Número/Ordre

43/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

12/05/2014

Hora

01:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 39/14 corresponent a la sessió ordinària de data 7 de novembre.

GERÈNCIA
2.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu 482/2014 secció B, del Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona formulat per Agrourbana Financiera, S.L. contra l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i el Consorci del Parc de Collserola.
3.- Proposta de personació com a codemandats, en el recurs contenciós administratiu 205/14, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya formulat per Tobaga, S.A. contra la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de 03/06/2014 d’aprovació definitiva de la modificació puntual del pla general metropolità al sector del parc dels torrents i sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de Fecsa.
4.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei de distribució de publicacions municipals, any 2015.
5.- Proposta d'aprovació de la justificació final de la subvenció atorgada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al Projecte Línia 2 "Subvenció a empreses i entitats per a la contractació de treballadors en situació d'atur", convocatòria 2013, en el marc del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2012-2015.
6.- Proposta d'aprovació de la justificació tècnica i de despeses de la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya per a dos cursos de formació ocupacional, any 2013.
7.- Proposta de modificació i pròrroga del Projecte d'Intervenció Integral de Can Vidalet
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
8.- Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de servei de manteniment i gestió de la xarxa de telecomunicacions de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (Exp G454-2012-020).
9.- Proposta d'acord per a l’acceptació de la cessió gratuïta d’una porció de terreny ubicada a l’immoble del núm. 28 del carrer Josep Anselm Clavé d’aquesta població per a destinar-la a vial públic.
10.- Proposta d’aprovació de la qualificació urbanística de la finca situada a l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet, núm. 66 al 72, avinguda dels Traginers núm. 51 a 63 i carrer Professor Barraquer, núm. 36 a 50, sol·licitada per Milenium Meridian, S.L. (Exp. T019-2014-011).l
11.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic per canvi d’ús a 2 habitatges del local situat a la planta entresol 1a i 2a de la finca situada a l’Avinguda de Cornellà, 43, sol·licitada pel Sr. Inocencio Tavera Castelló (Exp. T019-2014-012).
12.- Proposta de concessió a l’ORDE HOSPITALÀRIA DE SANT JOAN DE DÉU, de l’actualització de la llicència per canvis no substancials introduït a l’equipament hospitalari ubicat al Passeig de Sant Joan de Déu, núm. 2. (Exp. Act. 5/2009).
13.- Proposta d’aprovació del projecte presentat per DUET ESPLUGUES, SA., per l’actualització i ampliació de l’activitat de poliesportiu a l’edifici del carrer Alegria, núm. 17-21. (Exp. T120-2014-27).
14.- Proposta de concessió a CATALANA DE DISPENSACIÓN, SA., (CADISA), de l’actualització de la llicència per canvis no substancials de l’activitat de centre de laboratori de preparació de radioisòtops per exploració gammagrafia i densitometria al carrer Josep Anselm Clavé, núm. 100. (Exp. T076-2013-7).
15.- Proposta de concessió a BARNATRON, SA., de l’actualització de la llicència per canvis no substancials de l’activitat de centre de laboratori de preparació de radiofàrmacs per exploració tomografia al carrer Josep Anselm Clavé, núm. 100. (Exp. T076-2013-6).
16.- Proposta desestimant les al·legacions presentades per SONIA JOHANNA VASQUEZ ANA i ordenant el cessament de l’activitat de bar que es desenvolupa al local del carrer Molí, núm. 87-89. (Exp. Act. 155/08).
17.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per HAI YUN YE obrant a l’expedient, per finalitzar la tramitació del títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat de comerç de tot a cent al local del carrer Dr. Manuel Riera, núm. 39 (Exp. 1/05).
18.- Proposta de concessió de llicència a ANA HERNÁNDEZ CAMPRECIÓS per executar l’enderroc de l’edificació existent a la finca del carrer Josep Camprecios, núm. 30. (Exp. T032-2014-41).
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
19.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
20.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei "Minuts Menuts municipal" espai de conciliació familiar, any 2015.
21.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l'empresa CALAIX DE CULTURA, S.L. corresponent al contracte de gestió del servei públic "Espai de les arts - Escola municipal de ceràmica i tallers municipals d'art", curs 2013-2014.
22.- Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues i la Parròquia de Santa Magdalena per al desenvolupament del projecte "Càritas interparroquial de les parròquies de Santa Magdalena i Sant Mateu", anys 2014-2015.
23.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració per a l'adhesió de municipis de la demarcació de Barcelona a la Plataforma Local Med-Marroc.
24.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2014-2015, en concepte de beques de menjador escolar.
25.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat COORDINADORA D'ASSOCIACIONS I PATRONATS DELS DISMINUÏTS DEL BAIX LLOBREGAT (CORDIBAIX) en concepte d'aportació municipal al conveni en vigor - programació anual d'activitats i serveis -, any 2014.
26.- Proposta d'aprovació d'un conveni amb el CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT i d'aportació anual per l'any 2014.
27.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ESBART VILA D’ESPLUGUES, en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Comparsa a la rua de carnestoltes”, any 2014.
28.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat GRUP DE PERCUSSIÓ DRUMS, en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Penya de Sant Fermí”, any 2013.
29.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat IES LA MALLOLA, en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Sortides i activitats educatives per a tothom”, any 2013.
30.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat IES SEVERO OCHOA, en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Activitats i material escolar”, any 2013.
31.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat TAMBOLÀS GRUP DE PERCUSSIÓ FEMENÍ, en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Jornada de percussió amb la dona com a protagonista”, any 2014.
32.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat XARXA DE DONES EMPRENEDORES D’ESPLUGUES, en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Quinzena boja”, any 2013.

Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

43051214.docx

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: