Número/Ordre

13/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

04/04/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
GERÈNCIA
1.- Proposta relativa a la concessió de subvencions per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat, corresponent a l’exercici 2013 i 2014.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per CLIMATIZACIONES Y DECORACIONES BARCELONA, SL., relativa a l’activitat d’exposició i reformes de calefacció i aire condicionat amb magatzem al local ubicat al carrer Santiago Rusiñol, núm. 27-29, local 3. (Exp. Act. 104/07).
3.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per LUIS PEDREIRA SANTOS, relativa a l’activitat de centre de fisioteràpia i salut al local ubicat al carrer Vallerona, núm. 21. (Exp. T120-2014-11).
4.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per URBASER, SA., relativa a l’activitat de centre de servei de jardineria a l’espai ubicat al carrer Sever Ochoa, s/n. (Exp. T120-2014-15).
5.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per CUIPING YE, relativa a l’activitat de comerç al detall de roba, bosses, calçat, bijuteria i complements al local ubicat al carrer Hortènsia, núm. 33, local bxs. 2a. (Exp. T214-2013-68).
6.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per COMERCIAL D’ENVASOS I EMBALATGES, SA., (COENBA, SA.), relativa a l’activitat de venda de paper a l’engròs al local ubicat al carrer Josep Anselm Clavé, núm. 53 local. (Exp. Act. 202/70).
7.- Proposta de concessió de certificació de compatibilitat urbanística a NOROTO, SAU., relativa a l’exercici de l’activitat de comerç al detall d’accessoris i recanvis per a l’automòbil amb taller de reparació i manteniment annex al local del carrer Laureà Miró núm. 146. (Exp. T074-2014-1).
8.- Proposta de concessió de llicència a ANTONIA PRIOR CASTELL per enderrocar l’habitatge unifamiliar existent a la finca del carrer Gaspar Fàbregas, núm. 6. (Exp. T032-2014-13).
9.- Proposta d'aprovació del projecte de l’obra d’adequació de la sortida d’emergència de la zona de l’altell de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (Exp. G451-2014-003).
10.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic de la finca situada al carrer Àngel Guimerà, 162 – Heretat Fontsanta, sol·licitada pel Sr. José Francisco Arboledas Carrizo i SANT VICENÇ 92, S.L. (Exp. T019-2013-027).
11.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic de la finca situada al carrer Pau Casals, 10, sol·licitada per ANIDA OPERACIONES SINGULARES, S.L. (Exp. T019-2014-003).
12.- Proposta relativa a la petició del Sr. Antoni Gazquez Puxench, en representació de CONSTRUCCIONS PULIDO, S.A. de canvi de la garantia dipositada per les obres d’urbanització a l’àmbit de la modificació del Pla General Metropolità per a la creació d’un nou accés al Parc dels Torrents des del carrer de l’Església i per a la nova ordenació volumètrica de les parcel·les afectades, d’aquesta població.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
13.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
14.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions relatius a la gestió del servei públic "Espai de les arts - Escola municipal de ceràmica i tallers municipals d'art", cursos 2014/2015 i 2015/2016.
15.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l'empresa CALAIX DE CULTURA, S.L. corresponent al contracte de gestió del servei públic "Espai de les arts - Escola municipal de ceràmica i tallers municipals d'art".
16.- Proposta de rectificació de la subvenció aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de febrer de 2014 en concepte de "Projecte d'activitats culturals", any 2014, a favor de l'entitat COORDINADORA D'ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA .
17.- Proposta d'aprovació d'un acord de col·laboració entre l'Obra Social dels Germans de Sant Joan de Déu i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per l'organització de la 4a Cursa Solidària Ciutat d'Esplugues - Hospital de Sant Joan de Déu.
18.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'esports, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de natació escolar.
19.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de beques de menjador escolar.
20.- Proposta de resolució d'un ajut relatiu a la tarifació social del curs 2013/2014, per a l'assistència de menors a les Escoles Bressol municipals.
21.- Proposta relativa a la revocació d'un ajut econòmic dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de beques d'assistència a escoles esportives.
22.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat PALLAPUPAS PALLASSOS D'HOSPITAL en execució del conveni en vigor, any 2014.
23.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE FESTES POPULARS D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Festa Major de Sant Mateu", any 2013.
24.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES CAN CLOTA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
25.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CAN CLOTA C.F. en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Futbol Amateur", any 2013.
26.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA MATILDE ORDUÑA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament d'activitats i material complementari, any 2013.
27.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat LA PLANA FUTBOL CLUB en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Participació en el Campionat de Lliga de 4a Territorial del Grup XVI", any 2013.
28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat PALLAPUPAS PALLASSOS D'HOSPITAL en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
29.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat PARRÒQUIA SANTA MARIA MAGDALENA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Aportació anual a conveni, Càritas Interparroquial entrega aliments", any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

13040414.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: