Número/Ordre

32/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

09/20/2013

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de les actes núm. 30/13 corresponent a la sessió ordinària de data 6 de setembre i núm. 31/13 corresponent a la sessió ordinària de data 13 de setembre.
GERÈNCIA
2.- Proposta de personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 153/2013-D interposat per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., contra desestimació de reclamació patrimonial núm. 26/2011.
3.- Proposta de revisió de preus del contracte de servei d'higiene industrial i vigilància de la salut, subscrit amb ICESE PREVENCIÓN S.L.
4.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció del Piromusical de la Festa Major de Sant Mateu 2013.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
5.- Proposta d’aprovació del contracte menor per al servei de coordinació de seguretat i salut de les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Eduard Toldrà, d’aquesta població. (Exp. G454-2013-021).
6.- Proposta de rectificació d’error material detectat a l’acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2013.
7.- Proposta de requeriment a l’empresa CITELUM IBÉRICA, S.A. de dipòsit de la fiança definitiva corresponent al contracte d’obres de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de l’Ajuntament d’Esplugues. (Exp. G451-2013-006).
8.- Proposta de requeriment a l’empresa EDU BARCELONA DISSENY URBÀ, SL., per a que dipositi la fiança definitiva relativa al subministrament i instal·lació de mobiliari per al parc infantil del carrer Andreu Amat, del terme municipal de Esplugues de Llobregat.
9.- Proposta d’aprovació del contracte menor dels treballs pendents d’executar per finalitzar les obres d’urbanització del projecte modificat i refós d’urbanització complementari de l’avinguda de Cornellà, carrers Francesc Layret i Serra del Montsec i plaça Joan Tomàs i Pere, d’aquesta població. (Exp. G451-2013-014).
10.- Proposta d'aprovació de qualificació urbanística sol·licitada per PROMOCIONES RUVE, S.A., relativa a la finca situada al carrer Verge de Guadalupe, 2, d'aquesta població. (Exp. T019-2013-00014).
11.- Proposta de concessió a JOSE RAMON CERRILLO RUIZ d’un termini per acabar d’implantar les condicions a que va quedar subjecte la llicència per desenvolupar activitat al local del carrer Alegria, núm. 24. (Exp. T214-2013-5).
12.- Proposta de concessió de llicència a CARLES ALGUÉ CABRÉ per executar obres de consolidació d’elements constructius per adaptar l’habitatge situat al carrer Mestre Joan Corrales núm. 9 als mínims d’habitabilitat actual. (Exp. T033-2013-275).
13.- Proposta de concessió a FERRER INTERNACIONAL, S.A. d’un termini per iniciar les obres d’enderroc de les dues naus industrial situades al carrer Verge de la Paloma núms. 44-46 i 48-50.
14.- Proposta de concessió de llicència a SANOLDA INVEST, S.L. per executar obres d’adequació del local 8 de l’edifici situat a l’avinguda de Cornellà núm. 13-15 (Torre B), per al canvi d’ús a habitatge.
15.- Proposta de concessió de llicència al senyor MANUEL GRANERO FERNÁNDEZ (BAR LOS CUADRADOS) per ampliar temporalment l’activitat de bar amb la instal·lació d’una terrassa amb taules i cadires, al terreny ubicat a l’avinguda Ciutat de l’Hospitalet, núm. 97-99 (Exp. 19/84).
16.- Proposta de concessió de llicència a TOT TREBALLAN FAN, S.L. per a la instal·lació d’una activitat d’empresa de muntatge de quadres elèctrics, al carrer Esmaragda, núm. 13. (Exp. T214-2013-018).
17.- Proposta de concessió de llicència a la senyora MARGARITA FERNÁNDEZ ESPINAL per a la instal·lació d’una activitat de comerç al detall de telefonia i d’aparells i articles de telefonia mòbil, a l’avinguda de Cornellà, núm. 119, local B. (Exp. T214-2013-054).
18.- Proposta de concessió de llicència al senyor JAVIER FONT GARCÍA per a la instal·lació d’una activitat de rostisseria, al carrer Carme, núm. 27, local 2. (Exp. T214-2013-031).
19.- Proposta de concessió de llicència a ELETRESJOTA TÈCNICS ASSOCIATS, SLP, per a la instal·lació d’una activitat de despatx d’arquitectura i enginyeria, a l’avinguda de Cornellà, núm. 13-15, local 5. (Exp. T214-2013-027).
20.- Proposta de concessió de llicència a GRUPO INVERSOR VIESCAR 2006, S.L. per a la instal·lació d’una activitat de lloguer de locals industrials, al carrer Sant Gabriel, núm. 4-6. (Exp. T214-2013-058).
21.- Proposta de concessió de llicència a SERVIPUNTOPRINK, S.L. per a la instal·lació d’una activitat de venda al detall de tòners reciclats, a l’avinguda de Cornellà, núm. 59. (Exp. T214-2013-053).
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
22.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
23.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de condicions relatius al servei consistent en la realització del Programa integral d'activitats de dinamització i preventives, adreçat a la gent gran d'Esplugues de Llobregat.
24.- Proposta de requeriment a l'empresa CALAIX DE CULTURA, S.L. per a que dipositi la fiança relativa al contracte de la gestió del servei públic "Espai de les Arts - Escola municipal de Ceràmica i Tallers municipals d'Art".
25.- Proposta relativa a la resolució de sol·licitud d'ajut econòmic dins l'àmbit d'Atenció Social, per a la integració de menors en concepte d'activitats de lleure per a l'estiu 2013.
26.- Proposta relativa als informes socials emesos sobre els preus públics de les llars d'infants municipals del curs 2013/2014.
27.- Proposta relativa a la resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'Atenció Social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de beques per menjador escolar.
28.- Proposta de desestimació d'una sol·licitud de subvenció presentada per l'entitat GRUP ALEGRIA, any 2013.
29.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA PRAT DE LA RIBA, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Colònies escolars", any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

32200913.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: