Número/Ordre

18/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

05/16/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 11/14 corresponent a la sessió ordinària de data 21 de març i núm. 12/14 corresponent a la sessió ordinària de data 28 de març.
GERÈNCIA
2.- Proposta declarant desert el procés de selecció d'un tècnic/a Informàtic de Sistemes i de nova convocatòria sense variació de les Bases reguladores del mateix.
3.- Proposta d'aprovació de la justificació final de la subvenció atorgada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per un projecte anomenat "Generant oportunitats a Esplugues", convocatòria dels anys 2012 i 2013.
4.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció per a la celebració, el 17 de maig de 2014, del correfoc de la nit esotèrica.
5.- Proposta relativa a les sol·licituds de subvencions amb càrrec als Programes d’Actuacions de Millora Urbana i de Cohesió Territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
6.- Proposta de devolució d’import de la concessió expirada d’un nínxol del Cementiri Municipal d’Esplugues de Llobregat.
7.- Proposta relativa a l’ocupació d’un tram de la finca de propietat municipal del carrer Jaume Balmes fins a la part posterior de la finca del carrer Ntra. Sra. de Lourdes, núm. 24, per realitzar obres d’enderroc i construcció per HEINZ FREHNER. (Exp. T032-2014-11)
8.- Proposta relativa a executar un pas a través de la finca municipal (Torrent d’En Farre) fins a la part posterior de l’Església de Santa Magdalena per realitzar estudi geotècnic per reparar les patologies detectades a la façana posterior. (Exp. T033-2014-133)
9.- Proposta de legalització de les obres de reforma interior executades per OLGA GONZALEZ SANZ, al local del carrer Emili Juncadella, núm. 1-3, entresol segona escala C, per destinar-ho a l’ús d’habitatge. (Exp. T032-2014-9)
10.- Proposta de legalització de les obres de reforma interior executades per OLGA GONZALEZ SANZ, al local del carrer Emili Juncadella, núm. 1-3, entresol tercera escala C, per destinar-ho a l’ús d’habitatge. (Exp. T032-2014-10)
11.- Proposta de concessió de llicència a SILVIA FERNANDEZ SABATÉ, per reparar i consolidar la coberta de l’edifici existent a la finca del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 33. (Exp. T033-2014-132)
12.- Proposta de concessió de llicència a la CONGREGACIÓN DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO, per a executar obres de construcció d’un edifici per destinar-ho a l’ús docent a la finca del carrer Manuel Florentín, núm. 26. (Exp. T032-2014-3)
13.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, SA., relativa a l’activitat d’oficines comercials (comercialització de vehicles) al local ubicat a l’Av. Països Catalans, núm. 24-26, (Exp. T120-2014-36)
14.- Proposta d'aprovació inicial del projecte de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Josep Miquel Quintana, d’aprovació de l'expedient de contractació per procediment obert, del plec de clàusules administratives particulars i de la convocatòria de la licitació. (Exp.G451-2014-004)
15.- Proposta relativa a la constitució de garantia del 12% de les obres d’urbanització de la zona verda a l’àmbit de la modificació del Pla General Metropolità per a la creació d’un nou accés al Parc dels Torrents.
16.- Proposta de devolució a l’ empresa HIJO DE JOSE MULLOR SERRA, S.L. de la quantitat ingressada a compte pel concepte de quota d’urbanització, del projecte de delimitació de la Unitat d’Actuació aïllada en sòl urbà per al desviament de la línia 110 KV Mas Figueras-L’Hospitalet.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
17.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
18.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat ROTARY CLUB per a la creació d'una borsa de pisos de lloguer social destinats a famílies en situació de precarietat social i econòmica.
19.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat DIAS (Desenvolupament, Inclusió i Acció Social) per al desenvolupament d'un projecte de suport educatiu per a menors en risc o en situació d'exclusió social.
20.- Proposta d'aprovació de l'aportació econòmica a favor de l'entitat CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET en concepte de tasques de neteja, manteniment i funcionament ordinari del camp de futbol municipal "El Molí".
21- Proposta d'aprovació d'un acord entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la FUNDACIÓ SANTA MAGDALENA per a la provisió del servei d'àpat a domicili, en el marc del conveni subscrit amb l'entitat per regular la cessió d'ús de l'equipament situat al carrer Laureà Miró, 209.
22- Proposta de resolució d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL GALL en execució del conveni en vigor.
23- Proposta de resolució d'una subvenció a favor de l'entitat CLUB FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC en execució del conveni en vigor.
24- Proposta de resolució d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ CRISTIANA D'AJUDA SOCIAL VIDA per al desenvolupament de l'activitat "Distribució de lots d'aliments", any 2014.
25- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESPLUGUES CLUB CICLISTA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Formació i promoció de l'esport", any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

18160514.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: