Número/Ordre

02/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

01/17/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de les actes núm. 45/13 corresponent a la sessió ordinària de data 20 de desembre i 1/14 corresponent a la sessió ordinària de data 10 de gener.
GERÈNCIA
2.- Proposta d’aprovació de jubilació voluntària, por edat, d’una funcionària.
3.- Proposta relativa al procés de selecció per a un lloc de treball d’operari especialista, vinculat a un contracte de relleu.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
4.- Proposta de prendre en consideració i exposar al públic el Projecte de Reparcel·lació voluntària de la modificació puntual del Pla General Metropolità de la finca situada al carrer Manuel Florentín, 26 (Casal del Cris), d’Esplugues de Llobregat, presentada per la CONGREGACIÓN DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO.
5.- Proposta d’aprovació inicial del projecte bàsic i executiu i annex de les obres de millora de l’accés al sector industrial El Gall, situades en la confluència dels carrers Baronessa de Maldà, Sabina Mitjavila i avinguda del Baix Llobregat, d’Esplugues de Llobregat, presentat per l’empresa LABORATORIO ALDO UNIÓN, S.A.
6.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per PILAR EZQUERRA RAMÓN, relativa a l’activitat de comerç al detall de productes d’herboristeria, dietètica i règim, productes ecològics, naturals i herbes medicinals del carrer Josep Miquel Quintana, núm. 44. (Exp. T214-2013-105).
7.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per FERNANDO CABANA MORADO, relativa a l’activitat de perruqueria canina i comerç al detall d’articles per animals de companyia del local ubicat al carrer Àngel Guimerà núm. 118-120, local 2. (Exp. 214-2013-107).
8.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per FRANCISCO GÓMEZ MORO, relativa a l’activitat de bar amb cuina (modificació i actualització per canvis no substancials) del local ubicat al ptge. Ametllers, núm. 2-4. (Exp. ACT. 92/98).
9.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per APARTAMENTOS ASISTIDOS, SL., relativa a que la gestió de l’equipament de centre d’apartaments assistits a l’edifici del carrer August Font Carreras, núm. 13-29, serà realitzada per la societat RESIDÈNCIA CIUTAT DIAGONAL ESPLUGUES, SL. (Exp. ACT. 26/07).
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
10.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
11.- Proposta d'aprovació de les bases reguladores dels Premis al Civisme i la Convivència, any 2014.
12.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració a formalitzar entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la Diputació de Barcelona per al funcionament d'un servei d'orientació jurídica a la ciutadania, any 2014.
13.- Proposta de rectificació de la resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'esports, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de beques de natació escolar, aprovada per Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2013.
14.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, en concepte de beques de menjador escolar.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

02170114.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: