Número/Ordre

38/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

10/31/2013

Hora

08:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 37/13 corresponent a la sessió ordinària de 25 d’octubre.
GERÈNCIA
2.- Proposta d’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació 2013.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3.- Proposta d’atorgament de certificació de compatibilitat urbanística sol·licitada per PETROPRIX ENERGÍA, S.L., per a l’exercici de l’activitat de distribuïdora minorista de combustible a l’avinguda de Cornellà, núm. 104. (T074-2013-7).
4.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per MANUEL VALVERDE CÁCERES, relativa a l’activitat de comerç al detall de productes de carnisseria i xarcuteria al local del carrer Mestre Joaquim Rosal, núm. 1. (Exp. T214-2013-62).
5.- Proposta d’aprovació d’informe urbanístic sol·licitat pel Sr. Fernando Elias Vilarelle, relatiu a la finca situada a l’illa dels carrers Mestre Joan Corrales, Verge de Guadalupe i Esmaragda, d’aquesta població.
6.- Proposta de recepció de les obres d’ampliació del tram de vorera est del carrer Francesc Layret, entre l’avinguda de Cornellà i el carrer Serra del Montsec, d’aquesta població, promogudes per HABITATGES SANVER, SL.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
7.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
8.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu al servei consistent en la confecció d'una web dels Museus d'Esplugues de Llobregat (MEL) i en el disseny i execució del seu pla de comunicació i posicionament 2.0.
9.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l'empresa DOBLE VIA (SERVEIS SOCIOEDUCATIUS), S.C.C.L. corresponent a la contractació del servei de dinamització juvenil "Esplujove".
10.- Proposta relativa a la resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de beques per menjador escolar.
11.- Proposta d'aprovació de l'aportació econòmica municipal al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament corresponent a l'any 2013.
12.- Proposta d'aprovació d'un ajut econòmic a favor de l'ASSEMLEA COMARCAL CREU ROJA A ESPLUGUES DE LLOBREGAT - SANT JUST DESVERN en concepte d'emergència en resposta a la campanya d'ajuda humanitària a Síria i països limítrofs (Líban i Jordània), any 2013.
13.- Proposta d'aprovació de l'aportació econòmica a favor de les entitats CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET i FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, en concepte de tasques de neteja, manteniment i funcionament ordinari dels camps de futbol municipals "El Molí" i "Salt del Pi", respectivament.
14.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESPLUGA VIVA, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Caminada Popular", any 2012.
15.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat LA PLANA FUTBOL CLUB, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Campionat de lliga de quarta categoria territorial Grup XVI", any 2012.
16.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB PATINATGE ARTÍSTIC ESPLUGUES, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2012.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

38311013.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: