Número/Ordre

28/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

07/25/2014

Hora

01:00 PM

Lloc

Sala de rerunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 19/14 corresponent a la sessió ordinària de data 23 de maig i núm. 20/14 corresponent a la sessió ordinària de data 30 de maig.
GERÈNCIA
2.- Proposta d'aprovació de les bases de la convocatòria lliure per a la provisió interina d’un lloc de tècnic/a de seguretat i serveis, de la plantilla de funcionaris, per procediment d’ urgència, mitjançant concurs específic.
3.- Proposta d’aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de juliol de 2014, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d’aquest Ajuntament.
4.- Proposta d'aprovació de l'Incentiu per Rendiment 1r semestre 2014.
5.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, i dels plecs de condicions relatius al servei d'impressió de les publicacions municipals.
6.- Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al subministrament d’un mobiliari per a un espai destinat a Coworking, situat a la planta baixa de l’edifici molí (exp. G455-2014-008).
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
7.- Proposta d’aprovació de l'adhesió a la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura per a l’any 2014.
8.- Proposta d’aprovació d’addenda al conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte d’activitats i serveis culturals amb el Centro Aragonés d’Esplugues pel període 2013-2016.
9.- Proposta de concessió de llicència a ABEL BELIZARIO CAHUANA CARDENAS, per executar obres d’ampliació del local núm. 12 de l’Av. Cornellà, núm. 13-15. (Exp. T032-2014-25).
10.- Proposta de concessió de llicència a NAFRAES 2013, SL., per executar obres de reparació de les cobertes de dues naus industrials existents a la finca del carrer Gaspar Fàbregas, núm. 92-96. (Exp. T033-2014-151).
11.- Proposta d’autorització d’ús i ocupació de domini públic amb la instal·lació d’una xemeneia a la Pl. Blas Infante per canalitzar la sortida de fums del local núm. 5 del carrer Verge de la Mercè, núm. 23, sol·licitat per Xiao Yue Xu. (Exp. T033-2014-205).
12.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per YOUR PHONE, SL., sobre la comunicació de l’activitat de comerç al detall de telefonia mòbil i accessoris al local ubicat al carrer Verge de la Mercè, núm. 49 local 16. (Exp. T120-2014-22).
13.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per Mª ROSER ARTACHO ARJONA, sobre la comunicació de l’activitat de despatx d’atenció psicològica i reforç escolar al local ubicat al carrer Cedres, núm. 29. (Exp. T120-2014-37).
14.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per KHALID MUSTAFA SARDAR SARDAR, sobre la comunicació de l’activitat de comerç al detall d’alimentació i fruiteria al local ubicat a l’Av. Torrent, núm. 18. (Exp.T120-2014-41).
15.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per INGRID GARCIA MARTÍNEZ, sobre la comunicació de l’activitat de perruqueria al local ubicat a l’Av. Isidre Martí, núm. 4. (Exp. T120-2014-42).
16.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per GRUPO JULER, SCP., sobre la comunicació de l’activitat de serveis de neteja d’edificis industrials al local ubicat al carrer Gaspar Fàbregas núm. 24 local 2. (Exp. T120-2014-47).
17.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per BERCASTÈCNIC, SCP., sobre la comunicació de l’activitat de taller de mecanitzats, muntatges mecànics i manteniment al local ubicat a l’Av. Cornellà, núm. 128 bxs. Edifici Perco. (Exp. T120-2014-57).
18.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el servei de manteniment de les instal·lacions contra incendis del Poliesportiu les Moreres. (exp. G454-2014-023).
19.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el servei de manteniment de les instal·lacions d’aigua freda sanitària del Poliesportiu les Moreres. (exp. G454-2014-024).
20.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques del Poliesportiu les Moreres. (exp. G454-2014-022).
21.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el servei de verificació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió del Poliesportiu les Moreres. (exp. G454-2014-021).
22.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el servei de manteniment normatiu dels equips de seguretat (anti-intrusió, videovigilancia i CCTV) del Poliesportiu les Moreres. (exp. G454-2014-020).
23.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic de la finca situada a l’Avinguda Països Catalans, núm. 50, sol·licitada pel Sr. Francesc Ferrer Alegre, en representació del Centre d’Assessoria Dr. Ferrer, S.L. (Exp. T019-2014-00005).
24.- Proposta d’exercici del dret d’opció preferent en relació a l’habitatge emplaçat a la plaça d’Oleguer Junyent núm. 12, baixos 2a d’Esplugues de Llobregat.
25.- Proposta d’exercici del dret d’opció preferent en relació a l’habitatge emplaçat al carrer Mestre Joan Corrales núm. 116, 4rt 2a d’Esplugues de Llobregat.
26.- Proposta d’aprovació del projecte d’obres d’adequació i millora de la plaça dels capgrossos, de l’expedient de contractació, per procediment negociat sense publicitat, i del plec de clàusules administratives particulars que regularan el contracte. (Exp. G451-2014-009).
27.- Proposta d’aprovació del projecte de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec, entre Bruc i Sant Gabriel, de l’expedient de contractació, per procediment negociat sense publicitat, i del plec de clàusules administratives particulars que regularan el contracte. (Exp. G451-2014-008).
28.- Proposta d’aprovació de la petició de subvencions dins del programa complementari de suport a les inversions financierament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals, en el marc del pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
29.- Proposta de concessió de llicència a MANUEL GRANERO FERNÁNDEZ per ampliar temporalment l'activitat de bar amb la instal·lació de taules i cadires al terreny ubicat a l'Av. Ciutat de l'Hospitalet, núm. 97-99. (Exp. ACT. 19/84).

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
30.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
31.- . Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions del servei per a la realització de les activitats de dinamització i recepció dels Museus d'Esplugues.
32.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions del servei d'atenció domiciliària del municipi d'Esplugues de Llobregat.
33.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu a la gestió del servei públic "Espai de les arts - Escola municipal de Ceràmica i Tallers municipals d'Art", cursos 2014/2015 i 2015/2016.
34.- Proposta de requeriment a l'empresa LAIONRIC, S.L. per a que dipositi la fiança definitiva relativa al contracte per a la realització de l'espectacle "Concert de Festa Major" amb el grup musical Efecto Pasillo, dins del Programa d'actes de la Festa Major 2014.
35.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu al Projecte per a la dinamització del "Consell d'Infants 2014-2015".
36.- Proposta d'acceptació de la donació, a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, de diverses peces procedents del taller de Joan Baptista Guivernau, i subscripció del corresponent conveni.
37.- Proposta d'aprovació de la despesa d'ajuts econòmics en concepte de transport per a la gent gran als centres de dia corresponent al primer semestre de l'any 2014.
38.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat CENTRO CULTURAL ANDALUZ PLAZA MACAEL en execució del conveni en vigor, any 2014.
39.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASOCIACIÓN POR LA IGUALDAD DE LOS DERECHOS DE LOS DISCAPACITADOS en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2012.
40.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat FUNDACIÓN JUAN CIUDAD en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament del Projecte "Programa mèdic assistencial dirigit a nens d'educació inicial i primària a Chiclayo (Perú)", any 2012.
41.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat AMPA ESCOLA PRAT DE LA RIBA en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2014.
42.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA MICOLOGIA D’ESPLUGUES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013
43.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CENTRO ARAGONÉS DE ESPLUGUES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
44.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CERCLE ARTÍSTIC D’ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de les activitats de “ Jornades culturals de germanor d’Esplugues 2013” ” i “Fira d’art al carrer”, any 2013.
45.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat COLLA DE BASTONERS D’ESPLUGUES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
46.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat FUTBOL BOTONS ASSOCIACIÓ en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat "Projecte anual", any 2013.
47.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat PROA ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS en concepte de justificació de les subvencions atorgades per al desenvolupament de les activitats "Logopèdia" i "Aeròbic", any 2013.
48.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL TALLER en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

28250714.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: