Número/Ordre

35/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

10/11/2013

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de les actes núms. 29/13 corresponent a la sessió ordinària de 26 de juliol i 34/13 corresponent a la sessió ordinària de 4 d’octubre.
GERÈNCIA
2.- Proposta d’aprovació de jubilació parcial vinculada a un contracte de relleu de Salvador Melenchón Martínez, operari especialista de manteniment d'espai públic, de la plantilla de laborals.
3.- Proposta d’aprovació de jubilació voluntària per edat d’una funcionària.
4.- Proposta d’acord relatiu a un projecte subvencionat pel fons FEDER 2007-2013.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
5.- Proposta d’aprovació d’un conveni d’expropiació per mutu acord entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i PROMOCIONES RUVE, S.A., de tres finques ubicades entre els carrers Carme, Rovellat i Quintana, d’aquesta població, per destinar-la a sistemes, parcs i jardins, de nova creació a nivell local. (Clau 6b).
6.- Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al subministrament i instal·lació de mobiliari per al parc infantil del carrer Andreu Amat, del terme municipal d’Esplugues de Llobregat.
7.- Proposta d’autorització de l’alienació de l’habitatge amb protecció oficial de promoció pública situat al carrer Cedres, núm. 31, 4t 4a, sol·licitada per la Sra. Ana Silvia Pérez Aquino.
8.- Proposta d’aprovació del projecte de les obres de recol·locació dels fragments del mur amb arrambador ceràmic de la fàbrica Pujol i Bausis, redactat per l’empresa PATRIMONI 2.0 CONSULTORS, S.L. i la seva adjudicació per contracte menor.
9.- Proposta d’aprovació de la memòria valorada de les obres d’adequació de la zona de jocs infantils del carrer Andreu Amat, Fase 1 i la seva execució per contracte menor.
10.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per ROSTISSERIA LARA, SCP., relativa a l’activitat de venda de menjar preparat (rostisseria) al local del carrer Menta, núm. 15. (Exp. T214-2013-26).
11.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per FRANCISCO GUILLÉN FRÍAS, relativa a l’activitat de venda de piscines, productes, accessoris i tractaments d’aigua al local del carrer Laureà Miró, núm. 353. (Exp. T214-2013-70).
12.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per SISTEMAS INFORMÁTICOS MARTÍN, S.L., relativa a l’activitat d’oficines privades de programació informàtica al local de l’av. de Cornellà, núm. 37, local 2. (Exp. ACT. 47/03).
13.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA, S.A., relativa a la proposta que contempla canvis no substancials de l’activitat de l’av. Països Catalans, núm. 24-26, per ubicar oficina – escola de post venda. (Exp. Act. 87/04).
14.- Proposta de concessió de llicència a NESTLÉ ESPAÑA, S.A., per executar actuacions a les zones exteriors de l’edifici del carrer Països Catalans, núm. 25-51. (Exp. T033-2013-218).
.
15.- Proposta d’aprovació de les modificacions de projecte presentades per l’INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SÒL I GESTIÓ PATRIMONIAL relatives a l’obra del carrer Esperança Martí, núm. 5-7, que va ser objecte de llicència. (Exp. T032-2010-9).
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
16.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
17.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l'empresa LAIONRIC, S.L. corresponent a la contractació d'un operador que produeixi l'espectacle "Concert de Festa Major" amb la cantant Merche, dins del programa d'actes de la Festa Major 2013.
18.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i CREU ROJA per a la promoció, difusió i implantació del Servei de Localització de Persones (LOPE) - abans anomenat SIMAP (Sistema Intel·ligent de Monitorització d'Alertes Personals).
19.- Proposta relativa a la rectificació de resolució de sol·licituds de tarifació social del curs 2013/2014, per l'assistència de menors a les llars d'infants municipals, acordades per Junta de Govern Local de dates 20 i 27 de setembre de 2013.
20.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat FUNDACIÓN VICENTE FERRER, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Impulsant el dret a l'educació per a 1052 nens/es del districte d'Anantapur", any 2012.
21.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MODELISME FERROVIARI (AMFE), en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la programació anual, any 2012.
22.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA MIRANDA, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la "Festa Major del barri", any 2012.
23.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI EL CENTRE, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Flors al carrer", any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

35111013.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: