Número/Ordre

24/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

06/27/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 16/14 corresponent a la sessió ordinària de data 30 d’abril.
GERÈNCIA
2.- .Proposta d'acceptació de renúncia d'una subvenció atorgada a l'empresària Cynthia González Sánchez per a la contractació d'una persona en situació d'atur resident a Esplugues de Llobregat.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per IMRAN ASJID, relativa a l’activitat de perruqueria, al local ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 58. (Exp. T120-2014-51).
4.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per XUHUI CHEN, relativa a l’activitat de comerç al detall de menjar amb obrador propi, al local ubicat a l’Av. Cornellà, núm. 22. (Exp. T120-2014-30).
5.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per MENTA ASISTENCIA, SCP, relativa a l’activitat d’herboristeria i assessorament nutricional, al local ubicat al carrer Menta, núm. 23. (Exp. T120-2014-44).
6.- Proposta ordenant a XIAOYUE XU que ajusti l’activitat que desenvolupa al local del carrer Verge de la Mercè, núm. 23 local 5, al títol acreditatiu de cafeteria amb degustació. (Exp. T120-2011-17).
7.- Proposta d’aprovació del nou projecte presentat per CONSTRUCCIONS PULIDO, SA., que modifica al que va ser objecte de llicència per a la construcció d’un edifici d’habitatges a la finca del carrer Laureà Miró, núm. 202-206. (Exp. OB 126/07).
8.- Proposta de concessió de llicència a AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA per executar obres de reforma interior de l’edifici docent existent a la finca del carrer Jaume Balmes, núm. 7. (Exp. T032-2014-21).
9.- Proposta d’aprovació de la cessió d’ús de la plaça número 937, de l’aparcament Can Vidalet, a favor de la Sra. Ana Maria García Martin.
10.- Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al subministrament de la senyalització vertical i altres materials d’abalisament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (Exp. G455-2014-001).
11.- Proposta de requeriment a APARTAMENTOS ASISTIDOS, S.L. per executar les obres d’urbanització de l’entorn de la parcel·la d’equipaments delimitada per Avinguda de la Miranda, i carrers Germans Serra i August Font Carreras.


SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
12.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
13.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a l'assistència a activitats socioeducatives.

14.-.Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social per a la integració de menors en concepte d'activitats de lleure per a l'estiu 2014.
15.-.Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN CLOTA-CAN CERVERA en execució del conveni en vigor, any 2014.
16.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI EL CENTRE en execució del conveni en vigor, any 2014.
17.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI EL CENTRE per al desenvolupament de l'activitat "Festival Infantil", any 2014.
18.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI EL CENTRE per al desenvolupament de l'activitat "Flors al carrer", any 2014.
19.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2014
20.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET en execució del conveni en vigor, any 2014.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

24270614.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: