Número/Ordre

29/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

07/26/2013

Hora

10:15 AM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acte núm. 27/13 corresponent a la sessió ordinària de data 15 de juliol.
GERÈNCIA
2.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de EL MÓN IBÈRIC, S.L. dins el marc de les bases de subvencions destinades a la contractació, per empreses i entitats, de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
3.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de HIDRÁULICA ROGIMAR, S.A. dins el marc de les bases de subvencions destinades a la contractació, per empreses i entitats, de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
4.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de COMUNITAT DE PROPIETARIS LA MALLOLA dins el marc de les bases de subvencions destinades a la contractació, per empreses i entitats, de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
5.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de TRANSPORTS OSDRA, S.L. dins el marc de les bases de subvencions destinades a la contractació, per empreses i entitats, de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
6.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de FERCAT, SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L. dins el marc de les bases de subvencions destinades a la contractació, per empreses i entitats, de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
7.- Proposta de personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 242/2013 D, interposat per la Comunidad de Usuarios de Parking de plaça Catalunya de Esplugues de Llobregat, contra la desestimació del recurs de reposició contra la desestimació de reclamació patrimonial.
8.- Proposta relativa a la concessió de subvencions per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat, corresponent a l’exercici 2013.
9.- Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de juliol de 2013, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribuciones del personal d'aquest Ajuntament.
10.- Proposta d'aprovació de l'Incentiu per Rendiment 1r semestre 2013.
11.- Proposta d’aprovació de jubilació parcial d'una treballadora laboral i posterior contractació en modalitat de contracte de relleu.
12.- Proposta de resolució de sol·licitud d'empadronament formulada pel Sr. Luis Panadero Romero.
13.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en l'elaboració d'un cens de l'activitat econòmica d'Esplugues de Llobregat, així com dels locals buits i de les naus industrials disponibles.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
14.- Proposta ratificant l’ordre de cessament de la utilització de la maquinària no autoritzada ni legalitzada existent al local del carrer Maladeta, núm. 51, on desenvolupa activitat el FORN MALADETA, SL. (Exp. 125/96).
15.- Proposta de denegació de la petició presentada per VERTICAL CROSS, SL., sobre l’ús privatiu de la porció de terreny situat al carrer Sant Salvador, núm.17-19. (Exp. Act. 40/07).
16.- Proposta relativa a l’activitat de bar amb servei de cuina al carrer Josep Puig i Cadafalch, núm. 2-4 local 1. (Exp. T120-2009-116).
17.- Proposta de concessió de llicència d’ocupació i utilització de l’habitatge unifamiliar amb piscina construït a la finca del carrer Apel·les Mestres, núm. 3-5. (Exp. T032-2013-19).
18.- Proposta de suspensió de la llicència d’ocupació i utilització de l’edifici d’apartaments construïts per APARTAMENTOS ASISTIDOS., SL. (Exp. T032-2010-26).
19.- Proposta de recepció de les obres d’urbanització de l’illa delimitada pels carrers Sant Gabriel, Sant Antoni M. Claret i Francesc Layret, d’aquesta població, promogudes per HABITATGES SANVER, SL i PROMOCIONES RUVE, SA i de devolució de l’aval.
20.- Proposta d’aprovació de la carta d’adhesió a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i de les activitats programades per a aquest any 2013.
21.- Proposta d’aprovació del plec tècnic per al servei de verificació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió del Poliesportiu les Moreres d’Esplugues de Llobregat i la seva execució per contracte menor. (Exp. G454-2013-010).
22.- Proposta d’aprovació del plec tècnic per al servei de manteniment de les instal·lacions de seguretat anti-intrusió del Poliesportiu les Moreres d’Esplugues de Llobregat i la seva execució per contracte menor. (Exp. G454-2013-011).
23.- Proposta d’aprovació del plec tècnic per al servei de manteniment dels equips de la instal·lació d’aigua freda del Poliesportiu les Moreres d’Esplugues de Llobregat i la seva execució per contracte menor. (Exp. G454-2013-007).
24.- Proposta d’aprovació del plec tècnic per al servei de verificació del sistema de protecció extern contra el llamp del Poliesportiu les Moreres d’Esplugues de Llobregat i la seva execució per contracte menor. (Exp. G454-2013-013).
25.- Proposta d’aprovació del plec tècnic per al servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques del Poliesportiu les Moreres d’Esplugues de Llobregat i la seva execució per contracte menor. (Exp. G454-2013-008).
26.- Proposta d’aprovació del plec tècnic per al servei de manteniment de les instal·lacions contra incendis del Poliesportiu les Moreres d’Esplugues de Llobregat i la seva execució per contracte menor. (Exp. G454-2013-012).
27.- Proposta de requeriment a l’empresa ARTIFEX INFRAESTRUCTURES, S.L. en UTE amb CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. de la fiança definitiva corresponent al contracte d’obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Eduard Toldrà, d’aquesta població. (Exp. G451-2013-005).
28.- Proposta d’aprovació de la memòria valorada de les obres d’adequació de la pista de joc situada al parc Pou d’en Fèlix d’aquesta població, i la seva adjudicació per contracte menor. (Exp. G451-2013-013).
29.- Proposta de resolució del recurs de reposició formulat per José Luis Vich Casas, en representació de Mercedes i José Coll Miralles, contra l’acord d’aprovació definitiva del text refós del projecte de reparcel·lació del sector del Pla Especial de Reforma Interior Finestrelles Nord.
30.- Proposta de resolució del recurs de reposició formulat per Montserrat i Joan Pedra Sagristà, contra l’acord d’aprovació definitiva del text refós del projecte de reparcel·lació del sector del Pla Especial de Reforma Interior Finestrelles Nord.
31.- Proposta de resolució del recurs de reposició formulat per Pol Avilés Ordóñez i Fasira Grueso Bustos, contra l’acord d’aprovació definitiva del text refós del projecte de reparcel·lació del sector del Pla Especial de Reforma Interior Finestrelles Nord.
32.- Proposta relativa a requeriment a la Direcció de Carreteres de l’Estat en relació amb el manteniment i neteja dels espais situats sota els ponts de l’autopista B-23.
33.- Proposta d'aprovació d'informe urbanístic sol·licitat pel Sr. Marc de Miguel i Millà, en relació al local situat al carrer Gaspar Fábregas, 48-52 (nau 4) amb sortida al carrer Angel Guimerà, d'aquesta població.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
34.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
35.- Proposta de pròrroga del contracte del servei de dinamització lúdico-cultural i esportiu adreçat a la gent gran d'Esplugues de Llobregat.
36.- Proposta d'adjudicació de la contractació d'un operador que produeixi l'espectacle "Concert de Festa Major" amb la cantant Merche, dins del Programa d'actes de la Festa Major 2013.
37.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu a la realització de l'espectacle "Mercat Medieval", dins del Programa d'actes de la Festa Major 2013.
38.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en la realització d'un concert amb el grup "Los Rebeldes", dins del Programa d'actes de la Festa Major 2013.
39.- Proposta d'aprovació de la liquidació a l'empresa DUET ESPLUGUES, S.A. en concepte de saldo compensatori final per a la modificació del Pla de viabilitat de l'explotació del Complex Esportiu Municipal La Plana, corresponent al període gener - desembre 2012 i d'aprovació de l'aportació econòmica en concepte de bestreta per compensar la modificació de quotes del Pla de viabilitat inicial per l'any 2013.
40.- Proposta d'aprovació d'una aportació econòmica complementària a favor de l'entitat ESPLUGA VIVA en concepte de beques per assistència a esplais de lleure, curs 2012/2013.
41.- Proposta relativa a la resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit de Cultura, curs 2012/2013, en concepte de beca per assistència a taller de pintura i dibuix.
42.- Proposta d'aprovació d'un acord entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la Fundació Santa Magdalena per a la provisió del servei d'àpat a domicili, en el marc del conveni subscrit amb l'entitat per regular la cessió d'ús de l'equipament situat al carrer Laureà Miró 209.
43.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb caràcter plurianual entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DISTRICTE I BARRI CENTRE.
44.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat ASSOCIACIÓ PASTORETS D'ESPLUGUES per al desenvolupament de l'activitat "Pastorets", any 2013.
45.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat ESBART VILA D'ESPLUGUES per al desenvolupament de l'activitat "Tarda de les cultures: mostra de dansa folklòrica", any 2013.
46.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat COORDINADORA D'ENTITATS DE CULTURA POPULAR per al desenvolupament de l'activitat "Festes de Santa Magdalena", any 2013.
47.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET en concepte de justificació de la subvenció atorgada en el marc del conveni anual - desenvolupament activitats anuals - , any 2012.
48.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat COORDINADORA D'ENTITATS DE CULTURA POPULAR en concepte de justificació de les subvencions atorgades pel desenvolupament de diverses activitats, any 2012.
49.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AMPA ESCOLA PRAT DE LA RIBA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Organització jornada convivència escolar", any 2013.
50.- Proposta d'aprovació de l'aportació a conveni presentada per l'entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES, any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

29260713.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: