Número/Ordre

42/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

11/28/2014

Hora

01:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 37/14 corresponent a la sessió ordinària de data 24 d’octubre i núm. 38/14 corresponent a la sessió ordinària de data 31 d’octubre.

GERÈNCIA
2.- Proposta d’aprovació de jubilació parcial d’un treballador laboral i posterior contractació en modalitat de contracte de relleu.
3.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu al servei d'impressió de les publicacions municipals.
4.- Proposta de resolució d'una sol·licitud d'ingrés a l'espai "Esplugues Coworking".
5.- Proposta relativa a la concessió de subvencions per afavorir la instal·lació d'activitats econòmiques i l'ocupació a Esplugues de Llobregat, corresponent a l’exercici 2014.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
6.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per CAIXABANK, S.A., sobre la comunicació de l’inici de l’activitat d’oficina bancària al local ubicat a l’avinguda Països Catalans, núm. 25 (Exp. T120-2014-97).
7.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per MARIA BENITA LUQUE JIMÉNEZ, sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de perruqueria al local ubicat al carrer Maladeta, núm. 15 (Exp. T120-2014-98).
8.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per EMMA MONTERO GARCÍA, sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de centre de bellesa i benestar al local ubicat al carrer Alegria, núm. 10, esc. A, botiga 3 (Exp. T120-2014-92).
9.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per OFI ESPLIGUES, S.L., sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de petita missatgeria amb comerç al detall de material d’oficina i copisteria al local ubicat al carrer Dr. Manuel Riera, núm. 109 (Exp. T120-2014-95).
10.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per ABDERRAHIM RIFI, sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de comerç al detall de carnisseria i polleria al local ubicat al carrer Ave Maria, núm. 1, local 5 (Exp. T120-2014-3).
11.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per JUAN SERRANO GONZÁLEZ per finalitzar la tramitació de l’actualització del títol acreditatiu i per sol·licitar el canvi de nom de l’activitat de taller de reparació de vehicles al carrer Baronessa de Maldà, núm. 12 (Exp. 170/06).
12.- Proposta d’adjudicació del procediment negociat sense publicitat del contracte relatiu a les obres de reforma i millora de l’accessibilitat dels encreuaments dels carrers Caquis, Magnòlies, Eucaliptus, Cedres i Glicines, al barri de Can Vidalet (Exp. G451-2014-012).
13.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions, relatius al servei de manteniment i gestió de la xarxa de telecomunicacions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (Exp. G454-2014-037).
14.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic per canvi d’ús a 2 habitatges del local situat a la planta entresol 1a i 2a de la finca situada a l’Avinguda de Cornellà, 43, sol·licitada pel Sr. Inocencio Tavera Castelló. (Exp. T019-2014-012).
15.- Proposta d’aprovació del servei de redacció d’un projecte executiu de les obres pendents d’executar, del projecte d’urbanització de les parcel·les “h”, “f” i “g” delimitades per l’Avinguda de la Miranda i els carrers Germans Serra i August Font i Carreras, així com les obres del projecte complementari de l’anterior, d’urbanització de l’escala situada entre el carrer Dr. Gimeno i Santa Ana, d’aquesta població, i reparació dels treballs defectuosos, i adjudicació a C.I.G. ENGINYERIA, S.L.P..
16.- Proposta relativa a la reparació i millora del sistema de climatització del mercat provisional de Can Vidalet.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
17.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
18.- Proposta d’aprovació d’un expedient de crèdits incobrables.
SERVEIS A LES PERSONES
19.- Proposta de requeriment a l'empresa RE-CREA ACCIONS CULTURALS, S.L. perquè dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del servei per a la realització de les activitats de dinamització i recepció dels Museus d'Esplugues.
20.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu a la provisió d'un servei socioeducatiu i de detecció de situacions de risc en el municipi d'Esplugues de Llobregat.
21.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu a la realització de l'activitat "Parc de Jocs de Reis", dins del Programa de les Festes de Reis 2015.
22.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la realització d'un pla estratègic turístic comarcal.
23.- Proposta relativa a la concessió d'ajuts relatius a l'Impost sobre Béns Immobles per a persones en situació de vulnerabilitat social, exercici 2014.
24.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2014-2015, en concepte de beques de menjador escolar.
25.- Proposta de resolució d'una subvenció a favor de l'entitat FUNDACIÓ PRIVADA PROA en concepte de suport per a la participació al XVI concurs de pintura i dibuix de la Fundació catalana de llars residencials.
26.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat COLLA DE CASTELLERS D’ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
27.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat COLLA DE CASTELLERS D’ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2014.
28.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat COORDINADORA D'ASSOCIACIONS I PATRONATS DISMINUITS BAIX LLOBREGAT (CORDIBAIX) en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
29.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESPLUGA VIVA en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada en el marc del conveni plurianual, any 2013.
30.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat PENYA MOTERA CILINDROS REBELDES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “XI Trobada de Motos Custom”.
31.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ESPLUGA VIVA en concepte d'aportació municipal al conveni en vigor - Programa d'activitats i serveis infantils i juvenils, any 2014.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

42281114.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: