Número/Ordre

39/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

11/07/2014

Hora

01:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
GERÈNCIA
1.- Proposta de modificació de l'import màxim relatiu al contracte del servei de distribució de publicacions municipals, any 2014.
2.- Proposta de modificació del punt segon de l’acord de Junta de Govern Local de data 14 de març de 2014, en relació al Conveni de pràctiques externes i al pagament de l'aportació econòmica a la UB.
3.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu número 391/2014-Y interposat per FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., contra l’acord de l’Ajuntament Ple de data 18 de juny de 2014, d’aprovació de la liquidació del contracte d’obres del projecte modificat del Pavelló Esportiu Municipal Les Moreres.


TERRITORI I SOSTENIBILITAT
4.- Proposta de requeriment de fiança per a l’adjudicació del contracte de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat dels encreuaments dels carrers Caquis, Magnòlies, Eucaliptus, Cedres i Glicines, al barri de Can Vidalet, d’aquesta població. (Exp. G451-2014-012).
5.- Proposta d’adjudicació del procediment negociat sense publicitat del contracte relatiu al subministrament de materials per al manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (Exp. G455-2014-010).
6.- Proposta de rectificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juliol 2014 del contracte menor del servei de manteniment de les instal·lacions contra incendis del Poliesportiu les Moreres. (Exp. G454-2014-023).
7.- Proposta relativa al contracte del servei de redacció del projecte de modificació puntual del Pla General Metropolita en l’àmbit del parc dels Torrents.
8.- Proposta d’aprovació del projecte presentat per RICARD FRANCO PIQUÉ, CIA CB., de construcció d’un pas de vianants de formigó per facilitar l’accés a la residència geriàtrica del carrer Apel·les Mestres, núm. 37, i autorització per executar les obres. (Exp. T033-2014-295).
9.- Proposta prenent en consideració l’informe emès per la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments en relació a l’activitat a desenvolupar per NOROTO, SAU., al local del carrer Laureà Miró, núm. 146. (Exp. T120-2014-18).
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
10.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
11.- Proposta de creació de recursos d'inserció.
12.- Proposta d'assignació temporal d'un recurs d'inserció.
13.- Proposta d'aprovació de la liquidació a l'empresa DUET ESPLUGUES, S.A. en concepte de saldo compensatori final per la modificació del Pla de viabilitat de l'explotació del Complex Esportiu Municipal La Plana, corresponent al període gener - desembre 2013.
14.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al servei de prevenció de la legionel·losi, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
15.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al servei de suport professional per aquelles activitats municipals que requereixen mitjans audiovisuals, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
16.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, per a la integració de menors de 0 a 3 anys en concepte de menjador d'escola bressol.
17.- Proposta d'acord relativa a la resolució de sol·licituds de tarifació social del curs 2014-2015, per a l'assistència de menors a les llars d'infants municipals.
18.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL GALL en execució del conveni en vigor, any 2014.
19.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat GRUP DE PERCUSSIÓ ATABALATS en concepte de justificació de les subvencions atorgades per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

39071114.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: