGITAL BAIX LLOBREGAT, S.L., relativa a l’activitat de comerç al detall de mobles, maquinària i material d’oficina al local del carrer Dr. Manel Riera, núm. 18-20, local 1. (Exp. T214-2013-43).
15.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per SERILUX 2000, S.L., relativa a l’activitat de taller de serigrafia al local de l’avinguda de Cornellà, núm. 132, 2n 2a (Exp. Act. 76/97).
16.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per ÁLEX PATRICIO ELGUETA AHUMADA, relativa a l’activitat de venda d’articles de segona mà al local del passatge Ramon Casas, núm. 5. (Exp. T214-2013-28).
17.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per WALTER JORGE SALIRROSAS VÁSQUEZ, relativa a l’activitat de comerç al detall de gelats i llaminadures i de pa amb forn de cocció al local del carrer Jocs Florals, núm. 20. (Exp. T214-2013-10).
18.- Proposta d’estimació del recurs de reposició formulat per CEDRUS CHIMIAGRUP, S.L., contra l’acord de la Junta de Govern de concessió de llicència d’emmagatzematge de draps tintats al carrer Sant Gabriel, núm. 94. (Exp. T076-2013-2).
19.- Proposta de concessió de llicència a NESTLÉ ESPAÑA, S.A., per executar obres d’instal·lació d’un nou equip de climatització a la coberta de l’edifici del carrer Països Catalans, núm. 25-51. (Exp. T033-2013-217).
20.- Proposta de concessió de llicència a NESTLÉ ESPAÑA, S.A., per executar obres de rehabilitació de la façana de l’edifici del carrer Països Catalans, núm. 25-51. (Exp. T033-2013-220).
21.- Proposta de concessió de llicència a FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, A.P.F., per executar obres d’enderroc d’unes construccions auxiliars existents a la finca del carrer Sant Mateu, núm. 24-26. (Exp. T032-2013-23).
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
22.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
23.- Proposta de donar compte de l’import del padró de l’Impost sobre activitats econòmiques de l’exercici 2013.
SERVEIS A LES PERSONES
24.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu a la gestió del servei públic "Espai de les Arts - Escola municipal de Ceràmica i Tallers municipals d'Art".
25.- Proposta d'aprovació d'una despesa a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASAS, en concepte de participació de menors amb necessitats socioeducatives a colònies i sortides, curs 2012/2013.
26.- Proposta relativa a la resolució de sol·licituds de tarifació social del curs 2013/2014, per a l'assistència de menors a les llars d'infants municipals.
27.- Proposta relativa a la resolució i desestimació de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per ajuts de menjador per a nens i nenes que assisteixen a Escoles Bressol municipals.
28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESBART VILA D'ESPLUGUES, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Comparsa i carrossa de Carnaval", any 2013.


Document de l'acta per el Web:

33270913.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: