Número/Ordre

22/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

06/07/2013

Hora

02:15 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
GERÈNCIA
1.- Proposta de creació d'una Comissió de seguiment dels accidents de treball.
2.- Proposta de donar compte de la jubilació per incapacitat permanent, en grau d'absoluta, d’una funcionària de carrera.
3.- Proposta de donar compte de la jubilació anticipada per edat, d'un funcionari de carrera.
4.- Proposta d’actualització del preu del contracte amb ICESE PREVENCIÓN, S.L., per a la provisió dels serveis de seguretat i ergonomia-psicosociologia.
5.- Donar compte d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
6.- Proposta relativa a la construcció d’una rampa per a la superació de barreres arquitectòniques en l’edifici d’habitatges del carrer Vallerona núm. 22.
7.- Proposta de concessió de llicència a FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ per executar obres de reforma de l’edifici existent a l’interior de la finca del carrer Sant Mateu, 28. (Exp. T032-2013-18).
8.- Proposta de concessió de llicència a APARTAMENTOS ASISTIDOS, S.L., per a la modificació de la distribució interior de l’edifici d’apartaments assistits del carrer August Font Carreras, núm. 21. (Exp. T033-2013-142).
9.- Proposta d’encàrrec a la Societat Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues, S.A. de la realització d’un estudi relatiu a la possible utilització, com a estacionament regulat, d’una porció de terreny situada al carrer Lleialtat i adopció de determinades mesures provisionals.
10.- Proposta relativa al Programa d’Actuacions Municipals de Millora Urbana de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, anualitat 2013.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
11.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
12.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció per a la celebració d’un correfoc i final de festa de Can Vidalet.
13.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions relatius a la gestió del servei públic "Espai de les Arts - Escola Municipal de Ceràmica i Tallers Municipals d'Art" per al cursos 2013-2014.
14.- Proposta d'aprovació de la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, en relació al transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda, any 2013.
15.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per a la dinamització associativa a les tecnologies de la informació i la comunicació i les xarxes socials.
16.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a l'entitat L'AVENÇ CENTRE CULTURAL en execució del conveni en vigor.
17.- Proposta de resolució d'una subvenció a la ASSOCIACIÓ PER A LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT, per a la realització i presentació de la revista "El fascismo en Galicia", any 2013.
18.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB D'ESPLAI ESPURNES, en concepte de justificació de les subvencions atorgades en el marc del conveni plurianual, any 2012.
19.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat L'AVENÇ CENTRE CULTURAL, en concepte de justificació de les subvencions atorgades pel desenvolupament de la "Programació Anual", any 2012.
20.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat GRUP DE PERCUSSIÓ ATABALATS, en concepte de justificació de les subvencions atorgades pel desenvolupament de la "Programació Anual", any 2012.


Document de l'acta per el Web:

: 22070613.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: