Número/Ordre

06/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

02/14/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 4/14 corresponent a la sessió ordinària de data 31 de gener.

GERÈNCIA
2.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l'empresa SARSA GRANOLLERS 2, SLU, corresponent al contracte de subministrament, mitjançant compravenda, de dos turismes monovolum destinats al servei de la Policia Local.
3.- Proposta d’interposició de recurs contenciós administratiu contra la Resolució de la Generalitat de Catalunya en matèria del Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2013.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
4.- Proposta de concessió de llicència a FERRER INTERNACIONAL, SA per executar obres d’enderroc d’una nau industrial situada al carrer Joan XXIII núm. 12. (Exp. T032-2014-2).
5.- Proposta d’aprovació de la cessió d’ús de la plaça número 103 de l’aparcament soterrani -2, de vehicles del carrer Laureà Miró, núm. 238, a favor del Sr. Albert Pueyo Romeu.

6.- Proposta d’anul·lar i deixar sense efectes la delimitació de la Unitat d’actuació aïllada en sol urbà pel desviament de la línia de 110KV Mas Figueras-Hospitalet, entre els recolzaments T-98 i T-102, d’anul·lació de les quotes d’urbanització imposades i de devolució de les quantitats pagades pels interessats.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
7.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
8.- Proposta donant compte de l’aprovació del padró de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2014.
9.- Proposta d’aprovació del padró de la Taxa per parades de mercats ambulants corresponent al primer semestre de 2014.
SERVEIS A LES PERSONES
10.- Proposta de resolució parcial del concurs per a l'atorgament de subvencions a entitats del municipi corresponent a l'any 2014.
11. Proposta d'adjudicació del contracte relatiu al servei d'informació, orientació i assessorament per a l'ocupació, mobilitat internacional i formació acadèmica de l'Oficina Jove d'Emancipació a Esplugues de Llobregat.
12.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en el servei de conducció del Complex Esportiu Municipal Les Moreres d'Esplugues de Llobregat.
13.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en el servei de recepció i control d'accés al Complex Esportiu Municipal Les Moreres d'Esplugues de Llobregat.
14.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'Esports, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de natació escolar.
15.- Proposta de resolució d'un ajut econòmic dins l'àmbit d'Atenció Social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte d'educació especial i tractament psicoterapèutic.
16.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics relatius a l'Impost sobre Béns Immobles per a persones amb escassa capacitat econòmica, corresponents a l'exercici 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

0614214.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: