Número/Ordre

23/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

06/19/2014

Hora

10:15 AM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 15/14 corresponent a la sessió ordinària de data 25 d’abril.
GERÈNCIA
2.- Proposta d’aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de juny de 2014, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d’aquest Ajuntament.
3.- Proposta d'aprovació de les bases i convocatòria per constituir una borsa de subalterns/es per a substitucions i d'altres cobertures temporals.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
4.- Proposta de devolució de la fiança de les dues places d’aparcament del carrer Molí, 26-36, d’aquesta població, a la Sra. Joaquina Mancho Adell, com a hereva del Sr. Benito Ramirez Rodriguez.
5.- Proposta de requeriment a Bernadí, S.A., perquè dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del subministrament d’un mobiliari per a un espai destinat a coworking (exp. G455-2014-008).
6.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per IRENA BOJKO, relativa a l’activitat de comerç al detall de peces de vestir i complements, al local ubicat al carrer Bruc, núm. 22 local 1. (Exp. T214-2013117).
7.- Proposta prenent en consideració l’informe emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments en relació a l’activitat de venda i reparació d’equips informàtics i de xarxes de telecomunicació amb call-center i laboratori I+D, al local del carrer Gaspar Fàbregas, núm. 88-90. (Exp. T214-2013-37).
8.- Proposta ordenant a CARLOS ALBERTO ARIAS COELLO, que ajusti l’activitat que desenvolupa al local del carrer Cedres, núm. 17-19 a la llicència de bar atorgada i el cessament de les activitats no incloses a la llicencia (restaurant). (Exp. ACT. 136/81).
9.- Proposta de concessió de llicència a l’ASOCIACIÓN CULTURAL DEL COLEGIO ALEMAN SAN ALBERTO MAGNO, per executar obres de reforma per millorar les condicions de seguretat de l’edifici docent del carrer Jacint Esteva i Fontanet, núm. 105. (Exp. T033-2014-155).
10.- Proposta de concessió de llicència a la FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ, per executar obres de reforma de l’edifici docent del carrer Sant Mateu, núm. 28 interior, denominat “CUB” (abans Llotja). (Exp. T032-2014-19).
11.- Proposta de concessió de llicència a l’ORDE HOSPITALÀRIA GERMANS DE SANT JOAN DE DÉU, per executar obres de reforma del vestíbul i accés a l’hospital del Passeig de Sant Joan de Déu, núm. 2. (Exp. T032-2014-24).
12.- Proposta de concessió de llicència a IMMOJUST, SL., per executar obres de reforma i adequació del local ubicat a la Pl. de la Sardana, núm. 7 bxs. (Exp. T033-2014-94).
13.- Proposta d’acceptació de la renúncia i desistiment de les llicències d’obres i activitat sol·licitades per CAUFEC, SA., per la parcel·la 104 Finestrelles Sud, del carrer Sant Mateu, núm. 10. (Exp. OB 210/08).
14.- Proposta rectificant l’error en la transcripció dels imports corresponents a la taxa i ICIO, comés en el punt 6 de l’acord de la Junta de Govern Local de data 6/6/2014, de concessió de llicència a PROMOCIONES RUVE , SA., per a la implantació de mòduls a la finca del carrer Laureà Miró, núm. 142. (Exp. T033-2014-156).
15.- Proposta d’aprovació del nou projecte presentat per CONSTRUCCIONS PULIDO, SA., que modifica al que va ser objecte de llicència per a la construcció d’un edifici d’habitatges a la finca del carrer Laureà Miró, núm. 202-206. (Exp. OB 126/07).

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
16.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
17.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu al servei d'atenció a la discapacitat a desenvolupar al municipi d'Esplugues de Llobregat.
18.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESPLUGA VIVA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat " Programa d’activitats casal d’estiu infantil “ i “Integració d’infants i joves amb discapacitat ”, any 2013.
19.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB D’ESPLAI ESPURNES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
20.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AMPA ESCOLA CAN VIDALET en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat " Festes tradicionals a l’escola”, any 2013.
21.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AMPA ESCOLA CAN VIDALET en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat " Participació de les famílies a l’escola. ”, any 2013.
22.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat FUNDACIÓ SANTA MAGDALENA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Sastrinyols”, any 2013.
23.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
24.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat FUNDACIÓ VICENTE FERRER en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “millora en l’accés i qualitat de l’ensenyament a l’escola de secundària pública per a joves dels sectors més desfavorits a la comunitat rural de Kanaganapalli, districte d’Anantapur, a través de l’ampliació i millora de les infraestructures i dels equipaments educatius”, any 2013.
25.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN CLOTA – CAN CERVERA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat " Torneig de petanca de la festa del barri”, any 2013.
26.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN CLOTA – CAN CERVERA en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
27.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat MOTO CLUB ESPLUGUES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
29.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
30.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CENTRO CULTURAL ANDALUZ PLAZA MACAEL en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
31.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
32.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

23190614.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: