Número/Ordre

16/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

04/30/2014

Hora

01:45 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 8/14 corresponent a la sessió ordinària de data 28 de febrer.
GERÈNCIA
2.- Proposta d'aprovació de la minoració d'una subvenció atorgada a l'empresa CIM KOSMOS INTEGRAL SERVICES, S.L. en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
3.- Proposta de requeriment a Miguel Ángel Fernández García perquè dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del subministrament de la uniformitat de la Policia Local de l’any 2014 i la seva reposició en el període 2015-2016.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
4.- Proposta de concessió de llicència a ANTONIA BERMEJO MORENO (Bar-Frankfurt Chester), per a l’ampliació temporal de l’activitat de bar amb la col·locació de taules, cadires i ombrel·les a la porció de finca del carrer Carme, núm. 69. (Exp. ACT. 162/97).
5.- Proposta de concessió de llicència a JAVIER RIBA BRAT I SANDRA FERNÁNDEZ FREIXA, per executar obres de reforma interior de l’habitatge unifamiliar i construcció de piscina a la finca del carrer Josep M. Jujol, núm. 20. (Exp. T032-2014-8).
6.- Proposta d’aprovació de la cessió per canvi de titular d’ús de les places números 44 i 31, de l’aparcament del carrer Molí núm. 26-36, a favor del Sr. José Ramón Rabal Collado.
7.- Proposta relativa al Programa d’Actuacions Municipals de Millora Urbana de l’Àrea Metropolitana de Barcelona anualitat 2014.
8.- Proposta relativa al procediment obert per a l’execució de les Obres de Reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Molí (entre els carrers Cedres i Maladeta, d’aquesta població).

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
9.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
10.- Proposta relativa als resultats econòmics d’explotació del servei públic de transport col·lectiu de viatgers amb l’Esplubús i Justmetro corresponent a l’any 2013.
11.- Proposta consistent en donar compte de l'import del Padró de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana de l’exercici 2014.
SERVEIS A LES PERSONES
12.- Proposta de resolució d'ajuts relatius a la tarifació social del curs 2013/2014, per a l'assistència de menors a les escoles bressol municipals.
13.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte d'educació especial i tractament psicoterapèutic.
14.- Proposta de modificació d'un ajut econòmic dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a l'assistència a esplais de lleure.
15.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA PLANA en execució del conveni en vigor.
16.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ CRISTIANA D'AJUDA SOCIAL VIDA en concepte de justificació de les subvencions atorgades per al desenvolupament de l'activitat "Distribució de lots d'aliments a famílies derivades pels Serveis Socials", any 2013.
17.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN ESPLUGUES - CAN VIDALET en concepte de justificació de les subvencions atorgades per al desenvolupament de l'activitat "Sortides culturals", any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

1630414.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: