Número/Ordre

45/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

12/20/2013

Hora

07:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 44/13 corresponent a la sessió ordinària de data 13 de desembre.
GERÈNCIA
2.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu al servei consistent en les pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
3.- Proposta d'aprovació d'una sol·licitud de subvenció a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc de la convocatòria del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2014-2015.
4.- Proposta d'aprovació de les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
5.- Proposta d’aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de desembre de 2013, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d’aquest Ajuntament.
6.- Proposta d’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2013.
7.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció per a la Cavalcada de Reis d’Esplugues de Llobregat .
8.- Proposta d’aprovació de les mesures de seguretat per a la celebració del parc de jocs del poliesportiu de Can Vidalet.
9.- Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de servei de manteniment i gestió de la xarxa de telecomunicacions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
10.- Proposta d’aprovació del contracte menor relatiu a la prestació del servei d’Internet centralitzat de la Casa de la Vila. (Exp. G454-2013-041).
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
11.- Proposta de concessió de llicència a BELÉN SÁNCHEZ BLANCO, per executar obres per agrupar els habitatges de l’av. de Cornellà, núm. 16, 4t 3a i 4t 2a. (Exp. T032-2013-24).
12.- Proposta de concessió de llicència a ASOCIACIÓN USUARIOS SPORT CLUB LA MALLOLA, per a la construcció d’una pista de pàdel al recinte del carrer Rafael de Casanova, núm. 3. (Exp. T033-2013-301).
13.- Proposta relativa a la modificació del punt 2.2.2. de la resolució de la Junta de Govern Local de data 24/4/2007 de concessió de llicència d’obres a CONSTRUCCIONES PULIDO, S.A. (Exp. OB 126/07).
14.- Proposta de legalització d’una construcció auxiliar de la finca del carrer Ntra. Sra. Lourdes, núm. 26, sol·licitada per SUSANA BISTAGNE PINEDA. (Exp. T032-2013-22).
15.- Proposta de suspensió de la tramitació de l’atorgament de llicència d’obres a LIDL SUPERMERCADOS, SAU.
16.- Proposta de concessió de llicència a QUICK MEALS IBÉRICA, SL., per executar obres d’adequació de local per a la implantació d’establiment de restauració al local situat al carrer Laureà Miró, núm. 146-164 (cantonada av. Països Catalans). (Exp. T033-2013-315).
17.- Proposta de concessió de llicència a QUICK MEALS IBÉRICA, SL., per desenvolupar l’activitat de restauració de menjar ràpid amb aparcament, al local situat al carrer Laureà Miró, núm. 146-164 (cantonada av. Països Catalans). (Exp. T033-2013-315).
18.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per QM DBC CATERING, SL., relativa a l’activitat d’elaboració de menjar cuinat per a servei a domicili al local del carrer Mestre Joan Corrales, núm. 102. (Exp. ACT. 142/88).
19.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per DECORVENT, SCP, relativa a l’activitat d’exposició i venda de finestrelles de PVC i alumini al local de l’av. de Cornellà, núm. 113-115, local 6. (Exp. T213-2012-77).
20.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per MEETING POINT SL., relativa a l’activitat d’acadèmia i aules d’idiomes (ampliació) al local ubicat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 4-6. (Exp. 214-2013-101).
21.- Proposta d’aprovació de la cessió d’ús de la plaça número 130 de l’aparcament soterrani -1 de vehicles del carrer Laureà Miró, a favor dels Srs. Jorge Luis Maroño Barreiro i Gisela Almer Argemí.
22.- Proposta relativa a la fiança a dipositar respecte al projecte d’urbanització del Pla Especial d’ordenació de la finca Can Parrot a l’avinguda de la Miranda 1-13 i de devolució de la fiança sol·licitada pel Sr. Román Nogués Cusí.
23.- Proposta d’aprovació d’informe urbanístic sol·licitat per Manuel Guzmán Borrego de la finca situada a l’av. Ciutat de l’Hospitalet, 87, entl. 3a.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
24.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
25.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu al servei consistent en la realització del Programa d'activitats de dinamització i preventives adreçat a la gent gran d'Esplugues de Llobregat.
26.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu al servei "Minuts menuts municipal", espai de conciliació familiar.
27.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu al servei de podologia adreçat a la gent gran d'Esplugues de Llobregat.
28.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu a la realització de l'activitat "Campament de Patges Reials", dins del Programa de les Festes de Reis 2014.
29.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en el servei d'informació i assessorament legal en matèria d'estrangeria.
30.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en l'execució del Projecte de formació en la convivència intercultural i acompanyament al reagrupament familiar.
31.- Proposta d'aprovació de la liquidació del contracte de gestió del servei públic de l'Escola municipal de música, curs 2012-2013.
32.- Proposta d'aprovació de l'aportació municipal al funcionament de la Biblioteca de La Bòbila per a l'exercici 2013.
33.- Proposta relativa a la concessió d'ajuts relatius a l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana aplicables en els casos de dacions en pagament i execucions hipotecàries, per a la seva compensació.
34.- Proposta relativa a la resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de beques d'assistència a esplais de lleure i escoles esportives.
35.- Proposta relativa a la rectificació de resolució d'ajuts econòmics d'àmbit de Cultura, curs 2013/2014, en concepte de beques per assistència a l'escola de música, aprovada per Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2013.
36.- Proposta relativa a la revocació d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, en concepte de beques de menjador escolar, curs 2013/2014, d'alumnes que han obtingut 10 i 11 punts en la valoració socioeconòmica del Consell Comarcal del Baix Llobregat, aprovats per Junta de Govern Local en data 15 de novembre de 2013, modificada en data 29 de novembre de 2013.
37.- Proposta d'aprovació de la despesa d'ajuts econòmics en concepte de transport adaptat per a la gent gran als centres de dia, corresponent al segon semestre de 2013.
38.- Proposta d'aprovació d'una addenda al conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la realització de Programes de Qualificació Professional Inicial en la modalitat de Pla de Transició al Treball.
39.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració de caràcter plurianual entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat GRUP DE JOVES SANTA GEMMA - SANT ANTONI EN EL LLEURE, anys 2013 - 2016.
40.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIES SANT JORDI per al desenvolupament de l'activitat "Celebració del 50è aniversari", any 2013.
41.- Proposta d'aprovació de l'aportació econòmica a favor de l'entitat CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET en concepte de tasques de neteja, manteniment i funcionament ordinari del Camp de Futbol municipal "El Molí".
42.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a l'entitat CLUB HANDBOL ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2013.
43.- Proposta de desestimació d'una sol·licitud de subvenció presentada per l'entitat ASSOCIACIÓ L'AVENÇ CENTRE CULTURAL, any 2013.
44.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat LA PLANA FUTBOL CLUB per la participació en el campionat de Lliga de 4a territorial del grup XVI, any 2013.
45.- Proposta de desestimació d'una sol·licitud de subvenció presentada per l'entitat ESPLUGA VIVA, any 2013.
46.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat PASTORETS I COMPANYIA per al desenvolupament de l'activitat "Comparsa de Carnaval", any 2013.
47.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat IES SEVERO OCHOA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Activitats i material escolar", any 2012.
48.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB DE FUTBOL KRILL en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Participació en la lliga de futbol amateur, temporada 2012".
49.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB HANDBOL ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "XIV Trobada d'Escoles catalanes d'handbol", any 2012.
50.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESPLUGA VIVA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Reposició de la creu al cim del Gra de Fajol", any 2012.
51.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ PER A LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Realització i presentació de la revista 'El fascismo en Galicia'", any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

45201213.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: