Número/Ordre

03/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

01/24/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 2/14 corresponent a la sessió ordinària de data 17 de gener.
GERÈNCIA
2.- Proposta d’aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de gener de 2014, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d’aquest Ajuntament.
3.- Proposta relativa al procés de selecció per a un lloc de treball d’operari especialista, vinculat a un contracte de relleu.
4.- Proposta d’aprovació de les bases i convocatòria per a la provisió del lloc de tècnic d’empresa i ocupació, mitjançant contractació laboral temporal.
5.- Donar compte de diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
6.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per KATRIN WALTRAUD DIBOWSKI GEB. SCHLOTTER, relativa a l’activitat de forn de pa amb degustació i obrador del local ubicat a l’Av. Països Catalans, núm. 6-8. (Exp. T214-2013-77).
7.- Proposta d’actualització de la llicència concedida a TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU., relativa a l’edifici d’oficines i serveis telefònics del carrer Ignasi Iglesias, núm. 1-9, per ajustar-se a la normativa vigent. (Exp. T212-2012-4).
8.- Proposta d’actualització de la llicència concedida a l’ORDE HOSPITALARI SANT JOAN DE DÉU, relativa a l’edifici d’ús hospitalari del passeig de Sant Joan de Déu, núm. 2, per ajustar-se a la normativa vigent. (Exp. T120-2009-5).
9.- Proposta d’actualització de la llicència concedida a E.S. ESPLUGUES, SL., relativa a l’estació de servei del carrer Laureà Miró, núm. 168, per ajustar-se a la normativa vigent. (Exp. T076-2013-5).
10.- Proposta de concessió de llicència a QUICK MEALS IBERICA, SL., per a la instal·lació de l’activitat de restaurant de servei ràpid amb aparcament al local del carrer Laureà Miró, núm. 146-164 cantonada Av. Països Catalans. (Exp. T076-2013-5).
11.- Proposta de suspensió de la tramitació de l’atorgament de la llicència sol·licitada per la CONGREGACION DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO, per a la construcció d’un edifici destinat a ús docent a la finca del carrer Manuel Florentin, núm. 26. (Exp. T032-2014-3).
12.- Proposta d’aprovació d’una qualificació urbanística sol·licitada pel Sr. José Vergés Farreres, relatiu a la finca situada al carrer Llevant, núm. 3, d’aquesta població. (Exp. T019-2013-00029).
13.- Proposta d’atorgament d’un informe urbanístic sol·licitat pels Srs. Francisco i Mercedes Ortega Fernández, relatiu a la finca situada al carrer Pere Galvany, núm. 11, d’aquesta població. (Exp. T019-2013-00028).
14.- Proposta formulant al·legacions a la proposta de planificació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2013-2017 aprovada inicialment per la Comissió de Cooperació Local de Catalunya.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
15.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
16.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2013/2014, en concepte de beques d'educació especial i tractament psicoterapèutic.
17.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2013/2014, en concepte de beques d'activitats socioeducatives.
18.- Proposta de resolució de sol·licituds de tarifació social del curs 2013/2014, per a l'assistència de menors a les llars d'infants municipals.
19.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2013/2014, en concepte de beques de menjador d'escoles bressol.
20.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit de cultura, curs 2013/2014, en concepte de beca per assistència a Escola de Música.
21.- Proposta de resolució d'una sol·licitud de subvenció a l'entitat IES LA MALLOLA, pel desenvolupament de l'activitat "Intercanvi Esplugues - Ahrensburg", any 2014.
22.- Proposta d'aprovació d'un ajut econòmic a favor dels FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT en concepte d'emergència en resposta als efectes del tifó Hayian a Filipines, any 2014.
23.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament del Projecte "Millora de les actuacions del sindicat CUT VALLE amb un enfocament de gènere i col·lectius de dones de Potosí - Colòmbia -", any 2012.
24.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat IES JOAQUIM BLUME en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament del Projecte "Cusi Yachay Wasi. Promovent l'equitat i el desenvolupament integral dels/les nens/nenes de Picotani, fase II - Perú -", any 2012.
25.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat IES SEVERO OCHOA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament del Projecte "Reforç de l'estructura educativa a El Escano - Hondures -", any 2012.
26.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI EL CENTRE en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Festival infantil i xocolatada", any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

03240114.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: