Número/Ordre

39/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

11/08/2013

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
GERÈNCIA
1.- Proposta donant compte d'una sol·licitud de subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya per realitzar vuit cursos de formació ocupacional, any 2013.
2.- Proposta de personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 304/2013-S, interposat per la societat AZUAGA ASESORAMIENTO Y SERVICIOS, S.L. contra la desestimació de reclamació patrimonial per silenci administratiu.
3.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al subministrament, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la uniformitat de la unitat tècnica de serveis subalterns.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
4.- Proposta ordenant a JUAN CARLOS NONALAYA MAZZINI el desallotjament de l’establiment del carrer Josep Gras, núm. 9, local 2, per no disposar de títol acreditatiu per desenvolupar activitat.
5.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per LA BOTIGA DEL BARRI, relativa a l’activitat de comerç al detall de productes de drogueria, higiene, cosmètica i bodega al local del carrer Àngel Guimerà, núm. 123-125, local 1. (Exp. T214-2013-79).
6.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per TRADE ACTION 2013, relativa a l’activitat d’oficina d’intermediació i venda d’articles esportius al local de l’avinguda de Cornellà, núm. 142, 7è 2a. (Exp. T214-2013-85).
7.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per DANIEL MARTÍNEZ PASCUAL, relativa a l’activitat d’oficina al local del passatge Ametllers, núm. 36, local 1. (Exp. T214-2013-84).
8.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per BERINI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, S.L., relativa a l’activitat d’oficina amb petit taller de manteniment d’extintors i magatzem, al local del carrer Josep Anselm Clavé, núm. 75, baixos 1. (Exp. T214-2013-83).
9.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per JOSEP MAYMÓ RIGOL, relativa a l’activitat de serveis fotogràfics al local del carrer Dr. Manuel Riera, núm. 5. (Exp. T214-2013-82).
10.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per INSTALACIÓN DE FRÍO INDUSTRIAL REFRED, S.L., relativa a l’activitat d’oficina de gestió d’empresa d’instal·lacions tèrmiques, al local del carrer Verge de la Mercè, núm. 46, entresol 2, esq. (Exp. T214-2013-81).
11.- Proposta d’autorització per a la transmissió de la meitat proindivisa de la propietat de l’habitatge de promoció municipal emplaçat al carrer Molí núm. 34, escala A, 1r 1a.
12.- Proposta d’aprovació d’informe urbanístic sol·licitat per la Sra. Rut Maria Urbano Roldán relatiu a la finca situada al carrer Jordi de Déu, núm. 22-24, d’aquesta població. (Exp. T019-2013-00019).
13.- Proposta d’autorització de la donació de la cessió d’ús de la plaça número 47 de l’aparcament soterrani -1 de vehicles del carrer Molí, a favor de la Sra. Isabel Hidalgo Marí.
14.- Proposta d’autorització de la donació de la cessió d’ús de les places números 54 i 63, de l’aparcament soterrani -1 de vehicles del carrer Molí, a favor del Sr. Antonio Ramírez Mancho.
15.- Proposta d’aprovació d’una qualificació urbanística sol·licitada pel Sr. Jordi Regalado, en representació de BUILDINGCENTER, S.A., relativa a la finca resultant 103-3 del Projecte de Reparcel·lació PP Urbanístic del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, d’aquesta població. (Exp. T019-2013-00020).
16.- Proposta de rectificació d’error material observat a l’acord de la Junta de Govern de data 25 octubre 2013, sobre cessió d’us de places de l’aparcament d’Àngel Guimerà.
17.- Proposta de recepció de les obres d’urbanització del passatge situat entre els carrers August Font Carreras i Mossèn Esteve Carbonell.
18.- Proposta de sol·licitud a l’Àrea Metropolitana de Barcelona del canvi de destí parcial d’una subvenció concedida dins el Programa d’operacions vertebradores 1996/1999.
19.- Proposta de sol·licitud a l’Àrea Metropolitana de Barcelona de la inclusió definitiva de les obres de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, al programa d’actuacions municipals de millora urbana, anualitat 2013.
20.- Proposta d'aprovació de la rectificació de l’error material a l’expedient de contractació i plecs de condicions relatius al subministrament, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei de recollida de residus de la construcció mitjançant contenidors oberts.
21.- Proposta d’aprovació del projecte d’obres de millora de diversos passos elevats de la població i la seva execució per contracte menor.
22.- Proposta d’aprovació del projecte d’obres de millora de la seguretat i l’accessibilitat de la parada d’autobús situada a l’avinguda Països Catalans, 40, i la seva execució per contracte menor.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
23.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
24.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al servei "Minuts Menuts municipal", espai de conciliació familiar, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
25.- Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre municipis del Baix Llobregat per al Projecte de Cooperació al Desenvolupament al Marroc (segona fase).
26.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat CORDIBAIX (Federació d'Associacions, Patronats i Fundacions de les Persones amb discapacitat, trastorn mental i intel·ligència límit del Baix Llobregat) amb vigència plurianual 2013-2016 i de l'aportació corresponent a l'any 2013.
27.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat CENTRO ARAGONÉS DE ESPLUGUES.
28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESPLUGA VIVA en concepte de justificació de les subvencions atorgades en el marc del conveni plurianual, any 2012.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

39081113.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: