Número/Ordre

80/2016

Acta de

Junta de Govern Local

Data

09/30/2016

Hora

01:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaJGL 33/16
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Em plau convocar-vos a la sessió ordinària que la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament durà a terme el proper divendres 30 de setembre a les 13.30 hores, a
la sala de reunions, a fi i efecte de tractar els assumptes inclosos en el següent:
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 28/16 corresponent a la sessió ordinària de
data 22 de juliol de 2016.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per CAROLINA
DE LA MATA IGÓN, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de
serveis d’ajuda a domicili al local ubicat al carrer Santiago Rusiñol, núm. 22, local 4,
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00094).
3.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per PLAY 2015,
S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç a l’engròs i
al detall de vestuari i articles esportius al local ubicat al carrer Josep Miquel
Quintana, núm. 9, local, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00085).
4.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per ESTUDI
VERGE DE LA MERCÈ, S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat
d’oficina immobiliària al local ubicat al carrer Verge de la Mercè, núm. 34, escala B,
local 4, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00081).
5.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per NOEVA
FER & JESS, S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’agència
de viatges al local ubicat al carrer Menta, núm. 6-8, local, d’aquesta població. (Exp.
T120-2016-00037).
6.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per LUIS
CAMACHO, S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç
al detall d’electrodomèstics al local ubicat al carrer Dr. Manuel Riera, núm. 44-46,
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00029).
7.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per MARÍA
MAGDALENA REYES PEÑA en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat
de perruqueria al local ubicat al carrer Menta, núm.2-4, d’aquesta població. (Exp.
T120-2016-00092).
8.- Proposta d’aprovació de la modificació del Protocol de les actuacions per a
l’execució i recepció per fases de les obres d’urbanització del Pla parcial urbanístic al
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA. (Exp.
7/2003).
9.- Proposta de concessió de llicència a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL,
per a la construcció d’un centre comercial al carrer Sant Mateu, núm. 9. (Exp. T032-
2016-16).
10.- Proposta de concessió de llicència a MILENIUM MERIDIAN,S.L., per a la
construcció d'un edifici plurifamiliar de 33 habitatges i aparcament a la finca situada al
carrer Professor Barraquer núm. 36, parcel·la 103-1, àmbit Nord Sector de
Finestrelles. (Expedient T032-2014-29).
11.- Proposta d’adjudicació del contracte del servei de redacció dels plecs del servei
de recollida de residus i neteja viària, mitjançant contracte menor. (Exp. G454-2016-
048).
12.- Proposta d’adjudicació del contracte d’obres de millora i renovació de les
infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat. (Exp. G451-2016-
006).
13.- Proposta de requeriment de fiança relativa al contracte de les obres de reparació
del col·lector en el parc dels Torrents (Exp. G451-2016-010).
14.- Proposta relativa als resultats econòmics d’explotació del servei públic de
transport col·lectiu de viatgers amb l’Esplubús i el Justmetro de l’any 2015 i
d’aprovació de la liquidació econòmica de dit exercici.
15.- Proposta de requeriment de fiança relativa al contracte de subministrament de
materials elèctrics per la correcció de defectes en la instal·lació elèctrica a l’edifici La
Baronda, d’Esplugues de Llobregat. (Exp. G455-2016-014).
16.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça número 588 del soterrani
segon del pàrquing de Can Vidalet, sol·licitat pel Sr. Juan Moya Torres.
RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
17.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
18.- Proposta de personació com acusació popular en el cas d’assassinat per
violència masclista que va causar la mort, el passat 15 de setembre, a una veïna del
nostre municipi.
19.- Proposta d'aprovació del conveni de pràctiques amb un alumne de l’INS Ribera
Baixa II i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
20.- Proposta de resolució del contracte menor de servei de newsletter municipal de la
revista "El Pont d'Esplugues" per a l'any 2016, per extinció de la personalitat jurídica
del contractista.
21.- Proposta de resolució d'una sol·licitud d'assignació econòmica destinada a la
contractació, per empreses i entitats, de persones en situació d'atur residents a
Esplugues de Llobregat (Laura Callejón Poo).
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
22.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu al projecte operatiu d'execució
del procés de dinamització de la X Audiència Pública als nois i noies de la ciutat.
23.- Proposta d'aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'entitat
ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA ESPLUGUES - SANT JUST DESVERN i
aportació a conveni en vigor, any 2016.
24.- Proposta d'aprovació del text del conveni de col·laboració amb l'entitat
ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA ESPLUGUES - SANT JUST DESVERN per
al lliurament de targetes prepagament d'alimentació a famílies vulnerables, any 2016.
25.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITARIA
PER A LA GENT GRAN D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT, anys 2016-2019.
26.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb caràcter anual, entre
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS
DEL BAIX LLOBREGAT, any 2016.
27.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Esplugues de Llobregat i l'ESCOLA CAN VIDALET, any 2016.
28.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Esplugues de Llobregat i l'ESCOLA FOLCH I TORRES, any 2016.
29.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Esplugues de Llobregat i l'ESCOLA ISIDRE MARTI, any 2016.
30.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Esplugues de Llobregat i l'ESCOLA JOAN MARAGALL, any 2016.
31.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat
CORDIBAIX en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015.
32.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat CORDIBAIX en execució
del conveni en vigor, any 2016.
33.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CAN
CLOTA C. F., en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de l'activitat "Futbol amateur", any 2015.
34.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA
PRAT DE LA RIBA en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per
al desenvolupament del projecte "Manteniment del centre", any 2015.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

G033-2016-0037.pdf - G033-2016-0037.pdf

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: