Número/Ordre

36/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

10/18/2013

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 35/13 corresponent a la sessió ordinària d’11 d’octubre.
GERÈNCIA
2.- Proposta relativa a la concessió de subvencions per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat , corresponent a l’exercici 2013.
3.- Proposta de revocació de la subvenció atorgada a l'empresa TLMN-ASR, S.L., per a la contractació d'una persona en situació d'atur resident a Esplugues de Llobregat.
4.- Proposta de revocació de la subvenció atorgada a l'empresa EL MÓN IBÈRIC, S.L., per a la contractació d'una persona en situació d'atur resident a Esplugues de Llobregat.
5.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de JOSÉ ANTONIO HEREDIA MATA, empresari autònom, dins el marc de les Bases de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
6.- Proposta d'aprovació d'una sol·licitud de subvenció al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a un Programa Inicial de Qualificació Professional (PQPI), any 2013.
7.- Proposta d'aprovació de les bases per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat
8.- Proposta de personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 342/2013 interposat per la Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic del Sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2013.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
9.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per MONI RAMONA CHIRILA, relativa a l’activitat d’escola de boxa al local de la plaça del Sol, núm. 3-4. (Exp. T214-2013-12).
10.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ LATORRE, relativa a l’activitat de rostisseria, elaboració de menjars preparats al local del carrer de la Pau, núm. 3. (Exp. T214-2013-30).
11.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per TROHER TEXTIL, SL., relativa a l’activitat de taller de disseny de roba al local del carrer Gall, núm. 1. (Exp. T214-2013-51).
12.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per JOSÉ MARIA JUANA NAVIO, relativa a l’activitat de comerç al detall de mobles de cuina, bany i reformes al local del carrer Sant Francesc Xavier, núm. 10. (Exp. T214-2013-52).
13.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per MONTAJES E INSTALACIONES KODO, SL., relativa a l’activitat d’oficina d’empresa constructora amb zones d’emmagatzematge al local del carrer Serra del Montsec, núm. 44. (Exp. T214-2013-67).
14.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per RUBÉN NICOLÁS GARCÍA, relativa a l’activitat de comerç al detall de pinso i complements per animals al local de l’avinguda de Cornellà, núm. 113, local. (Exp. T214-2013-69).

15.- Proposta de concessió de llicència a NESTLÉ ESPAÑA, SA., per executar actuacions puntuals a la zona d’aparcament de l’edifici del carrer Països Catalans, núm. 25-51. (Exp. T033-2013-219).
16.- Proposta de concessió de llicència a NESTLÉ ESPAÑA, SA., per executar obres de reforma interior de l’edifici denominat E1, del carrer Països Catalans, núm. 25-51. (Exp. T033-2013-216).
17.- Proposta donant la conformitat a la proposta presentada per INVERSIONES BCN TWO & TWO, SL., relativa al sistema d’aigua calenta sanitària per aerotermia a implantar a la finca del carrer Frontó, núm. 2. (Exp. T032-2012-25).
18.- Proposta de concessió de llicència d’utilització i ocupació de l’edifici d’habitatges construït per BRUESA INMOBILIARIA, S.A., a la finca del carrer Josep Miquel Quintana, núm. 63-65 i carrer Carme núm. 22-24. (Exp. T032-2013-10).
19.- Proposta de concessió de llicència d’utilització i ocupació de l’habitatge unifamiliar ampliat i reformat per JOAQUIM ARQUÉ ELÍAS, del carrer August Font Carreras, núm. 66. (Exp. OB 467/06).
20.- Proposta de concessió de llicència a JULIÁN ANADON BELENGUER, per executar obres d’adequació del local per destinar-lo a habitatge per canvi d’ús, a l’edifici del carrer Laureà Miró, núm. 260, escala B, (abans local 1). (Exp. T032-2013-21).
21.- Proposta d’autorització d’alienació de l’habitatge amb protecció oficial de promoció pública, situat al carrer Cedres núm. 29, 2n 2a, sol·licitada per la Sra. Rosa María López Salvo, en representació del Sr. Ángel López Sánchez.
22.- Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al subministrament, mitjançant compravenda, de quatre vehicles destinats al servei de la brigada municipal (lot 2) a l’empresa VESPA BALART BARCELONA, S.L.
23.- Proposta d’aprovació del contracte menor d’obres d’instal·lació i desmuntatge de l’enllumenat nadalenc, d’aquesta població.
24.- Proposta d’aprovació del contracte menor per al servei de coordinació de seguretat i salut de les obres d’adequació de diverses vies publiques al Pla Local de Seguretat Viària. (G454-2013-027).
25.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració entre NESTLÉ ESPAÑA, S.A. i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a l’execució de les obres de millora de la seguretat i accessibilitat de la parada d’autobús situada a l’avinguda dels Països Catalans núm. 40 (davant de l’edifici NESTLÉ).
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
26.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
27.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al servei de podologia adreçat a la gent gran d'Esplugues de Llobregat, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
28.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius a la provisió d'un servei socioeducatiu i de detecció de situacions de risc en el municipi d'Esplugues de Llobregat, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
29.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu al projecte per a la dinamització del "Consell d'infants 2013-2014".
30.- Proposta de revisió de preus del contracte relatiu al servei d'atenció domiciliària del municipi d'Esplugues de Llobregat.
31.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l'empresa ARTÍSTIC EVENTS, S.L., corresponent a la contractació de la realització de l'espectacle "Mercat Medieval", dins del Programa d'actes de la Festa Major 2013.
32.- Proposta relativa a la resolució de sol·licituds de tarifació social del curs 2013/2014, per a l'assistència de menors a les llars d'infants municipals.
33.- Proposta relativa a la resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'Atenció Social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de beques per menjador escolar.
34.- Proposta de cessió d'ús de l'espai 1-2 de l'equipament municipal "Espai Jove Remolí" a l'entitat DIAS (DESENVOLUPAMENT, INCLUSIÓ i ACCIO SOCIAL) i d'aprovació del conveni regulador de la mateixa.
35.- Proposta d'actualització de la subvenció atorgada a la FUNDACIÓ PRIVADA PROA dins el conveni subscrit amb l'Ajuntament, relatiu a la integració socio-laboral de persones amb discapacitat psíquica.
36.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a l'entitat ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES (ACAE), en execució del conveni en vigor, any 2013.
37.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA MICOLOGIA D'ESPLUGUES.
38.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA MICOLOGIA D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT, pel desenvolupament de l'activitat "Despeses diverses", any 2013.
39.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MODELISME FERROVIARI D'ESPLUGUES (AMFE).
40.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MODELISME FERROVIARI D'ESPLUGUES (AMFE), pel desenvolupament de l'activitat "Exposició 100 anys del Carrilet", any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

36181013.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: