Número/Ordre

37/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

10/24/2014

Hora

01:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 28/14 corresponent a la sessió ordinària de data 25 de juliol, núm. 29/14 corresponent a la sessió ordinària de data 31 de juliol i núm. 30/14 corresponent a la sessió ordinària de data 5 de setembre.


GERÈNCIA
2.- Proposta d’aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat d’octubre de 2014, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d’aquest Ajuntament.
3.- Proposta d’aprovació dels convenis de pràctiques de dos alumnes de l’Institut Miquel Martí i Pol i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per la realització de tasques de col·laboració en el manteniment d'instal·lacions elèctriques i automàtiques.
4.- Proposta d’aprovació del conveni de pràctiques d’un alumne de l’Institut Esteve Terrades i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per la realització de tasques relacionades amb la prevenció de riscos laborals.
5.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció del correfoc de la celebració de la Castanyada, d'Esplugues de Llobregat.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
6.- Proposta aixecant l’ordre de cessament imposada a CARLOS ALBERTO ARIAS COELLO, i d’autorització d’inici de l’activitat de bar al local del carrer Cedres, núm. 17-19. (Exp. Act. 136/81).
7.- Proposta de modificació d’un paràgraf de la part expositiva de l’acord de la Junta de Govern Local de data 15/07/2011, relatiu a la descripció de les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer Bartolomé Bermejo, núm. 3. (Exp. T032-2011-26).
8.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça numero 1581, de l’aparcament de Can Vidalet, a favor del Sr. Eduard Nuñez Garcia.
9.- Proposta d’aprovació del projecte d’obres de reparació de la llinda perimetral de l’escola Prat de la Riba i de les fissures de la façana de l’escola Isidre Martí, i la seva execució per contracte menor.
10.- Proposta d’aprovació del projecte dels treballs d’instal·lació de l’enllumenat nadalenc i la seva adjudicació per contracte menor.
11.- Proposta de requeriment de fiança per a l’adjudicació del contracte de subministrament de materials per al manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp. G455-2014-010).
12.- Proposta de petició a l’Àrea Metropolitana de Barcelona de l’ampliació de l’aportació inclosa dins el Programa de Cohesió Territorial per a les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Pere Pelegrí i carrer Ricard Güell, per a l’exercici 2015.
13.- Proposta d’aprovació d’una pròrroga del contracte del servei de telecomunicacions de veu fixa, de mòbils de veu i de dades i accés a Internet en relació als lots 1 i 2.
14.- Proposta d’adjudicació del procediment negociat sense publicitat del servei d’instrumentació i auscultació dels elements estructurals del Teatre-Auditori municipal d’’aquesta població (exp. G454-2014-007).
15.- Proposta d’adjudicació del procediment negociat sense publicitat de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec, entre Bruc i Sant Gabriel (exp. G451-2014-008).
16.- Proposta de resolució del recurs de reposició presentat per la empresa PROELEC, S.L en relació a l’anul·lació del projecte de delimitació de la unitat d’actuació aïllada en sol urbà per procedir al desviament i soterrament de la línea 110KV Mas Figueras-Hospitalet.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
17.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
18- Proposta d'aprovació de l'aportació econòmica a favor de la FUNDACIÓ PRIVADA PROA en concepte de beques de menjador per a l'exercici 2014.
19.- Proposta d'aprovació de la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat en relació al transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda, per a l'any 2014.
20.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la Diputació de Barcelona per a la realització d'un Programa de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT).
21.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CLUB ESPORTIU ENDAVANT en concepte de justificació de les subvencions atorgades per al desenvolupament de diverses activitats, any 2013.
22.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ESCOLA LOLA ANGLADA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Colònies Escolars”, any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

37241014.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: