Número/Ordre

21/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

06/06/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 14/14 corresponent a la sessió ordinària de data 11 d’abril.
GERÈNCIA
2.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor del SR. MANUEL COIN PÉREZ, empresari autònom, en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
3.- Proposta d'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat a la pròrroga de l'acord signat l'any 2013, adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc dels Programes que combinen la contractació i la formació, promoguts pel Servei d'Ocupació de Catalunya, en base a l'acord pel diàleg social permanent de data 31 de març de 2014.
4.- Proposta d'aprovació nòmina complementària maig 2014.
5.- Proposta de modificació del punt segon de l’acord de Junta de Govern Local de data 14 de març de 2014, en relació al Conveni de pràctiques externes i a l'aportació econòmica a la UB per cobrir les despeses de gestió del mateix.
6.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció per a la celebració, el dia 13 de juny de 2014, de la festivitat del correfoc infantil de les festes del barri de Can Vidalet.
7.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció per a la celebració, el dia 23 de juny de 2014, de la festivitat del correfoc de Sant Joan 2014.
8.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció per a la celebració, el dia 14 de juny de 2014, de la festa del joc i l’esport (festa del Parc dels Torrents).
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
9.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per MARIA ELENA CARO PÉREZ, relativa a l’activitat de gelateria, al local ubicat al carrer Josep Gras, núm. 11 bxs. (Exp. T120-2014-40).
10.- Proposta de concessió de llicència a CAROLINA CABO CARREÑO, per executar obres de millora de la impermeabilització i aïllament de la coberta de l’habitatge unifamiliar del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 31. (Exp. T033-2014-147).
11.- Proposta de concessió de llicència amb caràcter provisional a PROMOCIONES RUVE, SA., per executar obres d’implantació de mòduls a la finca del carrer Laureà Miró, núm. 142. (Exp. T033-2014-156)
12.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic de la finca situada al carrer Laureà Miró, 146-164, sol·licitada pel Sr. Andreu Costafreda Escofet, en representació de PAPANUT, S.L. (Exp. T019-2014-00008).
13.- Proposta de rectificació del error material detectat a l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2014 relatiu al requeriment de la fiança definitiva del expedient de contractació, per procediment negociat sense publicitat, de les obres d’adequació de l’espai coworking en la planta baixa de l’edifici Molí, d’aquesta població. (exp- G451-2014-002).
14.- Proposta d’aprovació inicial del Pla Especial de concreció d’ús i d’ordenació volumètrica de la parcel·la situada a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, 112, promogut per la societat Elysius Europa S.L.
15.- Proposta d’aprovació de la minuta de l’escriptura pública de reparcel·lació voluntària de la modificació puntual del PGM al sector Sant Llorenç.
16.- Proposta d’aprovació de la proposta de conveni a subscriure entre aquest Ajuntament i la societat HISPARAD, S.A. relatiu a l’execució de les obres d’estabilització del mur de gabions, reparacions i acabats de la pista esportiva del carrer Santa Rosa i Tenerife, d’aquesta població.
17.- Proposta d’aprovació del protocol d’actuacions d’urbanització del Pla Parcial d’ordenació del sector afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries de FECSA.
18.- Proposta de conformitat amb condicions, de l’avantprojecte de l’edificació del PERI Finestrelles Nord, d’aquesta població.
19.- Proposta ordenant a GENNY MARIBEL PILLIGUA HOLGUÍN el cessament de l'activitat de bar del carrer Molí, núm. 39 (Exp. 251/84)

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
20.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
21.- Proposta de resolució d'una subvenció a favor de l'entitat CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES en execució del conveni en vigor.
22.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AMPA ESCOLA CAN VIDALET en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat " Difusió i divulgació de les activitats de l’AMPA: material fungible”, any 2013.
23.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva Programació Anual, any 2013.
24.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat " Casal d’estiu infantil i Jove””, any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

21060614.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: