Número/Ordre

24/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

06/21/2013

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de les actes núm. 21/13 corresponent a la sessió ordinària de data 31 de maig i 23/13 corresponent a la sessió ordinària de data 14 de juny.
GERÈNCIA
2.- Proposta d’adjudicació del contracte menor relatiu a l’estudi de rendibilitat social dels serveis públics.
3.- Proposta de resolució d'una subvenció a favor de MORENO -TEJERO ASOCIADOS, S.L. dins el marc de les Bases de subvencions destinades a la contractació, per empreses i entitats, de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
4.- Proposta de requeriment a l'empresa FRAFERANT, S.L. per a que dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del subministrament de quatre sistemes d'accés a la informació (SIAI) embarcats en vehicles que permetin la utilització d'alguns aplicatius de gestió municipals, així com del sistema d'informació policial SIP, en dispositius mòbils, per als cossos de prevenció i seguretat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
5.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l'empresa PUBLIMPACTE SERVEIS AL COMERÇ, S.L., corresponent a la contractació del servei de producció i elaboració de la publicació "L'Agenda cultural i d'activitats d'Esplugues".
6.- Proposta d'aprovació de la justificació tècnica i econòmica de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona de l'actuació "Prospecció d'empreses d'Esplugues 2012", en el marc del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011, convocatòria any 2012.
7.- Proposta d’aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de juny de 2013, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d’aquest Ajuntament.
8.- Proposta d’aprovació de jubilació voluntària d’un funcionari.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
9.- Proposta d'aprovació de qualificació urbanística sol·licitada pel Sr. Juan de Dios Nieto Giménez, inspector coordinador de l’Agència Tributaria-Delegació de Catalunya-Barcelona, relativa a la finca situada al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 1, d’aquesta població. (Exp. T019-2013-00007).
10.- Proposta d’aprovació de qualificació urbanística sol·licitada pel Sr. Jordi Ramos Lara, en representació de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., relativa a la finca situada al carrer Eduard Toldrà, núm. 30, d’aquesta població. (Exp. T019-2013-00006).
11.- Proposta d’aprovació de la memòria valorada de les obres de reforma d’una sala per ubicar-hi la consulta del metge d’empresa, a l’edifici municipal ubicat al carrer Joaquim Rosal núm. 3-5, d’aquesta població, i la seva adjudicació per contracte menor, així com la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut (Exp. G451-2013-009).
12.- Proposta de recepció de les obres d’urbanització del carrer Sant Mateu, 24-26, promogudes per FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA.
13.- Proposta relativa a la devolució de les fiances dipositades per FIATC, MUTUA DE SEGUROS I REASEGUROS A PRIMA FIJA, amb motiu de la construcció de l’edifici destinat a clínica al carrer Sant Mateu, núm. 24-26 (Exp. T032-2011-28).
14.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per ELENA LÓPEZ LÓPEZ, relativa a l’activitat de comerç al detall de productes de drogueria i perfumeria al local del carrer Verge de la Mercè, núm. 55. (Exp. T214-2013-39).
15.- Proposta relativa a l’activitat de bar que es desenvolupa al local del carrer Josep Miquel Quintana, núm. 39, ordenant l’aportació de documentació justificativa i l’adopció de mesures correctores. (Exp. Act. 64/79).
16.- Proposta relativa a la petició presentada per VERTICAL CROSS, S.L., sobre l’ús privatiu de la porció de terreny situat al carrer Sant Salvador, núm.17-19.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
17.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
18.- Proposta de requeriment a l'empresa SAGE AYTOS, S.L.U. per a què dipositi la fiança definitiva relativa al contracte de subministrament i implantació d'un sistema de gestió econòmica integral que incorpori la signatura electrònica i la gestió documental per a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
SERVEIS A LES PERSONES
19.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei de dinamització juvenil.
20.- Proposta de revisió de preus del contracte relatiu al Servei d'atenció domiciliària (primer trimestre 2013).
21.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu al projecte operatiu d'execució del procés de "pressupost participatiu, exercici 2014".
22.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PLANA.
23.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i el GRUP DE PERCUSSIÓ ATABALATS.
24.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la COLLA DE GEGANTERS D’ESPLUGUES.
25.- Proposta de col·laboració entre el Comitè Organitzador “Barcelona 2013 Mundial de Natació” i l’Ajuntament d’Esplugues.
26.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a l'entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES, en execució del conveni en vigor, any 2013.
27.- Proposta d'aprovació de canvi de destí d'una subvenció presentada per l'entitat GRUP D'ESTUDIS D'ESPLUGUES, relativa a la subvenció atorgada per l'Ajuntament per al desenvolupament de l'activitat "Aplec de Sant Pere Màrtir", any 2013.
28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CENTRO CULTURAL ANDALUZ PLAZA MACAEL, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual dins l'àmbit de Cultura, any 2012.
29.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2012.
30.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2012.
31.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB BÀSQUET NOU ESPLUGUES, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2012.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

24210613.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: