Número/Ordre

31/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

09/10/2014

Hora

01:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 21/14 corresponent a la sessió ordinària de data 6 de juny.

GERÈNCIA
2.- Proposta d’aprovació del Pla d’autoprotecció per a la celebració, els dies 18, 19 i 20 de setembre de 2014, dels concerts de la festa major d’Esplugues de Llobregat 2014.
3.- Proposta d’aprovació del Pla d’autoprotecció per a la celebració, els dies 19, 20, 21 i 22 de setembre de 2014, del mercat Esplugas City de la festa major d’Esplugues de Llobregat 2014.
4.- Proposta d’aprovació del Pla d’autoprotecció per a la celebració, els dies 19, 20, i 21de setembre de 2014, dels concerts de la festa major d’Esplugues de Llobregat 2014.
5.- Proposta d’aprovació del Pla d’autoprotecció per a la celebració, els dies 19, 20 i 21 de setembre de 2014, dels correfocs de la festa major d’Esplugues de Llobregat 2014.
6.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb el centre de formació CIFO Sant Feliu del SOC per a la realització de pràctiques professionals no laborals d'un alumne del CIFO Sant Feliu.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
7.- Proposta d'aprovació de conveni en el que es regula la donació de mobiliari d'oficina per part de l'empresa CSL Behring, S.A.
8.- Proposta d’atorgament de certificació de compatibilitat urbanística per l’exercici de l’activitat de gestor de residus de l’automòbil al carrer Vic, núm. 8-10, sol·licitat per PROMOCIONES RUVE, SA. (Exp. T074-2014-5).
9.- Proposta d’atorgament de certificació de compatibilitat urbanística per l’exercici de l’activitat de centre de rentat manual de vehicles al carrer Vallerona, núm. 12, sol·licitat per ZULFIQAR ALI. (Exp. T074-2013-87).
10.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per CENTRO EXTREMEÑO “MUÑOZ TORRERO”, sobre la comunicació de l’activitat d’oficines de gestió de centre social al local ubicat al carrer Verge de la Mercè, núm. 69. (Exp. T120-2014-28).
11.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per AGUSTIN MARTÍN FRAILE, sobre la comunicació de l’activitat de centre psicopedagògic i psicològic al local ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 113. (Exp. T120-2014-32).
12.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per ALFONSO ECHEGARAY VIDEGAIN, sobre la comunicació de l’activitat de comerç al detall de begudes i “snacks” (servei de venda automàtica i autoservei amb màquines expenedores) al local ubicat al carrer Sever Ochoa, núm. 12. (Exp. T120-2014-49).
13.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per INDUNAVES, SA., per la legalització dels espais comuns i aparcament de l’edifici industrial on es desenvolupen diverses activitats al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 107-109. (Exp. T212-2012-7).
14.- Proposta de concessió de llicència d’utilització i ocupació de l’habitatge del carrer Laureà Miró, núm. 260 esc. B bxs. 1a., sol·licitada per JULIAN ANADON BERENGUER. (Exp. T032-2014-32).
15.- Proposta de concessió de llicència a la JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PERI DE FINESTRELLES, per enderrocar tres habitatges unifamiliars aïllat existents al carrer Traginers, núm. 2, 14, i 16. (Exp. T032-2014-31).
16.- Proposta de concessió de llicència a la HEREDEROS DE MC MONTANER I PUIG, CB., per enderrocar l’habitatge unifamiliar existent al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 48. (Exp. T032-2014-36).
17.- Proposta relativa a deixar sense efecte els punts 2.1.1 i 2.1.2 de l’acord de la Junta de Govern Local de data 07/06/2014 referents a les fiances referides a APARTAMENTOS ASISTIDOS, SL. (Exp. T033-2013-142).
SERVEIS A LES PERSONES
18.- Proposta de modificació d'una resolució d'una sol·licitud d'ajut econòmic dins l'àmbit d'acció social , per a la integració de menors en concepte de beca d'activitats de lleure per a l'estiu 2014
19.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA MICOLOGIA D’ESPLUGUES per al desenvolupament de l’activitat " Activitats durant l’any de l’associació, revistes, material divers i assegurances ", any 2014.
20.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL GENT CONSTRUCTIVA D'ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció per al desenvolupament de l'activitat "Projecte 2013", any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

31100914.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: