Número/Ordre

40/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

11/14/2014

Hora

01:30 PM

Lloc


Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 34/14 corresponent a la sessió ordinària de data 3 d’octubre i núm. 35/14 corresponent a la sessió ordinària de data 10 d’octubre.

GERÈNCIA
2.- Proposta de requeriment a l'empresa PRODUCCIONES MIC, S.L. perquè dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del servei d'impressió de les publicacions municipals.
3.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Institut d'Ensenyament Secundari Severo Ochoa per a la realització de pràctiques professionals no laborals a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a un alumne del centre.
4.- Proposta de personar-se en el procediment ordinari núm. 368/2011, secció A del Jutjat de Primera Instància Núm. 3 d’Esplugues de Llobregat, als efectes de contestar la demanda i en el seu cas promoure reconvenció.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
5.- Proposta d’aprovació de la cessió de quatre bicicletes elèctriques a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per part de la Direcció de Serveis Tècnics de Mobilitat de l’Àrea de Metropolitana de Barcelona.
6.- Proposta de concessió de llicència a la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI DEL CARRER LAUREÀ MIRO, 260-264, per executar obres de millora de l’accessibilitat de l’edifici. (Exp. T033-2014-44).
7.- Proposta relativa a la sol·licitud de llicència de MILENIUM MERIDIAN, SL per construir un edifici plurifamiliar al carrer Professor Barraquer núm. 36. (Exp. T032-2014-29).
8.- Proposta de requeriment de fiança per a l’adjudicació del contracte del projecte executiu d’estabilització del mur de gabions, reparacions i acabats de la pista esportiva del carrer Santa Rosa i Tenerife de Finestrelles, d’aquesta població. (Exp. G451-2014-013).
9.- Proposta de modificació del contracte relatiu al subministrament de mobiliari per a l’espai destinat a Coworking, situat a la planta baixa de l’edifici Molí. (Exp. G455-2014-008).
10.- Proposta d’acceptació de la subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el Programa de rehabilitació d’edificis i millora de barris, d’acord amb les bases reguladores d’aportacions per a actuacions municipals de millora urbana 2014-2015.
11.- Proposta d’aprovació inicial del projecte executiu d’obres de reforma i millora de la urbanització a l’entorn de l’Hospital de Sant Joan de Dèu, promogut per l’Ordre Hospitalària dels Germans de Sant Joan de Dèu. (Exp. 4/2012).
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
12.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
13.- Proposta de requeriment a la FUNDACIÓ PERE TARRÉS perquè dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del servei socioeducatiu i de detecció de situacions de risc en el municipi d'Esplugues de Llobregat.
14.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en el lloguer de tres carrosses per a l'organització de la Cavalcada de Reis 2015.
15.- Proposta d'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat a la iniciativa de la Diputació de Barcelona per tal de col·laborar en el projecte "Esport Local Solidari".
16.- Proposta d'acceptació de la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat en matèria de desenvolupament i finançament del transport adaptat, corresponent a l'any 2014.
17.- Proposta d'aprovació d'una despesa a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASAS en concepte de participació de menors amb necessitats socioeducatives a colònies i sortides, curs 2013-2014.
18.- Proposta relativa a la resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2014-2015, per a la integració de menors en concepte de beques de menjador escolar.
19.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat GRUP DE PERCUSSIÓ ATABALATS en execució del conveni en vigor, any 2014.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

40141114.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: