Número/Ordre

41/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

11/22/2013

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
GERÈNCIA
1.- Proposta relativa a la concessió de subvencions per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat, corresponent a l’exercici 2013.
2.- Proposta d’aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de novembre de 2013, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d’aquest Ajuntament.
3.- Proposta donant compte de la jubilació forçosa per edat d'un treballador laboral.
4.- Proposta de personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 108/2013 F, interposat per Pelayo Mutua de Seguros, contra la Direcció General de Carreteres i aquest Ajuntament, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
5.- Proposta donant compte de la sol·licitud de subvenció al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a diverses actuacions en el marc de la convocatòria del Projecte "Treball als barris", any 2013.
6.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de MARIA DE SOLÀ FÀBREGAS (LLAR D'INFANTS JAIFA), dins el marc de les bases de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
7.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu a la realització d'un estudi consistent en l'avaluació de l'estat d'opinió de la ciutadania en relació a la ciutat.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
8.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per ANTONIA PICO LLINARES, relativa a l’activitat de comerç d’elaboració, venda i degustació de gelats al local de l’av. de Cornellà, núm. 37. (Exp. ACT. 81/94).
9.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per PROFESIONALES EN TERAPIAS NATURALES, SDAD. COOPERATIVA, relativa a l’activitat de despatx professional de consulta d’acupuntura i teràpies naturals al local del carrer Lleialtat, núm. 11, 2n 4a. (Exp. T214-2013-91).
10.- Proposta d’aprovació del text refós, de novembre 2013, del projecte de reparcel·lació del pla especial de reforma interior de Finestrelles Nord, presentat per la Junta de Compensació del sector.
11.- Proposta de requeriment a l’empresa ROMERO GAMERO, S.A., de la fiança definitiva corresponent al contracte de les obres d’adequació de diverses vies públiques al Pla Local de Seguretat Viària. (Exp. G451-2013-012).
12.- Proposta d’aprovació de la cessió d’ús de les places números 372 i 374 de l’aparcament soterrani -3 de vehicles d’Àngel Guimerà, a favor del Sr. Salvador Bejarano.
13.- Proposta de requeriment a l’empresa TAU ICESA relatiu al mur de gabions del Torrent d’en Farré.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
14.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
15.- Proposta d'aprovació d'una aportació extraordinària a la FUNDACIÓ PRIVADA PROA.
16.- Proposta relativa a la resolució de sol·licituds de tarifació social del curs 2013/2014, per a l'assistència de menors a les llars d'infants municipals.


Document de l'acta per el Web:

41221113.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: