Número/Ordre

14/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

04/11/2014

Hora

01:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 10/14 corresponent a la sessió ordinària de data 14 de març.
GERÈNCIA
2.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en el muntatge, desmuntatge i lloguer d'infraestructures destinades a una activitat de dinamització comercial.
3.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en la prestació d'un servei de docència per al mòdul específic "Anglès, atenció al públic", de 200 hores de duració, inclòs en l'acció de formació "Anglès: atenció al públic, Codi ADGI01".
4.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de la Sra. Cynthia González Sánchez, empresària autònoma, en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
5.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre el centre CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT EXAMS CENTRE L'H* ES 412 i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per realitzar proves de coneixement de llengua anglesa requerides en les accions formatives promogudes pel Departament d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament d'Esplugues.
6.- Proposta donant compte de la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per l'actuació "Millora i dinamització dels polígons d'activitat econòmica", en el marc del Catàleg de Concertació 2013 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
7.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per CASASOLA CUSTOM, SCP., relativa a l’activitat de comerç al detall de roba de vestir i bijuteria al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 242. (Exp. T120-2014-16).
8.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per ESTUDIO ESPLUGUES, SL., relativa a l’activitat d’oficina immobiliària al local ubicat al carrer Carme, núm. 29-31, local A. (Exp. T120-2014-10).
9.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per NIEVES CLIMENT PÉREZ, relativa a l’activitat de comerç al detall de productes alimentaris i begudes en general al local del carrer Francesc Llunell, núm. 29. (Exp. T120-2014-17).
10.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per TRINIDAD CABRERA GÓMEZ, relativa a l’activitat de comerç al detall d’articles de segona mà al local ubicat al carrer Maladeta, núm. 29 local bxs. (Exp. T120-2014-07).
11.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per RITBER RODRIGUEZ QUISBERT, relativa a l’activitat de comerç al detall de pa amb sala de degustació al local ubicat al carrer Molí, núm. 3-5 bxs. (Exp. T120-2014-26).
12.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per GINA GUADALUPE ESCOBAR TOBAR, relativa a l’activitat de comerç al detall de perfumeria, cosmètica i similars al local ubicat al carrer Verge de la Mercè, núm. 18-24. (Exp. T120-2014-24).
13.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per SUN TINGTING, relativa a l’activitat de comerç al detall de roba al local ubicat al carrer Menta, núm. 2 local 2. (Exp. T214-2013-35).
14.- Proposta d’aprovació de la cessió d’ús per canvi de titular, de la plaça núm. 4 soterrani 1r de l’aparcament de vehicles de Can Vidalet, a favor dels Srs. Blas Conde Pérez i Lorenza Martínez Martínez.
15.- Proposta d’aprovació del projecte d’obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Josep Miquel Quintana.
16.- Proposta de suspensió de llicències a l’àmbit de les finques situades dels números 2 al 23 de la Plaça Sta Magdalena, d’aquesta població, per a la redacció del pla especial de millora urbana de l’esmentada plaça.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
17.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
18.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en la realització de l'activitat "Nit Esotèrica", dins del Programa de les Festes de Primavera 2014.
19.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'ajuntament d'Esplugues i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la realització d'un Pla de Transició al Treball, en el marc dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), any 2014.
20.- Proposta d'aprovació d'un conveni de cooperació amb la FUNDACIÓ UNIVERSITAT POMPEU FABRA per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.
21.- Proposta de modificació de la subvenció aprovada pel Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat en matèria de desenvolupament i finançament del transport adaptat, corresponent a l'any 2013.
22.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'esports, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de natació escolar.
23.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de beques d'assistència a esplais de lleure.
24.- Proposta de resolució d'un ajut relatiu a la tarifació social del curs 2013-2014, per a l'assistència de menors a les escoles bressol municipals.
25.- Proposta de modificació d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte d'educació especial i tractament psicoterapèutic.
26.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat L'AVENÇ CENTRE CULTURAL pel desenvolupament de l'activitat "50è Aniversari de la Secció Sardanista l'Avenç", any 2014.
27.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA PLANA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
29.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ PRODUCCIONS DEL BARRI en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Esplugues meets Jamaica", any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

14110414.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: