Número/Ordre

41/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

11/21/2014

Hora

01:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 36/14 corresponent a la sessió ordinària de data 17 d’octubre.

GERÈNCIA
2.- Proposta d’aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de novembre de 2014, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d’aquest Ajuntament.
3.- Proposta d'ampliació de l'objecte de la subvenció referida al desenvolupament del Projecte "Pla d'acció comercial a Esplugues de Llobregat", desenvolupat per la UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT, any 2014.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
4.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per SADDAF IMRAN, sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de forn de pa amb degustació i cafeteria al local ubicat al carrer Hortènsia, núm. 29. (Exp. T120-2014-88).
5.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per VIDRIOS Y ALUMINIOS MEZQUITA, SL., sobre la justificació de les tasques de taller associades al comerç al detall amb magatzem d’articles de fusteria d’alumini i similars que desenvolupa al local ubicat al carrer Cedres, núm. 20-22. (Exp. T120-2014-75).
6.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per ALBERT GARCIA PONS, sobre la finalització de la tramitació del títol acreditatiu per l’ampliació i actualització de l’activitat de comerç al detall de llibreria, papereria, objectes de regal i joguines al local ubicat a la Pl. Santa Magdalena, núm. 23. (Exp. ACT. 23/99).
7.- Proposta de concessió de llicència a ANDRES INIESTA LUJAN per executar obres d’ampliació de l’habitatge unifamiliar ubicat a Av. Jacint Esteva Fontanet, núm. 88-90. (Exp. T032-2014-43).
8.- Proposta relativa a certificació de compatibilitat urbanística a CENTRO ISLAMICO CAMINO DE LA PAZ, relativa a la possibilitat de desenvolupar l’activitat de centre cultural i culte al local del carrer Vidal i Ribas, núm. 17 bxs. (Exp. T074-2014-4).
9.- Proposta de devolució de la fiança definitiva del contracte del subministrament de quatre vehicles destinats al servei de la brigada municipal, a favor de l’empresa RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA, S.A. (Exp. G455-2013-008).
10.- Proposta d’adjudicació del contracte menor per a les obres de reparació de la llinda perimetral de l’escola Prat de la Riba i reparació de fissures en la façana de l’escola Isidre Martí d'Esplugues de Llobregat (Exp. G451-2014-016).
11.- Proposta d’iniciar expedient d’execució subsidiària per a la reparació de les deficiències observades a les obres de la xarxa de telecomunicacions corporativa municipal i serveis associats amb càrrec a la fiança del contracte dipositada per l’empresa ELECNIA, S.L. (Exp. CO-10/2007).
12.- Proposta d’aprovació inicial, amb condicions, de l’estudi de detall d’ordenació volumètrica de la parcel·la situada als carrers Jordi de Déu, 39-41-43 i Frontó, 48-50, d’Esplugues de Llobregat, promogut per la societat KERAD E.B., S.L. (Exp. T011-2014-002).
13.- Proposta d’aprovació d’informe urbanístic per canvi d’ús a habitatge del local baixos situat al carrer Bruc, núm. 16, d’Esplugues de Llobregat, sol·licitat per YOLANDA BAIXERAS BORRELL. (Exp. T019-2014-015).
14.- Proposta de reintegrament al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques d’una part de la contribució FEDER, DOCUP de Catalunya 2000-2006.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
15.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
16.- Proposta d'aprovació d'un conveni de cooperació educativa entre la Fundació Blanquerna i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
17.- Proposta relativa a la resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2014/2015, per a la integració de menors en concepte de beques d'educació especial i tractament psicoterapèutic.
18.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2014-2015, en concepte de beques de menjador escolar.
19.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CREU ROJA D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT- SANT JUST DESVERN, en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament del projecte “Millora de les capacitats comunitàries en salut i socials a Moçambic”, any 2011.
20.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESPLUGA VIVA en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada en el marc del conveni plurianual, any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

41211114.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: