Número/Ordre

07/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

02/21/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 5/14 corresponent a la sessió ordinària de data 7 de febrer.

GERÈNCIA
2.- Proposta d’aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de febrer de 2014, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d’aquest Ajuntament.
3.- Proposta d’aprovació de l’incentiu per rendiment de l’exercici 2013.
4.- Proposta d'aprovació de les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a afavorir la instal·lació d'activitats econòmiques i l'ocupació a Esplugues de Llobregat, any 2014.
5.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció de la Rua i el Ball de Carnaval del municipi d’Esplugues de Llobregat, així com altres celebracions complementàries.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
6.- Proposta de concessió de llicència d’ocupació a INVERSIONES TWO & TWO, SL., per l’habitatge unifamiliar construït a la finca del carrer Frontó, núm. 2. (Exp. T032-2014-1).
7.- Proposta donant la conformitat a la modificació de les tipologies dels habitatges previstes al projecte de construcció d’un edifici al carrer Esperança Martí, núm. 5-7, presentat per l’INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SOL I GESTIÓ PATRIMONIAL (IMPSOL) (Exp. T032-2010-9).
8.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per LAURA CALLEJÓN POÓ, relativa a l’activitat de centre de rehabilitació neurològica al local ubicat al carrer Santiago Rusiñol, núm. 3 local 1. (Exp. T214-2014-8).
9.- Proposta de devolució de la fiança a l’empresa GRUP MAS CONSTRUCTORS, S.L.U., relativa al contracte de les obres d’adequació i millora de l’accessibilitat de la plaça Blas Infante, d’aquesta població. (exp. 43/2009).
10.- Proposta d’aprovació d’una pròrroga del termini d’execució de les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Eduard Toldrà, d’aquesta població. (exp. G451-2013-005).
11.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, per procediment obert de tramitació ordinària, del plec de clàusules administratives particulars i de la convocatòria de licitació corresponents a les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Molí, entre els carrers Cedres i Maladeta. (exp. G451-2014-001).
12.- Proposta de resolució de les al·legacions formulades, d’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització de l’àmbit de la Modificació del Pla General Metropolità per a la creació d’un nou accés al Parc dels Torrents des del carrer de l’Església i per la nova ordenació volumètrica de les parcel·les afectades, i requerir a l’empresa CONSTRUCIONES PULIDO, S.A. la presentació del text refós del projecte.
13.- Proposta d’aprovació de la memòria per a l’execució de les obres de reforma i accessibilitat del carrer de l’Església i espais vinculats i de sol·licitud d’una subvenció dins la convocatòria aprovada per Ordre EMO/339/2013 del departament d’Empresa i Ocupació, per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
14.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
15.- Proposta de resolució del concurs per a l'atorgament de subvencions a entitats del municipi corresponent a l'any 2014.
16.- Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la garantia de la prestació de serveis d'atenció domiciliària i del transport adaptat, en el marc del Programa complementari d'urgència social de la Diputació de Barcelona, per als anys 2013-2014 i acceptació de l'aportació corresponent.
17.- Proposta de resolució d'un ajut relatiu a la tarifació social del curs 2013-2014, per a l'assistència de menors a les escoles bressol municipals.
18.- Proposta de resolució d'un ajut dins l'àmbit d'Atenció Social, curs 2013/2014, pel servei de menjador per a nens i nenes que assisteixen a Escoles bressol municipals.
19.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'Esports, curs 2013/2014, en concepte de beques de natació escolar per a persones amb discapacitat.
20.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'Atenció Social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de beques d'assistència a activitats socioeducatives i esplais de lleure.
21.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat ESCOLA MATILDE ORDUÑA pel desenvolupament d'activitats i material escolar, any 2014.
22.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2014.
23.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS EL GALL en execució del conveni en vigor, any 2014.
24.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES CAN CLOTA en execució del conveni en vigor, any 2014.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

0721214.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: