Número/Ordre

26/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

07/05/2013

Hora

07:45 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 24/13 corresponent a la sessió ordinària de data 21 de juny.
GERÈNCIA
2.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu al subministrament de quatre sistemes d'accés a la informació (SIAI) embarcats en vehicles que permetin la utilització d'alguns aplicatius de gestió municipals, així com del sistema d'informació policial SIP, en dispositius mòbils, pels cossos de prevenció i seguretat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
3.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en el servei d'assessorament i mediació del Programa d'assegurances de l'Ajuntament.
4- Proposta de resolució d'una subvenció a favor de la societat TLM-ASR, S.L. dins el marc de les bases de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
5.- Proposta donant compte de la jubilació anticipada per edat d’un funcionari.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
6- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per FRANCISCO DIAZ CASTRO, relativa a l’activitat de comerç al detall de productes de carnisseria, xarcuteria amb degustació, fruiteria i venda de pa, al local del carrer Vallerona, núm. 7 local. (Exp. T214-2013-48).
7.- Proposta de denegació de la llicencia sol·licitada per CARLOS ARMANDO PACHON per a la instal·lació d’atracció infantil a la Pl. Gandhi. (Exp. T214-2013-49).
8.- Proposta relativa a l’activitat de forn de pa i pastisseria que es desenvolupa al local del carrer Maladeta, núm. 51 bxs, ratificant l’ordre de cessament de la maquinaria no autoritzada ni legalitzada existent al local. (Exp. Act. 125/96).
9.- Proposta relativa a l’activitat desenvolupada per JOSE RAMON CERRILLO RUIZ, de comerç al detall de lampisteria, venda, instal·lació i reparació d’instal·lacions d’electricitat, fontaneria i gas i de papereria que es desenvolupa al local del carrer Alegria, núm. 24. (Exp. T214-2013-5).
10- Proposta de concessió a EDUARDO BERCHÉ MORENO, llicència d’ocupació pels dos habitatges unifamiliars construïts a les finques del carrer Ferrer i Bassa, núm. 17 i 19. (Exp. T032-2013-15).
11- Proposta de concessió de llicencia a Mª INES PALACIOS RODRIGUEZ pel canvi d’ús de local del carrer Molí, núm. 47 entresol 3a. a habitatge i per executar obres de distribució interior. (Exp. T032-2013-1).
12- Proposta d’aprovació de la cessió d’ús del traster núm. 121 de l’aparcament soterrani -1, de vehicles de Can Vidalet, a favor del Sr. Jorge Angel Redondo Rubio.
13- Proposta d’aprovació del projecte d’adequació de diverses vies publiques al Pla Local de Seguretat Viaria.
14- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 245/2013-4, interposat pels senyors Mercedes Miralles Coll i el Sr. José Miralles Coll, contra la denegació presumpta per silenci administratiu del recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 d’octubre de 2012 de l’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del Pla Especial de Reforma interior de Finestrelles Nord d’Esplugues de Llobregat.
15- Proposta d’inici d’expedient d’execució subsidiària dels treballs pendents d’executar per finalitzar les obres d’urbanització del projecte modificat i refós d’urbanització complementari de l’Avinguda de Cornellà, carrers Francesc Layret i Serra del Montsec, i plaça Joan Tomàs i Pere, promogudes per PROYCON BARCINO, S.L., i d’aprovació de la Memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per a la seva execució per contracte menor amb càrrec a la garantia dipositada.
16- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al subministrament, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la compravenda de quatre vehicles destinats al servei de la brigada municipal.
17- Proposta relativa al Programa d’actuacions de cohesió territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
18- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
19.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu al subministrament i implantació d'un sistema integrat de gestió econòmica que incorpori la signatura electrònica i la gestió documental associada per a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
SERVEIS A LES PERSONES
20.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions d'un operador que produeixi l'espectacle "Concert de Festa Major" amb la cantant Merche, dins el Programa d'actes de la Festa Major 2013, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
21.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius a la realització de l'espectacle "Mercat Medieval", dins el Programa d'actes de la Festa Major 2013, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
22.- Proposta de resolució, per mutu acord, del contracte relatiu a la realització del Programa d'alfabetització i capacitació digital per a persones que no tenen accés a les tecnologies de la informació del municipi d'Esplugues de Llobregat, i conseqüent devolució de la fiança.
23.- Proposta relativa a la resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'Atenció Social, per a la integració de menors en concepte d'activitats de lleure per a l'estiu 2013, a la rectificació de sol·licituds i a la renúncia d'ajuts econòmics resolts per acord de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2013.
24.- Proposta d'aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA, any 2013.
25.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb caràcter plurianual entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ESPLUGUES.
26.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l' ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL GALL.
27.- Proposta d'aprovació de l'aportació econòmica a favor de l'entitat CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET en concepte de tasques de neteja, manteniment i funcionament ordinari del camp de futbol municipal "El Molí".
28.- Proposta de resolució d'una subvenció a la COORDINADORA D'ASSOCIACIONS PER A LA LLENGUA CATALANA (CAL), per a la realització de l'activitat “Espectacle poètico musical per Sant Jordi”, any 2013.
29.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CENTRO CULTURAL ANDALUZ PLAZA MACAEL en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament d'activitats de Futbol Sala Federat, any 2012.
30.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat COORDINADORA D'ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "CORRELLENGUA 2012".
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

26050713.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: