Número/Ordre

31/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

09/13/2013

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
GERÈNCIA
1.- Proposta de resolució d'una subvenció a favor de la societat EUROPROTECT EUROPE, S.L., dins el marc de les bases de subvencions destinades a la contractació, per empreses i entitats, de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
2.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció dels correfocs de la Festa Major 2013.
3.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció del Mercat Medieval 2013.
4.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció dels concerts a celebrar al Parc de les Tres Esplugues.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
5.- Proposta de concessió a DANFORD INVERSIONES, S.L., de llicència de primera ocupació i utilització de la unitat de subministrament de gasolina SP-95 i gasoli, situada al carrer Vic núm. 12-14.
6.- Proposta d’aprovació de la cessió d’ús de la plaça número 63 de l’aparcament soterrani -1, de vehicles d’Àngel Guimerà, a favor del Sr. Antonio Parejo Triguero.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
7.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
8.- Proposta relativa a la resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit de Cultura, curs 2012/2013, en concepte de beques per assistència a taller de ceràmica.
9.- Proposta relativa a l'acceptació de renúncia d'ajut econòmic dins l'àmbit d'Atenció Social per a la integració de menors en concepte de Casals d'estiu, acordat en Junta de Govern Local de data 5 de juliol de 2013.
10.- Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració a formalitzar entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la Diputació de Barcelona, per al funcionament d'un servei d'orientació jurídica a la ciutadania.
11.- Proposta d'aprovació del protocol addicional de concreció per al 2013 del Contracte Programa per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l'any 2012, i acceptació de la corresponent aportació econòmica.
12.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ PASTORETS D'ESPLUGUES, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Pastorets d'Esplugues", any 2012.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

31130913.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: