Número/Ordre

35/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

10/10/2014

Hora

01:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 25/14 corresponent a la sessió ordinària de data 4 de juliol.

GERÈNCIA
2.- Proposta declarant l’excedència voluntària per interès particular d’un funcionari adscrit a la Unitat Operativa de Serveis Subalterns.
3.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert i tràmit d’urgència, i dels plecs de condicions relatius al servei integral i alié de prevenció de riscos laborals.
4.- Proposta d'aprovació d'una sol·licitud de subvenció per a una Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) en el marc de l'ORDRE EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.
5.- Proposta d'aprovació del Pla de Treball d'una Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) per a la qual es sol·licita subvenció en el marc de l'ORDRE EMO/258/2014, de 5 d'agost.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
6.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’APARCAMENT PRIVAT DEL CARRER EUCALIPTUS, sobre la comunicació de l’actualització de l’activitat de garatge privat al local ubicat al carrer Eucaliptus - Magnòlies. (Exp. ACT. 230/82).
7.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per CULITA STAN, sobre la comunicació de l’actualització de l’activitat de bar al local ubicat al carrer Molí, núm. 20 bxs. (Exp. T120-2010-31).
8.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per SOFIA KAAMOUCHI, per finalitzar la tramitació per obtenir el títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat de taller de reparació de vehicles al local ubicat al carrer Josep Argemí, núm. 39. (Exp. ACT. 169/96).
9.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per MUHAMMAD SHAFIQUE, sobre la comunicació i canvi de nom de l’activitat de comerç al detall de productes alimentaris i begudes al local ubicat al carrer Menta, núm. 6-8. (Exp. T120-2011-102).
10.- Proposta atorgant certificació de compatibilitat urbanística a ISRAEL BLANCO TOLEDANO, relativa a la possibilitat de desenvolupar l’activitat de club esportiu a l’edifici del carrer Gaspar Fàbregas, núm. 52 nau 2. (Exp. T074-2013-4).
11.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per MANUEL AMALLA BATISTA, sobre la comunicació i canvi de nom de l’activitat de comerç al detall de compra i venda d’or i plata al local ubicat a l’Av. Isidre Martí, núm. 6. (Exp. T214-2013-9).
12.- Proposta prenent en consideració l’informe emès per la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments en relació a l’activitat que desenvolupa LABORATORIO ALDO UNION, SA., al carrer Sabina Mitjavila, núm. 58-68. (Exp. T120-2011-59).
13.- Proposta de concessió de llicència a PROCORSAM, SL., per a la construcció d’un edifici d’habitatges aïllats amb garatge - aparcament a la finca del carrer Laureà Miró, núm. 144 escales A, B i C. (Exp. T032-2014-27).
14.- Proposta de concessió de llicència a l’ASOCIACIÓN CULTURAL COLEGIO ALEMÁN SAN ALBERTO MAGNO, per a executar obres de reforma interior de la sala de dansa i biblioteca de l’edifici docent del carrer Jacint Esteva Fontanet, núm. 105. (Exp. T032-2014-38).
15.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el servei de manteniment normatiu de les instal·lacions d’alta tensió del Poliesportiu les Moreres d’Esplugues de Llobregat (exp. G454-2014-031).
16.- Proposta de pròrroga de dos anys en l’executivitat del Pla Especial de Reforma Interior de Finestrelles Nord, sol·licitada per la Junta de Compensació del Sector Peri Finestrelles Nord. (Exp. 7/2011).
17.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic de la finca situada al carrer Laureà Miró, núm. 260, escala B, planta baixa, local 2, sol·licitada pel Sr. Julian Anadón Berenguer. (Exp. T019-2013-00032).
18.- Proposta d’adjudicació del procediment negociat sense publicitat, relatiu al contracte de les obres d’adequació i millora de la plaça dels Capgrossos. (exp. G451-2014-009).
19.- Proposta de requeriment a l’empresa CIVIL STONE, S.L., perquè dipositi la fiança relativa al contracte per executar les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec, entre Bruc i Sant Gabriel, d’aquesta població (exp. G451-2014-008).
20.- Proposta d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de l’espai públic de l’entorn del Sector Sant Llorenç, presentat per PROCORSAM, S.L. (Exp. T024-2014-003).
21.- Proposta d’acceptació de la subvenció concedida en el Programa Complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” per a l’actuació de les “Obres d’adequació i millora del recinte museístic Pujol i Bausis”.
22.- Proposta d’adjudicació del procediment negociat sense publicitat, relatiu al contracte d’obres de reurbanització dels carrers Església, Lluís Companys, Montserrat Roig, Juli Culebras i Barba, i la Creu del Raval, d’aquesta població. (exp. G451-2014-010).
23.- Proposta d’adjudicació del procediment obert, relatiu al contracte d’obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Pere pelegrí i carrer Ricard Güell, d’aquesta població. (exp. G451-2014-011).
24.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en les obres de reparació de les grades de formigó de la plaça amfiteatre del Parc Pou d’en Fèlix (exp. G451-2014-014).
25.- Proposta d’aprovació inicial del projecte d’obres d’adequació de la plaça Macael, de l’expedient de contractació per procediment negociat, sense publicitat, i del plec de clàusules administratives particulars.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
26.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
27- Proposta d'aprovació d'un ajut econòmic a favor de la FUNDACIÓN JUAN CIUDAD en concepte d'emergència en resposta als efectes de l'epidèmia de l'ebola a l'Àfrica (Sierra Leona i Libèria), any 2014.
28- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat CENTRO EXTREMEÑO EN CATALUÑA "MUÑOZ TORRERO" en execució del conveni en vigor, any 2014.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

35101014.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: