Número/Ordre

16/2015

Acta de

Junta de Govern Local

Data

05/04/2015

Hora

09:15 AM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del dia
ORDRE DEL DIA
GERÈNCIA

1.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l’organisme autònom Jefatura Central de Tráfico, el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Esplugues, per a l’intercanvi d’informació en matèria de seguretat viària i accés a les bases de dades.

2.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció del CEM Les Moreres.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Proposta relativa a la sol·licitud presentada per la Penya Barcelonista Joventut d’Esplugues per poder veure la final de la copa del rei al local de ACAE de Can Clota. (Exp. T081-2015-11).

4.- Proposta ordenant a MARÍA DEL CARMEN ÁVILA GÓMEZ el cessament de l’activitat de fabricació i distribució de gel que desenvolupa al carrer Esmeragda, núm. 15. (Exp. T081-2015-9).

5.- Proposta ordenant a GLADYS CAIZA SANGUCHO el cessament de l’ús de la cuina i zones de preparació d’aliments de l’activitat de bar – restaurant del carrer Jaume Pros, núm. 9. (Exp. Act. 150/97).

6.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per SHUHUA CHENG, sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de comerç al detall de fruites i verdures al local ubicat al carrer Carme, núm. 32-34, local 4. (Exp. T120-2015-30).

7.- Proposta de concessió de llicència a JAN FLECHSIG, per executar obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca del carrer Picalqués, núm. 46-48. (T032-2015-4).

8.- Proposta d’aprovació inicial del Text Refós del Pla Parcial d’Ordenació Urbana de Can Clota, promogut pels senyors De Delas (Exp.14/98).

9.- Proposta de liquidació de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec entre el carrer Bruc i carrer Sant Gabriel, d’aquesta població.

10.- Proposta d’iniciar expedient d’execució subsidiària dels treballs pendents d’executar de la urbanització de l’entorn de la parcel·la d’equipaments delimitada per l’avinguda de la Miranda, carrer Germans Serra i carrer August Font i Carreras, amb càrrec a les fiances dipositades en el seu dia per l’empresa APARTAMENTOS ASISTIDOS, S.L.

11.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per procediment negociat sense publicitat dels treball pendents d’executar de la urbanització de l’entorn de la parcel·la d’equipaments delimitada per l’avinguda de la Miranda, carrer Germans Serra i August Font i Carreras.

12.- Proposta de requeriment a l’empresa ASFALTOS Y VIALES DEL VALLÉS, S.A.L. per reparar la impermeabilització del llac intermig del parc dels Torrents.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

13.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.

SERVEIS A LES PERSONES

14.- Proposta de requeriment a l'empresa CLECE, S.A. perquè dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del servei d'atenció domiciliària del municipi d'Esplugues de Llobregat.

15.- Proposta declarant la finalització per mutu acord del contracte relatiu al servei de desenvolupament de la pàgina web en l'àmbit de Joventut i Patrimoni de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat .

16.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ GRUP DE PERCUSSIÓ DRUMS per al desenvolupament de l’activitat “Rua de carnaval amb la comparsa: Blanc i Negre ”, any 2015

17.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ESBART VILA D’ESPLUGUES per al desenvolupament de l’activitat “Acte celebració 30è Aniversari”, any 2015

18.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA MICOLOGIA D’ESPLUGUES , en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat ”Activitats de l’associació destinades al públic”, any 2014

19.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ PASTORETS D’ESPLUGUES, en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat ”Representació pastorets”, any 2014 i d'aprovació d'una subvenció relativa a l' any 2015.

20.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CENTRO CULTURAL ANDALUZ PLAZA MACAEL en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Futbol Sala”, any 2014.

21.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CORAL MUSICÒRUM ESPLUGUES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2014.

22.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat PASTORETS I COMPANYIA , en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat ”Carnestoltes”, any 2013

23.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat PROA, ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS, en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat ”Aeròbic” i d’aprovació d’una subvenció relativa a l’any 2015.

24.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat PROA, ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS, en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat ”Logopèdia”, any 2014 i d'aprovació d'una subvenció relativa a l'any 2015.

25.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat SANT JOAN DE DÉU SERVEIS SOCIOSANITARIS FUNDACIÓ PRIVADA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Grup d’ajuda terapèutica (GAT)”, any 2013.

26.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat XARXA DE DONES EMPRENEDORES, en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat ”25 novembre”, any 2014 i d'aprovació d'una subvenció relativa a l' any 2015

27.- Proposta de modificació de dues sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2014-2015, en concepte de beca d'educació especial i tractament psicològic i assistència a Esplais de Lleure

28.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2014-2015, en concepte de beques de menjador escolar.

29.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2014-2015, en concepte de beques d'assistència a Esplais de Lleure.


Precs i preguntes.

Esplugues de Llobregat, 29 d’abril de 2015


Document de l'acta per el Web:

G033-2015-0019.pdf - G033-2015-0019.pdf

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: