Número/Ordre

09/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

03/07/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 46/13 corresponent a la sessió ordinària de data 30 de desembre de 2013.

GERÈNCIA
2.- Proposta d'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona dins del Programa complementari de suport a l'economia productiva local 2013-2014, línia 1, finançament dels Plans Locals d'Ocupació.
3.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció per la celebració de la festa dels tres tombs d’Esplugues de Llobregat 2014, el proper diumenge 9 de març de 2014.
4.- Proposta d’aprovació d’un conveni de pràctiques acadèmiques externes amb la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
5.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el subministrament d’un vehicle destinat al servei de la unitat tècnica de serveis subalterns.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
6.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions, relatius al servei de suport a les unitats operatives per al muntatge d’actes i trasllats de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (Exp. G454-2014-005).
7.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions, relatius al subministrament de la senyalització vertical i altres materials d’abalisament de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (Exp. G455-2014-001).
8.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu num. 71/2014B promogut per DESARROLLO DE OPERACIONES MINERAS, S.A., contra la desestimació tàcita del recurs de reposició interposat en data 5 de setembre de 2013.
9.- Proposta de desestimació de la petició de la Sra. Mercè Vidal i Jansà d’adquisició d’una parcel·la de 104 m2 qualificada com a zona de casc antic, clau 12, sense edificabilitat, segons la modificació puntual del Pla General Metropolità per a la creació d’un nou accés al Parc dels Torrents des del carrer de l’Església i per a la nova ordenació volumètrica de les parcel·les afectades.
10.- Proposta de personació en el recurs ordinari 6/2014 A, promogut per ALBERT GONZÁLEZ MIRÓ, contra la resolució de data 2-10-2013 de desestimació del recurs de reposició formulat contra la resolució de la Junta de Govern Local de data 4-11-2011, d’ajustar les obres a la llicència atorgada. (Exp. OB 334/07).
11.- Proposta relativa al cessament del funcionament de la maquinària no legalitzada existent al local del carrer Maladeta, núm. 51 on l’empresa FORN MALADETA, SL. desenvolupa l’activitat de forn de pa i pastisseria. (Exp. Act. 125/96).
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
12.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
13.- Proposta d'aprovació d'un conveni de patrocini entre l'empresa SOLER I SAURET, S.A. i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb motiu del Certamen Internacional de la Biennal de ceràmica "Angelina Alós" a Esplugues de Llobregat.
14.- Proposta d'aprovació d'un conveni de patrocini entre l'empresa FIATC ASSEGURANCES i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb motiu del Certamen Internacional de la Biennal de ceràmica "Angelina Alós" a Esplugues de Llobregat.
15.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat PROGATS ESPLUGUES pel desenvolupament de l'activitat "Col·laboració en el manteniment de la gatera municipal", any 2014.
16.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA UTMAR en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament del Projecte "Equipament de l'àrea de jocs infantils a Sant Martí - El Salvador", any 2012
17.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESPLUGUES SENSE BARRERES en concepte de liquidació econòmica de les subvencions atorgades pel desenvolupament de diverses activitats, any 2013.
18.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AMPA GRAS SOLER en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Festa fi de curs", any 2013.
19.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MONTESA en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Descobrint la música. Tallers en família d'estimulació musical 0-3", any 2013.
20.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA FOLCH I TORRES en concepte de liquidació econòmica de les subvencions atorgades pel desenvolupament de diverses activitats, any 2013.
21.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA ISIDRE MARTÍ en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Material escolar per a la celebració de jornades educatives i festives", any 2013.
22.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat d'activitats culturals, any 2013.
23.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat IES JOANOT MARTORELL en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Ampliació dels equipaments informàtics i audiovisuals: PDI, canons i material de suport", any 2013.
24.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AMICS DE LA MÚSICA DE SANTA MAGDALENA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Festival de música clàssica i tradicional", any 2013.
25.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat COLLA DELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la Programació anual, any 2013.
26.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ATHLETIC CAN VIDALET FUTBOL CLUB en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Participació a la lliga de veterans", any 2013.
27.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB PETANCA RECREATIVO ESPLUGUES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat PENYA ESPANYOLISTA D'ESPLUGUES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
29.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat SOCIEDAD PAJARIL D'ESPLUGUES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament del concurs ocellaire, any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

0970314.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: