Nśmero/Ordre

20/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

05/24/2013

Hora

01:45 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta nśm. 18/13 corresponent a la sessió ordinąria de data 10 de maig.
GERČNCIA
2.- Proposta d'aprovació de la nņmina corresponent a la mensualitat de maig de 2013, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest Ajuntament.
3.- Donar compte de diverses sentčncies dels Jutjats contenciosos de Barcelona.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
4.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per EVELIN NÖMMISTE, relativa a l’activitat de comerē al detall d’articles tčxtils i de la llar al local del carrer Hortčnsia, nśm. 8. (Exp. T214-2013-24).
5.- Proposta d’aprovació inicial del projecte d’obres ordinąries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Eduard Toldrą, de l’expedient de contractació per procediment obert de tramitació ordinąria, del plec de cląusules administratives particulars i de la convocatņria de la licitació supeditada a l’aprovació definitiva del projecte . (Exp. G451-2013-005).
6.- Proposta relativa a l’execució subsidiąria de l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2013, per executar la sentčncia nśmero 560/2012 dictada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justķcia de Catalunya.
SERVEIS GENERALS I ECONŅMICS
7.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
8.- Proposta d'aprovació del document de barems i criteris per a l'atorgament d'ajuts econņmics de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, corresponent al curs 2013-2014.
9.- Proposta relativa a la resolució de sol·licitud d'ajut econņmic dins l'ąmbit d'atenció social, curs 2012/2013, per a la integració de menor en concepte de beca per a menjador escolar.
10.- Proposta d'aprovació d'un acord de col·laboració entre l'Obra Social dels Germans de Sant Joan de Déu i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per a l'organització de la 3a Cursa Solidąria Ciutat d'Esplugues - Hospital de Sant Joan de Déu.
11.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb carącter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI DE JUBILATS I PENSIONISTES CAN CLOTA.
12.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb carącter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI DE JUBILATS I PENSIONISTES EL GALL.
13.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb carącter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI DE JUBILATS I PENSIONISTES SANTA MAGDALENA - CENTRE - LA PLANA.
14.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb carącter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la SOCIETAT CORAL CENTENĄRIA LA COLOMA.
15.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb carącter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la CONGREGACIÓ DE MONGES DOMINIQUES DE SANTA MARIA DE MONT-SIÓ.
16.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat FUNDACIÓ SANTA MAGDALENA, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Sastrinyols", any 2012.
17.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat COLLA DE BASTONERS D'ESPLUGUES, en concepte de justificació de les subvencions atorgades pel desenvolupament de la "Programació Anual", any 2012.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

20240513.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: